Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokoustiedote 12.12.2016

12.12.2016

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen: Liikenteen puolella jättipotti Etelä-Savoon vuonna 2016

Kokouksen aluksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen summasi kulunutta vuotta. Etelä-Savo sai jättipotin liikennehankkeissa. Vuosikymmenien mittainen edunvalvontatyö valtatie viiden perusparannuksen puolesta tuotti viimein tulosta. Myös maakunnan metsien, maatalouden ja vapaa-ajan asumisen kannalta tärkeän alemman tieverkon ylläpitoon ja kehittämiseen saatiin maakuntaan vuoden 2016 aikana merkittävästi rahaa. Rautatieyhteydet paranivat jälleen Pieksämäen ja Helsingin, Savonlinnan ja Parikkalan sekä Pieksämäen ja Joensuun välillä.

Uuden maakuntastrategian kärkiä Häkkänen luonnehti ajankohtaiseksi. Etelä-Savo on edelläkävijä, joka luottaa omiin vahvuuksiinsa. Uusi strategia osuu hienosti yhteen myös laajempiin valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Sote- ja maakuntauudistus etenee ja laki tulee aikanaan. Maakuntauudistus vie aikaa ja resursseja, mutta huolellisella valmistelulla Etelä-Savo on valmis uuteen maakuntarakenteeseen. Maakuntaliitto toimii aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä Etelä-Savon uuden maakunnan valmistelussa.

Puheenjohtajan avauspuheen videotallenne on katsottavissa seuraavasta linkistä:
http://cloud.magneetto.com/esavo/2016_1212_maakuntavaltuusto/view

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen antti.hakkanen@eduskunta.fi, 040 705 7134

Maakuntastrategia hyväksyttiin, painopisteenä vesi, metsä ja ruoka vuoteen 2030.

Strategian kolme kärkeä on vesi, metsä, ruoka. Näihin kärkivalintoihin ja luontaisiin vahvuuksiin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kaikissa kolmessa kärjessä digitaalisuus ja digitaaliset sovellukset ovat keskeinen kasvun ja kehittymisen edellytys.

Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visioksi vuoteen 2030 hyväksyttiin slogan Puhtaasti Paras!. Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta toisaalta vahvoja luontoarvoja ja toisaalta niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin.

Keskiössä ovat niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on, että meille kaikille Etelä-Savo on puhtaasti paras paikka työskennellä, opiskella ja elää.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntastrategian yksimielisesti.

Hyväksyttyyn maakuntastrategiaan voi tutustua osoitteessa:
http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2016354-5-1.PDF

Lisätietoja:

Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula, hanna.makkula@esavo.fi, 0400 618 489
Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, riitta.koskinen@esavo.fi, 040 5405 903

2. Vaihemaakuntakaava hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Uusi maakuntakaava hyväksyttiin vuoden 2009 tapaan heti maakuntastrategian jälkeen seuraavassa pykälässä. Näin maakuntakaava on heti linjassa uuden strategian kanssa.

Uudessa vaihemaakuntakaavassa päivitetään nykyistä vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsitellään kaupan aluevarauksia, turvetuotantoa sekä maakuntastrategian yhteydessä valmisteltuja maakunnan maankäytön strategisia linjauksia. Muilta osin muutostarpeet perustuvat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Useista yksittäisistä muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja valinnoiltaan ajantasainen. Tämän vuoksi nyt vireillä olevaa 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan päälle tulevana päivityselementtinä. Uuden maakuntakaavan myötä Etelä-Savon kaava- ja tonttipalvelun kilpailukyky ja edelleen kehittäminen on ensisijaisesti kuntien tehtävä.

Uutta vaihemaakuntakaavaa on laadittu keskellä merkittävää maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. Muutoksen johdosta ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovutaan ja maakuntakaavan hyväksyy lopullisesti maakuntavaltuusto. Maakuntakaavoja ei siis enää alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan kaava tulee voimaan, kun valtuuston hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymismenettely on ensimmäinen lakimuutoksen mukainen kaavapäätös Etelä-Savossa ja maakuntavaltuusto tekee tältä osin kaavahistoriaa.

Maakuntakaavassa on tarkasteltu turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Laaditussa selvityksessä on karsittu tuotantoon soveltuvia soita n. 200 turvemassaltaan tuotantokelpoisen suon joukosta käyttämällä valintakriteerejä. Kriteerit on muodostettu maakuntavaltuuston tavoitteenasettelun, kansalaisille suunnatun verkkokyselyn ja sidosryhmien kanssa toteutettujen työpajojen pohjalta. Kriteeristössä on käytetty asumiseen, vapaa-aikaan, vesistöjen virkistyskäyttöön ja luonnonympäristön arvoihin liittyviä arvoja. Merkittävin arvioitava tekijä on turvetuotannon vaikutus vesistöihin. Tätä on selvitetty valuma-aluekohtaisesta Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalla vesistövaikutusten arvioinnilla. Selvitysten perusteella maakuntakaavaan sijoitettiin maakunnan omaa energiaturvetarvetta vastaava määrä tuotantoon soveltuvia alueita, kaikkiaan 14 suota. Alueille annettiin jatkosuunnittelua ja tuotannon ajoitusta ohjaavia suunnittelumääräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityissäännösten osalta tuli voimaan 2011. Sen mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä ohjattava vähittäiskaupan sijoittumista aiempaa yksityiskohtaisemmin. Mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava kaavassa riittävällä tarkkuudella.  Kaupunkien ja keskisuurten taajamien ydinkeskustojen lisäksi kaavassa osoitetaan seitsemän kaupan keskittymää, vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ydinkeskustoihin heikosti soveltuvan tilaa vievän erikoiskaupan tarpeisiin: Vehmaa (Juva), Karikko (Mikkeli), Nojanmaa (Savonlinna), Visulahti (Mikkeli), Kuortti (Pertunmaa), Länsiväylä (Pieksämäki) ja Laitaatsilta (Savonlinna). Näille kullekin esitetään osoitettavaksi vähittäiskaupan enimmäisrakennusoikeus alueella.

Maakunnan maankäytön strategiset linjaukset keskittyvät maakunnan saavutettavuuden sekä taajamien elinvoiman ja roolin kehittämiseen sekä matkailun kansainvälistämiseen. Linjaukset on valmisteltu maakuntastrategiaprosessin kanssa rinnatusten.

Lisäksi maakuntakaavaa päivitettiin mm. seuraavasti:

- Luonnonympäristön osalta kaavaa täydennettiin toteutuneen suojelutilanteen sekä valtakunnallisten inventointien osalta.

- Kulttuuriympäristön vaalimisen osalta maakuntakaavaa päivitettiin valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön alueiden osalta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Lisäksi kaavaa päivitettiin maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä perinnemaisemakohteiden inventoinnin mukaisesti.

- Teknisen huollon verkostojen esittämistapoihin maakuntakaavassa tehtiin muutoksia. Puolustus-voimien ja Rajavartiolaitoksen nykyisiin toimintoihin liittyen lisättiin kaavaan suoja-alueita. Myös ampumaratavarauksia päivitettiin. Lisäksi valtuusto kirjasi pöytäkirjaan, että ampumaratojen osalta maakuntaliiton viraston tulee työssään edistää kaavan yhteydessä laaditun ampumaratojen kehittämissuunnitelman toteuttamista.

- Lisäksi päivityksiä tehtiin mm. yksittäisiin teollisuuden, puuterminaalien, virkistyksen, matkailun ja luonnonvarojen käytön merkintöihin.

- Etelä-Karjalan maakuntakaava kumottiiin Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueelta ja korvattiin Etelä-Savon maakuntakaavan mukaisilla merkinnöillä ja määräyksillä.

Toinen vaihemaakuntakaava keskustelutti lähinnä ampumaratojen osalta. Keskustelua käytiin, siitä, mitä kaikkia ampumaratoja kaavaan on tarpeen merkitä ja kuinka varmistetaan ampumaratojen säilyminen ja kehittäminen maakunnassa. Myös uudet lisäykset ja maanomistajien kuuleminen herättivät kysymyksiä. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on ensimmäinen uuden lain mukainen maakuntakaava, joka hyväksytään suoraan maakuntavaltuustossa ilman ympäristöministeriön hyväksyntää.

Puheenvuorojen jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti. Kaavan tausta-aineistoihin voi tutustua osoitteessa http://www.esavo.fi/selvitykset.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan yksimielisesti.

Lisätietoja:

Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, jarmo.vauhkonen@esavo.fi, 040 7236 760
Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, janne.nulpponen@esavo.fi, 0400 977 672

Talous ja toimintasuunnitelmalla 2017–2019 valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen, kuntien maksuosuuksia alennetaan vuodelle 2017

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa maakuntaliiton talouteen kun uudistuksen valmisteluun vaaditaan taloudellisia resursseja. Maakuntauudistuksen valmistelusta aiheutuu kustannuksia vuonna 2016 mm. projektipäällikön palkkauksesta, maakuntauudistukseen nimettyjen toimielinten kokoontumisista ja asiantuntijapalvelujen ostosta. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntauudistuksen valmisteluun 50.000 euron lisämäärärahan ja 50.000 euroa alijäämäisen talousarvion vuodelle 2016. Muutoksen lisäksi maakuntavaltuusto päätti valtuuttaa Maakuntaliiton omistaman toimistokäytössä olevan osakehuoneiston myymisen.

Vuoden 2017 talousarvioon lasketaan kunnille 3 % maksuosuuden alennus. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2017 ja 2018 ennakoitu noin 200.000 €:n alijäämä on katettavissa edellisten vuosien kertyneellä ylijäämällä. Sote - ja maakuntauudistuksen jälkeen jäljelle jääneet mahdolliset ylijäämät palautuvat kunnille kun nykymuotoinen maakuntaliitto lakkaa 2019 alussa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman 2017–2019 sekä talousarviomuutoksen 2016 yksimielisesti.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584
Hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström anita.hahl-weckstrom@esavo.fi, 044 770 0491

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokoustiedote 12.12.2016

12.12.2016

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen: Liikenteen puolella jättipotti Etelä-Savoon vuonna 2016

Kokouksen aluksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen summasi kulunutta vuotta. Etelä-Savo sai jättipotin liikennehankkeissa. Vuosikymmenien mittainen edunvalvontatyö valtatie viiden perusparannuksen puolesta tuotti viimein tulosta. Myös maakunnan metsien, maatalouden ja vapaa-ajan asumisen kannalta tärkeän alemman tieverkon ylläpitoon ja kehittämiseen saatiin maakuntaan vuoden 2016 aikana merkittävästi rahaa. Rautatieyhteydet paranivat jälleen Pieksämäen ja Helsingin, Savonlinnan ja Parikkalan sekä Pieksämäen ja Joensuun välillä.

Uuden maakuntastrategian kärkiä Häkkänen luonnehti ajankohtaiseksi. Etelä-Savo on edelläkävijä, joka luottaa omiin vahvuuksiinsa. Uusi strategia osuu hienosti yhteen myös laajempiin valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Sote- ja maakuntauudistus etenee ja laki tulee aikanaan. Maakuntauudistus vie aikaa ja resursseja, mutta huolellisella valmistelulla Etelä-Savo on valmis uuteen maakuntarakenteeseen. Maakuntaliitto toimii aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä Etelä-Savon uuden maakunnan valmistelussa.

Puheenjohtajan avauspuheen videotallenne on katsottavissa seuraavasta linkistä:
http://cloud.magneetto.com/esavo/2016_1212_maakuntavaltuusto/view

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen antti.hakkanen@eduskunta.fi, 040 705 7134

Maakuntastrategia hyväksyttiin, painopisteenä vesi, metsä ja ruoka vuoteen 2030.

Strategian kolme kärkeä on vesi, metsä, ruoka. Näihin kärkivalintoihin ja luontaisiin vahvuuksiin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kaikissa kolmessa kärjessä digitaalisuus ja digitaaliset sovellukset ovat keskeinen kasvun ja kehittymisen edellytys.

Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visioksi vuoteen 2030 hyväksyttiin slogan Puhtaasti Paras!. Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta toisaalta vahvoja luontoarvoja ja toisaalta niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin.

Keskiössä ovat niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on, että meille kaikille Etelä-Savo on puhtaasti paras paikka työskennellä, opiskella ja elää.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntastrategian yksimielisesti.

Hyväksyttyyn maakuntastrategiaan voi tutustua osoitteessa:
http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2016354-5-1.PDF

Lisätietoja:

Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula, hanna.makkula@esavo.fi, 0400 618 489
Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, riitta.koskinen@esavo.fi, 040 5405 903

2. Vaihemaakuntakaava hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Uusi maakuntakaava hyväksyttiin vuoden 2009 tapaan heti maakuntastrategian jälkeen seuraavassa pykälässä. Näin maakuntakaava on heti linjassa uuden strategian kanssa.

Uudessa vaihemaakuntakaavassa päivitetään nykyistä vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsitellään kaupan aluevarauksia, turvetuotantoa sekä maakuntastrategian yhteydessä valmisteltuja maakunnan maankäytön strategisia linjauksia. Muilta osin muutostarpeet perustuvat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Useista yksittäisistä muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja valinnoiltaan ajantasainen. Tämän vuoksi nyt vireillä olevaa 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan päälle tulevana päivityselementtinä. Uuden maakuntakaavan myötä Etelä-Savon kaava- ja tonttipalvelun kilpailukyky ja edelleen kehittäminen on ensisijaisesti kuntien tehtävä.

Uutta vaihemaakuntakaavaa on laadittu keskellä merkittävää maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. Muutoksen johdosta ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovutaan ja maakuntakaavan hyväksyy lopullisesti maakuntavaltuusto. Maakuntakaavoja ei siis enää alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan kaava tulee voimaan, kun valtuuston hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymismenettely on ensimmäinen lakimuutoksen mukainen kaavapäätös Etelä-Savossa ja maakuntavaltuusto tekee tältä osin kaavahistoriaa.

Maakuntakaavassa on tarkasteltu turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Laaditussa selvityksessä on karsittu tuotantoon soveltuvia soita n. 200 turvemassaltaan tuotantokelpoisen suon joukosta käyttämällä valintakriteerejä. Kriteerit on muodostettu maakuntavaltuuston tavoitteenasettelun, kansalaisille suunnatun verkkokyselyn ja sidosryhmien kanssa toteutettujen työpajojen pohjalta. Kriteeristössä on käytetty asumiseen, vapaa-aikaan, vesistöjen virkistyskäyttöön ja luonnonympäristön arvoihin liittyviä arvoja. Merkittävin arvioitava tekijä on turvetuotannon vaikutus vesistöihin. Tätä on selvitetty valuma-aluekohtaisesta Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalla vesistövaikutusten arvioinnilla. Selvitysten perusteella maakuntakaavaan sijoitettiin maakunnan omaa energiaturvetarvetta vastaava määrä tuotantoon soveltuvia alueita, kaikkiaan 14 suota. Alueille annettiin jatkosuunnittelua ja tuotannon ajoitusta ohjaavia suunnittelumääräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityissäännösten osalta tuli voimaan 2011. Sen mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä ohjattava vähittäiskaupan sijoittumista aiempaa yksityiskohtaisemmin. Mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava kaavassa riittävällä tarkkuudella.  Kaupunkien ja keskisuurten taajamien ydinkeskustojen lisäksi kaavassa osoitetaan seitsemän kaupan keskittymää, vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ydinkeskustoihin heikosti soveltuvan tilaa vievän erikoiskaupan tarpeisiin: Vehmaa (Juva), Karikko (Mikkeli), Nojanmaa (Savonlinna), Visulahti (Mikkeli), Kuortti (Pertunmaa), Länsiväylä (Pieksämäki) ja Laitaatsilta (Savonlinna). Näille kullekin esitetään osoitettavaksi vähittäiskaupan enimmäisrakennusoikeus alueella.

Maakunnan maankäytön strategiset linjaukset keskittyvät maakunnan saavutettavuuden sekä taajamien elinvoiman ja roolin kehittämiseen sekä matkailun kansainvälistämiseen. Linjaukset on valmisteltu maakuntastrategiaprosessin kanssa rinnatusten.

Lisäksi maakuntakaavaa päivitettiin mm. seuraavasti:

- Luonnonympäristön osalta kaavaa täydennettiin toteutuneen suojelutilanteen sekä valtakunnallisten inventointien osalta.

- Kulttuuriympäristön vaalimisen osalta maakuntakaavaa päivitettiin valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön alueiden osalta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Lisäksi kaavaa päivitettiin maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä perinnemaisemakohteiden inventoinnin mukaisesti.

- Teknisen huollon verkostojen esittämistapoihin maakuntakaavassa tehtiin muutoksia. Puolustus-voimien ja Rajavartiolaitoksen nykyisiin toimintoihin liittyen lisättiin kaavaan suoja-alueita. Myös ampumaratavarauksia päivitettiin. Lisäksi valtuusto kirjasi pöytäkirjaan, että ampumaratojen osalta maakuntaliiton viraston tulee työssään edistää kaavan yhteydessä laaditun ampumaratojen kehittämissuunnitelman toteuttamista.

- Lisäksi päivityksiä tehtiin mm. yksittäisiin teollisuuden, puuterminaalien, virkistyksen, matkailun ja luonnonvarojen käytön merkintöihin.

- Etelä-Karjalan maakuntakaava kumottiiin Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueelta ja korvattiin Etelä-Savon maakuntakaavan mukaisilla merkinnöillä ja määräyksillä.

Toinen vaihemaakuntakaava keskustelutti lähinnä ampumaratojen osalta. Keskustelua käytiin, siitä, mitä kaikkia ampumaratoja kaavaan on tarpeen merkitä ja kuinka varmistetaan ampumaratojen säilyminen ja kehittäminen maakunnassa. Myös uudet lisäykset ja maanomistajien kuuleminen herättivät kysymyksiä. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on ensimmäinen uuden lain mukainen maakuntakaava, joka hyväksytään suoraan maakuntavaltuustossa ilman ympäristöministeriön hyväksyntää.

Puheenvuorojen jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti. Kaavan tausta-aineistoihin voi tutustua osoitteessa http://www.esavo.fi/selvitykset.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan yksimielisesti.

Lisätietoja:

Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, jarmo.vauhkonen@esavo.fi, 040 7236 760
Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, janne.nulpponen@esavo.fi, 0400 977 672

Talous ja toimintasuunnitelmalla 2017–2019 valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen, kuntien maksuosuuksia alennetaan vuodelle 2017

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa maakuntaliiton talouteen kun uudistuksen valmisteluun vaaditaan taloudellisia resursseja. Maakuntauudistuksen valmistelusta aiheutuu kustannuksia vuonna 2016 mm. projektipäällikön palkkauksesta, maakuntauudistukseen nimettyjen toimielinten kokoontumisista ja asiantuntijapalvelujen ostosta. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntauudistuksen valmisteluun 50.000 euron lisämäärärahan ja 50.000 euroa alijäämäisen talousarvion vuodelle 2016. Muutoksen lisäksi maakuntavaltuusto päätti valtuuttaa Maakuntaliiton omistaman toimistokäytössä olevan osakehuoneiston myymisen.

Vuoden 2017 talousarvioon lasketaan kunnille 3 % maksuosuuden alennus. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2017 ja 2018 ennakoitu noin 200.000 €:n alijäämä on katettavissa edellisten vuosien kertyneellä ylijäämällä. Sote - ja maakuntauudistuksen jälkeen jäljelle jääneet mahdolliset ylijäämät palautuvat kunnille kun nykymuotoinen maakuntaliitto lakkaa 2019 alussa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman 2017–2019 sekä talousarviomuutoksen 2016 yksimielisesti.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584
Hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström anita.hahl-weckstrom@esavo.fi, 044 770 0491

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010