Maakuntahallituksen 24.10.2016 kokoustiedote

25.10.2016

Maakuntaliiton johto toimii vahvasti Mikkelin ja Savonlinnan sairaalan päivystyksen puolesta

Maakuntaliiton johto ottaa edelleen vahvasti kantaa päivystyksen säilyttämisen puolesta Mikkelissä ja Savonlinnassa. Maakuntaliiton tekemien aika- ja etäisyyslaskelmien mukaan, päivystyksen säilyttäminen on maakunnan vesistöisyys ja liikenneyhteydet huomioiden välttämätöntä alueellisen saavutettavuuden ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

"Esimerkiksi Mikkelissä on tällä hetkellä valtakunnallisessa vertailussa korkeatasoista tekonivelkirurgiaa, jonka lakkauttaminen veisi pohjan päivystystoiminnan jatkumiselta koko maakunnassa. Savonlinnassa puolestaan on panostettu ajanmukaisiin tiloihin ja kehitteillä on uudenaikainen hoitoprosessien uudistusohjelma, joka pyrkii jonojen tehokkaaseen purkamiseen. Maakunnan soten valmistelun tavoitteena on yksiselitteisesti päivystyksen säilyttäminen maakunnan molemmissa keskussairaaloissa ja hyvien käytäntöjen toteuttaminen koko maakunnassa." Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen toteaa.

"On tärkeää, että kummassakin sairaalassa pystytään myös jatkossa tuottamaan riittävän laajat päivystyspalvelut, jotka ovat vähintään nykyisen tasoiset." Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen jatkaa.

"Etelä-Savon maakuntaliitto on useaan otteeseen nostanut molempien sairaaloiden riittävän päivystystason turvaamisen esille kannanotoissaan ja tavoitteenasettelussaan. Asia nousi esille muun muassa maaliskuussa 2016 Kuopiossa pidetyssä STM:n kuulemistilaisuudessa, jossa maakunnan näkemykset tuotiin ministeriön valmistelijoiden tietoon." Lisää maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Maakuntaliiton lausunnot lakiluonnoksista maakunta- ja sote-uudistukseksi sekä lakiluonnoksesta pelastustoimen järjestämiseksi

Maakuntahallitus käsitteli maakunta- ja sote-uudistusta koskevat hallituksen esitykset. Lausunnolla olevat keskeiset lakiluonnokset ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki.

Lausuntopyynnön kohteena olevilla hallituksen esityksillä on tarkoitus perustaa Suomeen 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. 1.1.2019 alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveyshuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnoksia koskevat lausunnot on pyydetty toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016 mennessä. Maakuntahallitus kävi yksityiskohtaisesti läpi valmistellun lausuntoluonnoksen, joka oli tehty sähköisen kyselylomakkeen pohjalle. Lomakkeella oli annettuja vastausvaihtoehtoja sekä avointa tilaa kommentoinnille. Keskustelua käytiin ja muutoksia tehtiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskeviin lausunnon kysymyksiin.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle 11.11.2016 mennessä luonnoksen laiksi pelastustoimen järjestämiseksi. Järjestämislaissa säädetään mm. pelastuslaitosten määrästä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa vuoden 2019 alussa. Maakuntahallituksen lausunnon keskeisin sisältö on, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuu ja palvelutuotanto tulee olla 18 maakunnalla, koska palvelut ovat tyypillisiä lähipalveluita.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Maakuntastrategian valmistelu loppusuoralla

Etelä-Savon maakuntaliitto on valmistellut vuoden aikana maakuntastrategiaa tavoitevuoteen 2030. Yhteistä tahtotilaa ja kehittämisen kärkiä on haettu laajalla sidosryhmäyhteistyöllä. Strategian valmisteluun on osallistunut lähes tuhat eteläsavolaista. Käytössä on ollut niin työpajat, sähköiset kyselyt kuin seminaarit.

Strategiatyön tulos konkretisoituu kolmeen kärkivalintaan. Kolme kärkeä - vesi, metsä, ruoka - ovat elementit, joihin perustuvaan yritystointaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa. Valinnat kytkeytyvät saumattomasti Etelä-Savon luontaisiin vahvuuksiin. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kaikissa kolmessa kärjessä digitaalisuus ja digitaaliset sovellukset ovat keskeinen kasvun ja kehittymisen edellytys.

Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visioksi vuoteen 2030 esitetään slogania Puhtaasti Paras!. Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta toisaalta vahvoja luontoarvoja ja toisaalta niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin. Keskiössä ovat niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on, että meille kaikille Etelä-Savo on puhtaasti paras paikka työskennellä, opiskella ja elää. 

Lokakuun kokouksessaan maakuntahallitus keskusteli strategian kärkivalinnoita ja evästi jatkotyöskentelyssä.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hanna Makkula, puh. 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi

Talouden ja toiminnan suuntaviivat 2017-2019

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle vuosia 2017-2019 koskevan maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä esityksen pohjalta täydennettynä ja viimeisteltynä.

Koko maassa pitkään jatkuneen heikon kehityksen jälkeen on nähtävissä valonpilkahduksia: aluetalousnäkymät, pk-yritysbarometri, yritysten tilauskannan ja viennin kehitys ja julkiset investoinnit luovat uskoa suotuisampaan talouskehitykseen maakunnassa. Haasteina ovat edelleen mm. maakunnan aleneva väestökehitys, toisen asteen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja Savonlinnan opettajakoulutuksen siirtyminen Joensuuhun.

Lakisääteisissä tehtävissään - aluekehittämisessä ja alueiden käytön suunnittelussa - liitto edistää uuden maakuntastrategian toimeenpanoa käytettävissään olevilla työkaluilla. Näitä ovat mm. ensi vuonna laadittava maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, joilla vaikutetaan myös valtion budjettirahoituksen saamiseen sekä ohjataan maakunnan EU-ohjelmarahoitusta. Maakuntakaava ja liikennejärjestelmätyö mahdollistavat investointien sijoittumista maakuntaan. Aluekehityksen systemaattista ennakointia kehitetään edelleen. Maakuntastrategian mukaisesti maakunnan kehittäminen kohdistuu metsän, veden ja ruoan arvoketjuihin ja erityisosaamiseen. Kehittämistoimilla vahvistetaan asukkaiden toimeentuloa ja aluetaloutta, kohennetaan ihmisten hyvinvointia, vahvistetaan maakunnan innovaatiokykyä ja kansainvälisyyttä sekä hyödynnetään luonnonvaroja kestävästi, ainutlaatuista ympäristöä vaalien.

Maakuntauudistusta valmistellaan laajassa yhteistyöprosessissa maakunnassa, maakuntien kesken ja valtakunnan tasolla. Maakuntaliitolla on keskeinen rooli yhteistyön käynnistäjänä, sen organisoinnissa sekä uudistuksen valmistelutyössä. Liiton rooli maakunnan edunvalvonnassa korostuu vuonna 2017, kun Etelä-Savo toimii Itä- ja Pohjois-Suomen moninaisessa yhteistyössä puheenjohtajana. Edunvalvontayhteistyö painottuu maakuntauudistuksen ohella mm. liikenneyhteyksien ja –palvelujen parantamiseen sekä EU:n tulevan budjettikauden ratkaisuihin vaikuttamiseen. Maakuntaliitto edistää myös maakunnan näkyvyyttä ja kansainvälistymistä.

Seutukuntakierrokselta syyskuussa saadun palautteen mukaisesti talousarvioehdotuksen laadintaa jatkettiin siten, että jäsenkuntien maksuosuudet alenevat 3 %:lla ja että talousarvio on 200 000 euroa alijäämäinen, koska alijäämä on katettavissa edellisten vuosin ylijäämällä. Maakuntaliitto varautuu maakuntauudistuksen valmisteluun vuonna 2017 siten, että hankemäärärahoissa on 100 000 euroa tähän tarkoitukseen. Taloussuunnitelmassa ei ole suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2019 lukuja, koska jos maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, nykyiset maakuntaliitot lakkaavat ja uudet maakunnat aloittavat tuolloin toimintansa.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 (riitta.koskinen@esavo.fi) ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491 (anita.hahl-weckstrom@esavo.fi)

Maakuntaliitto hakee Taiteen edistämiskeskus Taikelta hankerahoitusta taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Taiteen edistämiskeskus Taiken avustushaku "Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa" on avoinna 2.11.2016 saakka. Kyseessä on valtionavustus hallitusohjelman kärkihankkeeseen 4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kärkihankkeen tarkoituksena on laajentaa prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toiminta- ja rahoitusmalleja taide- ja kulttuuritoimintaan osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. Tavoitteena on pysyvien toimintamallien luominen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on ideoinut hankehakemusta keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja varsinaisen hakemuksen työstöä jatketaan. Sote-ja maakuntauudistuksen näkökulmasta tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan työtä. Tarkastelussa keskeisessä asemassa on sosiaali- ja terveydenhuolto, mutta kulttuurin liityntäpinnat myös maakunnan muihin tehtäviin, esim. alue- ja elinkeinoelämän kehitykseen, ovat tarkastelussa mukana. Hanke ajoittuisi vuosille 2017-2018.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591, eveliina.pekkanen@esavo.fi

Lausunto valtioneuvoston ruokapoliittisesta selonteosta eduskunnalle

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut eduskunnalle selonteon ruokapolitiikan linjauksista vuoteen 2030 ja on lähettänyt sen yhteistyötahoille lausunnolle.

Antamassaan lausunnossa maakuntahallitus näki myönteisenä, että selonteossa nostetaan esille yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan keskeinen rooli alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Hyvänä pidettiin myös sitä, että selontekoon on kirjattu selkeä tavoite varmistaa maataloustuotannon jatkuvuus pitkäjänteisellä politiikalla. Samalla maakuntahallitus kuitenkin muistutti, että maataloustuotannon toimintaedellytykset tulee turvata maan kaikilla alueilla.

Maakuntahallitus piti myönteisenä, että selonteossa on tunnistettu ja käsitelty muutostekijöitä ja kehityskulkuja, jotka tulevat vaikuttamaan oleellisesti myös Etelä-Savossa. Selontekoon kirjatut ruokapoliittiset tavoitteet ja toiminnan painopisteet ovat linjassa loppuvuodesta valmistuvan Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategian kärkivalintojen ­- metsä, ruoka, vesi - kanssa. Selonteon linjaukset vastaavat Etelä-Savon näkemyksiä koko ruokaketjun kehittämisestä.

Viljelijöiden ja elintarvikealan yrittäjien arkea kuormittaa monelta taholta tapahtuva yksityiskohtainen säätely ja valvonta. Maakuntahallituksen mielestä järjestelmää tulee yksinkertaistaa, ja siihen liittyen arvioida kriittisesti yksityiskohtaisen normituksen todellinen tarve ja hyödyt syntyviin kustannuksiin nähden.

Etelä-Savolle on tärkeää, että maa- ja elintarviketalouden yritystoiminnan jatkuvuus turvataan pitkäjänteisellä, päämäärätietoisella politiikalla myös muuttuvan toimintaympäristön oloissa. Tähän työhön tulee myös varata riittävät resurssit kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698, jyrki.kuva@esavo.fi

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallituksen 24.10.2016 kokoustiedote

25.10.2016

Maakuntaliiton johto toimii vahvasti Mikkelin ja Savonlinnan sairaalan päivystyksen puolesta

Maakuntaliiton johto ottaa edelleen vahvasti kantaa päivystyksen säilyttämisen puolesta Mikkelissä ja Savonlinnassa. Maakuntaliiton tekemien aika- ja etäisyyslaskelmien mukaan, päivystyksen säilyttäminen on maakunnan vesistöisyys ja liikenneyhteydet huomioiden välttämätöntä alueellisen saavutettavuuden ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

"Esimerkiksi Mikkelissä on tällä hetkellä valtakunnallisessa vertailussa korkeatasoista tekonivelkirurgiaa, jonka lakkauttaminen veisi pohjan päivystystoiminnan jatkumiselta koko maakunnassa. Savonlinnassa puolestaan on panostettu ajanmukaisiin tiloihin ja kehitteillä on uudenaikainen hoitoprosessien uudistusohjelma, joka pyrkii jonojen tehokkaaseen purkamiseen. Maakunnan soten valmistelun tavoitteena on yksiselitteisesti päivystyksen säilyttäminen maakunnan molemmissa keskussairaaloissa ja hyvien käytäntöjen toteuttaminen koko maakunnassa." Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen toteaa.

"On tärkeää, että kummassakin sairaalassa pystytään myös jatkossa tuottamaan riittävän laajat päivystyspalvelut, jotka ovat vähintään nykyisen tasoiset." Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen jatkaa.

"Etelä-Savon maakuntaliitto on useaan otteeseen nostanut molempien sairaaloiden riittävän päivystystason turvaamisen esille kannanotoissaan ja tavoitteenasettelussaan. Asia nousi esille muun muassa maaliskuussa 2016 Kuopiossa pidetyssä STM:n kuulemistilaisuudessa, jossa maakunnan näkemykset tuotiin ministeriön valmistelijoiden tietoon." Lisää maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Maakuntaliiton lausunnot lakiluonnoksista maakunta- ja sote-uudistukseksi sekä lakiluonnoksesta pelastustoimen järjestämiseksi

Maakuntahallitus käsitteli maakunta- ja sote-uudistusta koskevat hallituksen esitykset. Lausunnolla olevat keskeiset lakiluonnokset ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki.

Lausuntopyynnön kohteena olevilla hallituksen esityksillä on tarkoitus perustaa Suomeen 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. 1.1.2019 alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveyshuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnoksia koskevat lausunnot on pyydetty toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016 mennessä. Maakuntahallitus kävi yksityiskohtaisesti läpi valmistellun lausuntoluonnoksen, joka oli tehty sähköisen kyselylomakkeen pohjalle. Lomakkeella oli annettuja vastausvaihtoehtoja sekä avointa tilaa kommentoinnille. Keskustelua käytiin ja muutoksia tehtiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskeviin lausunnon kysymyksiin.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle 11.11.2016 mennessä luonnoksen laiksi pelastustoimen järjestämiseksi. Järjestämislaissa säädetään mm. pelastuslaitosten määrästä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa vuoden 2019 alussa. Maakuntahallituksen lausunnon keskeisin sisältö on, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuu ja palvelutuotanto tulee olla 18 maakunnalla, koska palvelut ovat tyypillisiä lähipalveluita.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Maakuntastrategian valmistelu loppusuoralla

Etelä-Savon maakuntaliitto on valmistellut vuoden aikana maakuntastrategiaa tavoitevuoteen 2030. Yhteistä tahtotilaa ja kehittämisen kärkiä on haettu laajalla sidosryhmäyhteistyöllä. Strategian valmisteluun on osallistunut lähes tuhat eteläsavolaista. Käytössä on ollut niin työpajat, sähköiset kyselyt kuin seminaarit.

Strategiatyön tulos konkretisoituu kolmeen kärkivalintaan. Kolme kärkeä - vesi, metsä, ruoka - ovat elementit, joihin perustuvaan yritystointaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa. Valinnat kytkeytyvät saumattomasti Etelä-Savon luontaisiin vahvuuksiin. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kaikissa kolmessa kärjessä digitaalisuus ja digitaaliset sovellukset ovat keskeinen kasvun ja kehittymisen edellytys.

Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visioksi vuoteen 2030 esitetään slogania Puhtaasti Paras!. Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta toisaalta vahvoja luontoarvoja ja toisaalta niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin. Keskiössä ovat niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on, että meille kaikille Etelä-Savo on puhtaasti paras paikka työskennellä, opiskella ja elää. 

Lokakuun kokouksessaan maakuntahallitus keskusteli strategian kärkivalinnoita ja evästi jatkotyöskentelyssä.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Hanna Makkula, puh. 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi

Talouden ja toiminnan suuntaviivat 2017-2019

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle vuosia 2017-2019 koskevan maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä esityksen pohjalta täydennettynä ja viimeisteltynä.

Koko maassa pitkään jatkuneen heikon kehityksen jälkeen on nähtävissä valonpilkahduksia: aluetalousnäkymät, pk-yritysbarometri, yritysten tilauskannan ja viennin kehitys ja julkiset investoinnit luovat uskoa suotuisampaan talouskehitykseen maakunnassa. Haasteina ovat edelleen mm. maakunnan aleneva väestökehitys, toisen asteen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja Savonlinnan opettajakoulutuksen siirtyminen Joensuuhun.

Lakisääteisissä tehtävissään - aluekehittämisessä ja alueiden käytön suunnittelussa - liitto edistää uuden maakuntastrategian toimeenpanoa käytettävissään olevilla työkaluilla. Näitä ovat mm. ensi vuonna laadittava maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, joilla vaikutetaan myös valtion budjettirahoituksen saamiseen sekä ohjataan maakunnan EU-ohjelmarahoitusta. Maakuntakaava ja liikennejärjestelmätyö mahdollistavat investointien sijoittumista maakuntaan. Aluekehityksen systemaattista ennakointia kehitetään edelleen. Maakuntastrategian mukaisesti maakunnan kehittäminen kohdistuu metsän, veden ja ruoan arvoketjuihin ja erityisosaamiseen. Kehittämistoimilla vahvistetaan asukkaiden toimeentuloa ja aluetaloutta, kohennetaan ihmisten hyvinvointia, vahvistetaan maakunnan innovaatiokykyä ja kansainvälisyyttä sekä hyödynnetään luonnonvaroja kestävästi, ainutlaatuista ympäristöä vaalien.

Maakuntauudistusta valmistellaan laajassa yhteistyöprosessissa maakunnassa, maakuntien kesken ja valtakunnan tasolla. Maakuntaliitolla on keskeinen rooli yhteistyön käynnistäjänä, sen organisoinnissa sekä uudistuksen valmistelutyössä. Liiton rooli maakunnan edunvalvonnassa korostuu vuonna 2017, kun Etelä-Savo toimii Itä- ja Pohjois-Suomen moninaisessa yhteistyössä puheenjohtajana. Edunvalvontayhteistyö painottuu maakuntauudistuksen ohella mm. liikenneyhteyksien ja –palvelujen parantamiseen sekä EU:n tulevan budjettikauden ratkaisuihin vaikuttamiseen. Maakuntaliitto edistää myös maakunnan näkyvyyttä ja kansainvälistymistä.

Seutukuntakierrokselta syyskuussa saadun palautteen mukaisesti talousarvioehdotuksen laadintaa jatkettiin siten, että jäsenkuntien maksuosuudet alenevat 3 %:lla ja että talousarvio on 200 000 euroa alijäämäinen, koska alijäämä on katettavissa edellisten vuosin ylijäämällä. Maakuntaliitto varautuu maakuntauudistuksen valmisteluun vuonna 2017 siten, että hankemäärärahoissa on 100 000 euroa tähän tarkoitukseen. Taloussuunnitelmassa ei ole suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2019 lukuja, koska jos maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, nykyiset maakuntaliitot lakkaavat ja uudet maakunnat aloittavat tuolloin toimintansa.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 (riitta.koskinen@esavo.fi) ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491 (anita.hahl-weckstrom@esavo.fi)

Maakuntaliitto hakee Taiteen edistämiskeskus Taikelta hankerahoitusta taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Taiteen edistämiskeskus Taiken avustushaku "Valtionavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa" on avoinna 2.11.2016 saakka. Kyseessä on valtionavustus hallitusohjelman kärkihankkeeseen 4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kärkihankkeen tarkoituksena on laajentaa prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toiminta- ja rahoitusmalleja taide- ja kulttuuritoimintaan osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. Tavoitteena on pysyvien toimintamallien luominen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on ideoinut hankehakemusta keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja varsinaisen hakemuksen työstöä jatketaan. Sote-ja maakuntauudistuksen näkökulmasta tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan työtä. Tarkastelussa keskeisessä asemassa on sosiaali- ja terveydenhuolto, mutta kulttuurin liityntäpinnat myös maakunnan muihin tehtäviin, esim. alue- ja elinkeinoelämän kehitykseen, ovat tarkastelussa mukana. Hanke ajoittuisi vuosille 2017-2018.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591, eveliina.pekkanen@esavo.fi

Lausunto valtioneuvoston ruokapoliittisesta selonteosta eduskunnalle

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut eduskunnalle selonteon ruokapolitiikan linjauksista vuoteen 2030 ja on lähettänyt sen yhteistyötahoille lausunnolle.

Antamassaan lausunnossa maakuntahallitus näki myönteisenä, että selonteossa nostetaan esille yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan keskeinen rooli alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Hyvänä pidettiin myös sitä, että selontekoon on kirjattu selkeä tavoite varmistaa maataloustuotannon jatkuvuus pitkäjänteisellä politiikalla. Samalla maakuntahallitus kuitenkin muistutti, että maataloustuotannon toimintaedellytykset tulee turvata maan kaikilla alueilla.

Maakuntahallitus piti myönteisenä, että selonteossa on tunnistettu ja käsitelty muutostekijöitä ja kehityskulkuja, jotka tulevat vaikuttamaan oleellisesti myös Etelä-Savossa. Selontekoon kirjatut ruokapoliittiset tavoitteet ja toiminnan painopisteet ovat linjassa loppuvuodesta valmistuvan Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategian kärkivalintojen ­- metsä, ruoka, vesi - kanssa. Selonteon linjaukset vastaavat Etelä-Savon näkemyksiä koko ruokaketjun kehittämisestä.

Viljelijöiden ja elintarvikealan yrittäjien arkea kuormittaa monelta taholta tapahtuva yksityiskohtainen säätely ja valvonta. Maakuntahallituksen mielestä järjestelmää tulee yksinkertaistaa, ja siihen liittyen arvioida kriittisesti yksityiskohtaisen normituksen todellinen tarve ja hyödyt syntyviin kustannuksiin nähden.

Etelä-Savolle on tärkeää, että maa- ja elintarviketalouden yritystoiminnan jatkuvuus turvataan pitkäjänteisellä, päämäärätietoisella politiikalla myös muuttuvan toimintaympäristön oloissa. Tähän työhön tulee myös varata riittävät resurssit kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698, jyrki.kuva@esavo.fi

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010