Maakuntakaavoitus Etelä-Savossa

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita.

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. Se on kuitenkin ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa: 

Vuoden 2010 maakuntakaava on ns. kokonaiskaava, jossa on käsitelty kaikkia aluevaraustyyppejä. Sen yhteydessä vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja ohjataan kaavamääräyksin tuulivoiman suunnittelua maakunnan alueella.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa puolestaan päivitettiin vuoden 2010 maakuntakaavaa kaikkien aluevaraustyyppien osalta, ikäänkuin päivityselementtinä. Ko. kaava oli ensimmäinen, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi ilman päätöksen alistamista ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Lainsäädäntö muuttui tältä osin vuoden 2016 alussa.


Etelä-Savon maakuntakaava ohjaa maankäyttöä yleisellä tasolla.