Maakuntahallituksella laaja tehtäväkenttä

Maakuntahallitus vastaa liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta; valmistelee useimmat maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja vastaa niiden täytäntöön panosta.

Hallitus valvoo maakunnan etua, edustaa liittoa ja käyttää sen puhevaltaa. Maakuntajohtaja voi käyttää puhevaltaa maakuntahallituksen puolesta.

Aluekehitysasioissa maakuntahallitus mm.:

  • hyväksyy vuosittaisen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja suunnitelmaan tarvittavat muutokset,
  • hyväksyy osaltaan alueiden kehittämislaissa tarkoitetut ohjelmasopimukset,
  • päättää maakunnan kehittämisrahan käytön perusteista sekä kehittämisrahan, rakennerahastorahoituksen ja sitä vastaavan valtion    kansallisen rahoitusosuuden myöntämisestä,
  • hyväksyy ja tarvittaessa asettaa eräiden hankkeiden ohjausryhmät ja
  • asettaa maakunnan yhteistyöryhmän ja nimeää sille puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa; (yhteistyöryhmässä olevien muiden kuin kuntaosapuolen edustajat, heidän henkilökohtaiset varaedustajansa ja yhteistyöryhmän varapuheenjohtajat nimetään osapuolten ehdotuksesta).

Alueiden käytön suunnittelussa maakuntahallitus mm.:

  • päättää maakuntakaavan laadinnan vireillepanosta ja ohjelmoinnista,
  • päättää maakuntakaavan laadinnan yhteydessä saatuihin lausuntoihin, huomautuksiin ja muistutuksiin annettavista vastineista ja
  • päättää alueiden käyttöä koskevista lausunnoista (lukuun ottamatta sellaisia lausuntoja, joihin voidaan muodostaa kanta seutu-/maakuntakaavan perusteella - nämä lausunnot antaa suunnittelujohtaja).

Maakuntahallituksen tehtävät määritellään: