Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Syysku 2017.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen: Maakunta ja sote uudistus ei pysähdy

Maakunta ja sote uudistus ei pysähdy

Maakunta- ja sote uudistuksen valmistelu jatkuu niin valtakunnan tasolla kuin Etelä-Savossa, vaikka kesä on tuonut uudistuksen aikatauluun muutoksia.

Kesäkuun lopussa eduskunnan perustuslakivaliokunta julkisti mietintönsä, jossa katsottiin hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta osittain perustuslain vastaiseksi. Maan hallitus ottaa jatkovalmistelussa perustuslakivaliokunnan näkemykset huomioon. Hallitus päätti samalla 5.7.2017 siirtää uudistuksen voimaantuloa.

Maakuntavaalit siirtyivät ensi vuoden lokakuulle ja uudistuksen varsinainen maali eli uusien maakuntien aloitus siirtyy vuoden 2020 alkuun. Julkisuudessa erityisesti ns pakkoyhtiöittämisen torjuminen sai keskeisen huomion. Vähemmälle huomiolle jäi kuitenkin se, että uudistuksen peruslinjaukset saivat myönteisen vastaanoton perustuslakivaliokunnalta. Maakunta- ja sote uudistuksen valmistelu etenee siten pääosin aiempien suunnitelmien mukaisesti. Aikaa valmisteluun on vain aiempaa enemmän. Pidentynyt valmisteluaika on käytettävä kokonaisuudessaan hyväksi erityisesti tietojärjestelmien uudistamiseksi.

Keskeisessä asemassa uudistuksen valmistelussa on maakuntauudistuksen toimeenpanoa varten perustettava väliaikainen toimielin, jonka kokoonpanoa koskevan sopimuksen maakuntahallitus vahvisti huhtikuussa. Mukana ovat kaikki ne maakunnan toimijat, jotka ovat mukana maakunta- ja sote uudistuksessa. Koska uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo siirtyy ensi vuoden kesäkuulle myöskään väliaikaisella toimielimellä ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa. Jatkovalmistelussa hyödynnetään maakunnan asiantuntemus. Maakuntahallitus päätti jo toukokuussa, että uudistuksen esivalmistelun johtoryhmä jatkaa laajennettuna kaikilla väliaikaiseen elimeen nimetyillä jäsenillä siihen asti kunnes lainsäädäntö tulee voimaan.

Syksyllä alkaa valmistelun seuraava vaihe. Viime vuoden syksyllä aloitetun esivalmistelun pohjalta jatketaan uuden maakunnan keskeisten tehtäväalueiden valmistelua: sosiaali- ja terveyspalveluita, aluekehitystä, alueiden käyttöä, ympäristöterveydenhuoltoa, maaseutuasioita, pelastustointa ja kasvupalveluita. Esivalmistelun kesäkuussa valmistunut raportti antaa hyvän pohjan jatkotyölle.

Syksyn aikana käynnistyy ICT:n, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden ja tilahallinnon maakunnallinen valmistelu. Suuri kokonaisuus on luonnollisesti henkilöstön siirtoa koskevan siirtosuunnitelman valmistelu.

Näin mittava uudistus ei voi toteutua ilman riittäviä resursseja. Tähän asti valmistelu on tapahtunut pääosin maakunnan omalla henkilöstöllä ja rahoituksella.  Ainoa päätoiminen henkilö on ollut projektipäällikkö. Me muut valmistelussa mukana olleet valmistelijat olemme rakentaneet uutta maakuntaa oman päätyömme ohella. Nyt valtiovarainministeriö on myöntänyt rahoitusta syyskuun loppuun. Pidentynyt valmisteluaikataulu edellyttää, että valtion rahoitus uudistukselle turvataan aina uudistuksen voimaantuloon 1.1.2020 asti.

Valtio on luvannut tukea maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua. Tärkein muutostuki olisi se, että uuden lainsäädännön sisältö olisi täsmällisesti ja ajoissa tiedossa ja varmuus siitä, milloin uudistus tulee voimaan. Maakunnissa, Etelä-Savo mukaan lukien on valmius saattaa uudistus suunnitelmien mukaisesti voimaan.

Sisällysluettelo