Etelä-Savon Maakuntaohjelma 2018 - 2021

Maakuntahallitus päätti joulukuussa 2016 käynnistää Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun tuoreen maakuntastrategian linjausten pohjalta. 

Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan meneillään olevan maakuntauudistuksen synnyttämässä hallinnon ja toimintatapojen muutostilanteessa, joten niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.

Tuore maakuntastrategia linjaa ohjelman painotukset. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2016 aikana laajassa yhteistyössä valmistellun Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategian joulukuussa. Strategiaa pohjusti sitä edeltänyt Etelä-Savon tulevaisuuden skenaariot -ennakointityö, jossa tarkasteltiin ulkopuolisen maailman vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Ohjelma valmisteltiin vuorovaikutteisessa, kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Ohjelman sisältövalmistelu tehtiin edeltävän strategiatyön tapaan työpajatyöskentelyn ja olemassa olevien yhteistyöverkostojen pohjalta osallistavilla yhteistyömenettelyillä. Ohjelmasisältöä tuotettiin myös muissa maakuntaliiton työprosesseissa ja eri tarpeisiin kootuilla yhteistyöfoorumeilla. Liiton johdolla tehtävä maakunnallinen ennakointityö kytkettiin myös tiiviisti osaksi ohjelmavalmistelua. Valmistelussa otettiin huomioon myös valtakunnalliset aluekehittämisen linjaukset.

Maakuntaohjelmasta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi ja sen pohjalta laadittava ympäristöselostus.

Tutustu maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman kokouksessaan 20.11.2017

Tutustu hyväksyttyyn maakuntaohjelmaan

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin. Sen laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelmaa toteutuu. Suunnitelma arvioi myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee.

Lisätietoja antavat: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903; riitta.koskinen@esavo.fi ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698; jyrki.kuva@esavo.fi. Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, sanna.poutamo@esavo.fi, puh 040 724 9618.