Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 20.3.2017

20.03.2017

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntauudistukseen liittyviä lakiesityksiä, hyväksyi 2. maakuntakaavan voimaantulon sekä julisti auki maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajan viran.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava tulee voimaan

Maakuntahallitus käytti tänään toimivaltaansa määräämällä maakuntavaltuuston joulukuussa hyväksymän 2. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan. Kaavasta oli jätetty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen yksi valitus. Maakuntakaava ei saa automaattisesti lainvoimaa ennen kuin valitus on käsitelty oikeudessa. Maakuntahallitus käytti tämän vuoksi lain suomaa mahdollisuutta määrätä koko kaavan tulemaan voimaan valituksesta riippumatta. Kaavan voimaan tulolla mahdollistetaan ajankohtaisten hankkeiden ja kaavojen, kuten Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan, eteneminen. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.

Maakuntahallitus antoi samalla vastineen hallinto-oikeuteen jätettyyn valitukseen ja esitti hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä. Maakuntahallituksen mukaan valitus ei kohdistu maakuntavaltuuston hyväksymään kaavaan ja on tämän vuoksi perusteeton. Yksityishenkilön tekemä valitus koski kiviainesten ottotoimintaa Sulkavan Iisalossa. Toiminnassa oleva ottoalue oli huomioitu jo 2010 voimaan tulleessa maakuntakaavassa, eikä siihen tehty nyt hyväksytyssä kaavassa muutoksia.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa päivitettiin voimassaolevaa maakuntakaavaa mm. turvetuotannon, vähittäiskaupan sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön osalta. Kaavaan liittyvät asiakirjat sekä kuulutus voimaantulosta ovat luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2.

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi

Maakuntaliiton lausunto yksityistielain uudistuksesta

Maakuntahallitus käsitteli yksityistienlain uudistusta ja antoi maakuntaliiton lausunnon hallituksen lakiesityksestä. Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi yksityistielaki. Se korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niitä koskevista säännöksistä luovuttaisiin. Esitetyn lain tavoitteena olisi antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutoksen sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet. Yksityisteitä koskeva lainsäädäntöä selkeytettäisiin ja modernisoitaisiin niin kirjoitustavaltaan kuin sisällöltään. Tarpeettomat, vanhentuneet ja muun lainsäädännön kanssa päällekkäiset säännökset poistettaisiin. 

Maakuntahallitus piti yksityistielain uudistusta hyvänä ja tarpeellisena. Maakuntahallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota muutamiin lain yksityiskohtiin, joita tulee vielä tarkentaa ja selvittää jatkovalmistelun yhteydessä. Maakunnassa on vesistöisyydestä ja hajanaisesta asutusrakenteesta johtuen useita yksityisteiden lauttapaikkoja ja muita erityiskohteita, jotka ovat saaneet vuosittain toimintaansa valtion avustusta. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että näiden kohteiden avustuksien säilyminen turvataan uudistuksen yhteydessä. Lausunnoilla olleessa lakiesityksessä ei ole yksiselitteisesti kerrottu miten yksityisteiden erityiskohteiden avustukset rahoitetaan tulevaisuudessa.

Lain uudistuksen myötä vuonna 2019 toimintansa aloittavat uudet maakunnat myötäisivät valtion yksityistieavustuksia. Samalla myös lainmukaisia avustuskriteerejä kevennettäisiin. Maakuntahallitus pitää uudistusta hyvänä, mutta esittää, että lainsäädännöllä tuettaisiin esitettyä selkeämmin maakuntien mahdollisuutta laatia omat avustuskriteerit, mikäli maakunta katsoo ne tarpeellisiksi.

Lakiesityksen mukaan maakunnat ja kunnat voisivat jatkossa perustaa yksityistieasioita käsittelevän neuvonta- ja sovitteluelimen tai tarjota muutoin neuvonta- ja sovittelupalveluita yksityistieasioissa. Maakuntahallitus piti esitystä hyvänä, sillä neuvonta- ja sovittelumenettely mahdollistaa kiistojen ratkaisun ilman oikeuskäsittelyjä ja näin voidaan säästää sekä tiekuntien että yhteiskunnan resursseja. Maakuntahallitus ilmaisi kuitenkin huolensa siitä, millä resursseilla neuvonta- ja sovittelupalvelut pystytään järjestämään uusissa maakunnissa, sillä nykyisissä maakuntaliitoissa tai ELY-keskuksissa ei ole käytössä vastaavia resursseja.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Marko Tanttu, 044 770 0488, marko.tanttu@esavo.fi

Maakuntahallitus julisti auki hallinto- ja kehittämisjohtajan viran

Maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajan virkaa hoitanut Mervi Simoskan aloitti Juvan kunnanjohtajana syksyllä 2016. Maaliskuun kokouksessa maakuntahallitus myönsi Mervi Simoskalle eron maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajan virasta 1.4.2017 alkaen. Maakuntahallitus julisti hallinto- ja kehittämisjohtajan viran haettavaksi 12.4.2017 saakka.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi   

Maakuntaliiton lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan lausuntokierroksella olevan Sote-uudistukseen liittyvän luonnoksen valinnanvapauslainsäädännöksi. Maakuntaliitto pitää valinnanvapautta lähtökohtaisesti hyvänä asiana ja sen katsotaan aidosti lisäävän asiakkaiden vapautta määritellä omien terveyspalveluidensa kokonaisuuden. Lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa on kuitenkin muutamia toteuttamisaikatauluun liittyviä haasteita. Vuoden 2019 täysipainoisesti toimiakseen valinnanvapaus edellyttää mm. tietojärjestelmien osalta erinomaista toimintakykyä.

Maakuntahallitus korostaa lausunnossaan erityisesti sitä, että Etelä-Savon kaltaisissa maakunnissa tulee olla aidosti edellytykset markkinaehtoiselle toiminnalle. Maakunnan yrityskenttä on maamme mikroyritysvaltaisinta, mikä luo omat erityispiirteensä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden toteuttamiselle. Näin ollen maakuntaliiton lausunnossa korostetaan pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä toimia valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden tuottajina.

Valinnanvapauslain vaikutusten aukoton arviointi on tässä vaiheessa valmistelua vielä osaltaan mahdoton tehdä. Lain toteuttamisen kanalta vuosi 2018 tulee olemaan erittäin tärkeä, koska tuolloin käytännössä rakennetaan toiminnalliset ja sopimukselliset edellytykset valinnanvapaudelle maakunnissa.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi  ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi .

Maakuntaliiton lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämisestä

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan vastauksen valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön koskien maakuntauudistuksen rahoituspohjaa. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö koskee eduskunnalle 2.3.2017 annetun lakipaketin täydentämistä kattamaa uuden maakunnan koko tehtäväkentän. Aiemmilla lakiesitysten lausuntokierroksilla kommentoitavina ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituskriteerit.

Laissa esitettään maakunnan rahoituksen määräytymiseen lisättäväksi elinkeinoelämää kuvaavat kaksi uutta kriteeriä, jotka määrittävät aiemmin linjattujen sosiaali- ja terveydenhuollon kriteerien lisäksi maakuntien rahoitusta. Uudet kriteerit ovat lakiluonnoksen mukaan kasvupalvelukerroin ja maaseutuyrityskerroin. Kasvupalvelukerroin lasketaan jakamalla maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä, työttömyysaste ja yritysten toimipaikkojen lukumäärä vastaavilla valtakunnallisilla tekijöillä. Maaseutukerroin lasketaan jakamalle maakunnassa sijaitsevien maatalousyritysten lukumäärä vastaavalla koko maan lukumäärällä.  Maakuntaliitto pitää ko. kriteerejä hyvinä, koska niiden kautta nousee esille maakuntien erilainen taustatilanne ja tarveperustaisuus.

Sosiaali- ja terveydenhoidon osalta rahoituksen muodostumiseen on lakiluonnoksissa aiemmilla lausuntokierroksilla esitetty käytettäväksi asukastiheyskriteeriä. Tällä täydentävällä lakiluonnosesityksellä esitetään asukastiheyskriteeriä käytettäväksi myös muiden maakunnan tehtävien osalta. Tämän asukastiheyskertoimen tarkoituksena olisi korvata maakunnalle harvasta asutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää esitystä hyvänä, joskin asukastiheyden painokerroin rahoituksen määrityksessä on vain 1,52 %.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi  ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi .

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton talouden tarkennetut suuntaviivat vuodelle 2017

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton taloutta tarkentavat asiakirjat maaliskuun kokouksessaan. Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä ja käyttösuunnitelmalla hallitus tarkentaa maakuntavaltuuston joulukuussa 2016 hyväksymää budjettia vuodelle 2017.  Vuoden 2017 talousarvioon tulee vaikuttamaan maakuntauudistuksen valmistelu, johon valtiolta odotetaan rahoitusta kevään 2017 aikana. Maakunnat perustetaan ns. toimeenpanolailla 1.7.2017, jolloin aloittaa väliaikaishallinto. Tämän toimielimen tehtävänä on valmistella maakunnan perustamiseen liittyviä sopimuksia ja muita käytännön tehtäviä.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi  ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi .

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja  vs.hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh 0400 618 489

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 20.3.2017

20.03.2017

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntauudistukseen liittyviä lakiesityksiä, hyväksyi 2. maakuntakaavan voimaantulon sekä julisti auki maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajan viran.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava tulee voimaan

Maakuntahallitus käytti tänään toimivaltaansa määräämällä maakuntavaltuuston joulukuussa hyväksymän 2. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan. Kaavasta oli jätetty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen yksi valitus. Maakuntakaava ei saa automaattisesti lainvoimaa ennen kuin valitus on käsitelty oikeudessa. Maakuntahallitus käytti tämän vuoksi lain suomaa mahdollisuutta määrätä koko kaavan tulemaan voimaan valituksesta riippumatta. Kaavan voimaan tulolla mahdollistetaan ajankohtaisten hankkeiden ja kaavojen, kuten Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan, eteneminen. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.

Maakuntahallitus antoi samalla vastineen hallinto-oikeuteen jätettyyn valitukseen ja esitti hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä. Maakuntahallituksen mukaan valitus ei kohdistu maakuntavaltuuston hyväksymään kaavaan ja on tämän vuoksi perusteeton. Yksityishenkilön tekemä valitus koski kiviainesten ottotoimintaa Sulkavan Iisalossa. Toiminnassa oleva ottoalue oli huomioitu jo 2010 voimaan tulleessa maakuntakaavassa, eikä siihen tehty nyt hyväksytyssä kaavassa muutoksia.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa päivitettiin voimassaolevaa maakuntakaavaa mm. turvetuotannon, vähittäiskaupan sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön osalta. Kaavaan liittyvät asiakirjat sekä kuulutus voimaantulosta ovat luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2.

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi

Maakuntaliiton lausunto yksityistielain uudistuksesta

Maakuntahallitus käsitteli yksityistienlain uudistusta ja antoi maakuntaliiton lausunnon hallituksen lakiesityksestä. Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi yksityistielaki. Se korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niitä koskevista säännöksistä luovuttaisiin. Esitetyn lain tavoitteena olisi antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutoksen sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet. Yksityisteitä koskeva lainsäädäntöä selkeytettäisiin ja modernisoitaisiin niin kirjoitustavaltaan kuin sisällöltään. Tarpeettomat, vanhentuneet ja muun lainsäädännön kanssa päällekkäiset säännökset poistettaisiin. 

Maakuntahallitus piti yksityistielain uudistusta hyvänä ja tarpeellisena. Maakuntahallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota muutamiin lain yksityiskohtiin, joita tulee vielä tarkentaa ja selvittää jatkovalmistelun yhteydessä. Maakunnassa on vesistöisyydestä ja hajanaisesta asutusrakenteesta johtuen useita yksityisteiden lauttapaikkoja ja muita erityiskohteita, jotka ovat saaneet vuosittain toimintaansa valtion avustusta. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että näiden kohteiden avustuksien säilyminen turvataan uudistuksen yhteydessä. Lausunnoilla olleessa lakiesityksessä ei ole yksiselitteisesti kerrottu miten yksityisteiden erityiskohteiden avustukset rahoitetaan tulevaisuudessa.

Lain uudistuksen myötä vuonna 2019 toimintansa aloittavat uudet maakunnat myötäisivät valtion yksityistieavustuksia. Samalla myös lainmukaisia avustuskriteerejä kevennettäisiin. Maakuntahallitus pitää uudistusta hyvänä, mutta esittää, että lainsäädännöllä tuettaisiin esitettyä selkeämmin maakuntien mahdollisuutta laatia omat avustuskriteerit, mikäli maakunta katsoo ne tarpeellisiksi.

Lakiesityksen mukaan maakunnat ja kunnat voisivat jatkossa perustaa yksityistieasioita käsittelevän neuvonta- ja sovitteluelimen tai tarjota muutoin neuvonta- ja sovittelupalveluita yksityistieasioissa. Maakuntahallitus piti esitystä hyvänä, sillä neuvonta- ja sovittelumenettely mahdollistaa kiistojen ratkaisun ilman oikeuskäsittelyjä ja näin voidaan säästää sekä tiekuntien että yhteiskunnan resursseja. Maakuntahallitus ilmaisi kuitenkin huolensa siitä, millä resursseilla neuvonta- ja sovittelupalvelut pystytään järjestämään uusissa maakunnissa, sillä nykyisissä maakuntaliitoissa tai ELY-keskuksissa ei ole käytössä vastaavia resursseja.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Marko Tanttu, 044 770 0488, marko.tanttu@esavo.fi

Maakuntahallitus julisti auki hallinto- ja kehittämisjohtajan viran

Maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajan virkaa hoitanut Mervi Simoskan aloitti Juvan kunnanjohtajana syksyllä 2016. Maaliskuun kokouksessa maakuntahallitus myönsi Mervi Simoskalle eron maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtajan virasta 1.4.2017 alkaen. Maakuntahallitus julisti hallinto- ja kehittämisjohtajan viran haettavaksi 12.4.2017 saakka.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi   

Maakuntaliiton lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan lausuntokierroksella olevan Sote-uudistukseen liittyvän luonnoksen valinnanvapauslainsäädännöksi. Maakuntaliitto pitää valinnanvapautta lähtökohtaisesti hyvänä asiana ja sen katsotaan aidosti lisäävän asiakkaiden vapautta määritellä omien terveyspalveluidensa kokonaisuuden. Lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa on kuitenkin muutamia toteuttamisaikatauluun liittyviä haasteita. Vuoden 2019 täysipainoisesti toimiakseen valinnanvapaus edellyttää mm. tietojärjestelmien osalta erinomaista toimintakykyä.

Maakuntahallitus korostaa lausunnossaan erityisesti sitä, että Etelä-Savon kaltaisissa maakunnissa tulee olla aidosti edellytykset markkinaehtoiselle toiminnalle. Maakunnan yrityskenttä on maamme mikroyritysvaltaisinta, mikä luo omat erityispiirteensä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden toteuttamiselle. Näin ollen maakuntaliiton lausunnossa korostetaan pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä toimia valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden tuottajina.

Valinnanvapauslain vaikutusten aukoton arviointi on tässä vaiheessa valmistelua vielä osaltaan mahdoton tehdä. Lain toteuttamisen kanalta vuosi 2018 tulee olemaan erittäin tärkeä, koska tuolloin käytännössä rakennetaan toiminnalliset ja sopimukselliset edellytykset valinnanvapaudelle maakunnissa.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi  ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi .

Maakuntaliiton lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämisestä

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan vastauksen valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön koskien maakuntauudistuksen rahoituspohjaa. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö koskee eduskunnalle 2.3.2017 annetun lakipaketin täydentämistä kattamaa uuden maakunnan koko tehtäväkentän. Aiemmilla lakiesitysten lausuntokierroksilla kommentoitavina ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituskriteerit.

Laissa esitettään maakunnan rahoituksen määräytymiseen lisättäväksi elinkeinoelämää kuvaavat kaksi uutta kriteeriä, jotka määrittävät aiemmin linjattujen sosiaali- ja terveydenhuollon kriteerien lisäksi maakuntien rahoitusta. Uudet kriteerit ovat lakiluonnoksen mukaan kasvupalvelukerroin ja maaseutuyrityskerroin. Kasvupalvelukerroin lasketaan jakamalla maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä, työttömyysaste ja yritysten toimipaikkojen lukumäärä vastaavilla valtakunnallisilla tekijöillä. Maaseutukerroin lasketaan jakamalle maakunnassa sijaitsevien maatalousyritysten lukumäärä vastaavalla koko maan lukumäärällä.  Maakuntaliitto pitää ko. kriteerejä hyvinä, koska niiden kautta nousee esille maakuntien erilainen taustatilanne ja tarveperustaisuus.

Sosiaali- ja terveydenhoidon osalta rahoituksen muodostumiseen on lakiluonnoksissa aiemmilla lausuntokierroksilla esitetty käytettäväksi asukastiheyskriteeriä. Tällä täydentävällä lakiluonnosesityksellä esitetään asukastiheyskriteeriä käytettäväksi myös muiden maakunnan tehtävien osalta. Tämän asukastiheyskertoimen tarkoituksena olisi korvata maakunnalle harvasta asutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää esitystä hyvänä, joskin asukastiheyden painokerroin rahoituksen määrityksessä on vain 1,52 %.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi  ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi .

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton talouden tarkennetut suuntaviivat vuodelle 2017

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton taloutta tarkentavat asiakirjat maaliskuun kokouksessaan. Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä ja käyttösuunnitelmalla hallitus tarkentaa maakuntavaltuuston joulukuussa 2016 hyväksymää budjettia vuodelle 2017.  Vuoden 2017 talousarvioon tulee vaikuttamaan maakuntauudistuksen valmistelu, johon valtiolta odotetaan rahoitusta kevään 2017 aikana. Maakunnat perustetaan ns. toimeenpanolailla 1.7.2017, jolloin aloittaa väliaikaishallinto. Tämän toimielimen tehtävänä on valmistella maakunnan perustamiseen liittyviä sopimuksia ja muita käytännön tehtäviä.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi  ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi .

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja  vs.hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh 0400 618 489

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010