Haasteelliset ajat yhdistävät

21.03.2016

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 21.3.2016

- Koko maakunta kantaa huolta yliopistokoulutuksen tulevaisuudesta alueella. Kyse ei ole pelkästään Savonlinnan OKL:stä, vaan myös yliopistokeskus tarvitsee meidän kaikkien tukea. Nyt jos koskaan on maakunnan puhallettava yhteen hiileen, sanoi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen tänään maakuntahallituksen kokouksessa.

Savonlinnan kaupunki on valmis tekemään yli 30 miljoonan euron satsauksen opettajain koulutuksen (OKL) säilymiseksi kaupungissa. Itä-Suomen yliopistolta on odotettavissa päätöksiä kevään aikana OKL:n kohtalosta. Maakunnan delegaatio luovutti Savonlinnan kampusta tukevan kansalaisadressin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle viime keskiviikkona. Kampuksen tueksi on meneillään myös rahakeräys. Maakunnan kunnat ja muut toimijat ovat laajasti ottaneet kantaa kampuksen säilymisen puolesta.

- Opetus- ja kulttuuriministeri suhtautui varsin ymmärtäväisesti Savonlinnan tilanteeseen. Samalla hän kuitenkin totesi, että eri seutukunnat ovat pyrkineet vastaavalla tavalla markkinoimaan omia vahvuuksiaan. Ministerin mukaan haasteena on myös, että hallitusohjelmassa on mainittu, että yliopistoverkkoa tiivistetään ja että yliopistot profiloituvat nykyistä enemmän, sanoi maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. Hän oli luovuttamassa adressia maakuntajohtaja Pentti Mäkisen kanssa.

Mäkinen muistutti hallituksen kokouksessa, että koko yliopistokenttä on murroksessa. OKL:n lisäksi myös maamme kuuden yliopistokeskuksen rahoitus on pienenemässä ja se vaikuttaa myös Mikkelin yliopistokeskukseen. Lisäksi Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yt-neuvotteluilla voi olla vaikutusta myös maakunnan toimipisteiden toimintoihin.

Maakuntahallinnon valmisteluun lisää vauhtia

Etelä-Savossa itsehallintoalueen valmistelu jatkuu 19.4.2016 pidettävällä laajapohjaisella tilaisuudella. Siellä maakunnan keskeiset toimijat tuovat esille omat näkemyksenä uudistuksen toteuttamisesta. Maakuntaliitto toimii tilaisuuden koolle kutsujana. Tilaisuudessa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kertoo ajankohtaisimmat asiat valtakunnallisesta valmistelusta asian tiimoilta.

Lisätietoja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 7700491, mervi.simoska@esavo.fi

2. vaiheen maakuntakaava kiinnostaa

Etelä-Savon maakuntaliitossa laaditaan parhaillaan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaa, jossa päivitetään kaikkia aluevarauksia. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnöissä, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 1.2.2016 – 11.3.2016 välisen ajan ja lausuntojen antoaika päättyi 15.3.2016. Kansalaiset ja yhteisöt jättivät kaavaluonnoksesta 52 muistutusta, joista yli puolet koski potentiaalisia turvetuotantoaluevarauksia (29 muistutusta). Lisäksi muistutettiin valtakunnallisesti arvokkaista moreeni- ja kallioaluevarauksista (6 kpl), maisema-alueista (5 kpl) ja ampumaradoista (4 kpl). Yksittäisiä muistutuksia jätettiin mm. teknisen huollon aluevarauksista.

Lausuntoja kaavaluonnoksesta pyydettiin 65 eri taholta ja niitä on tuli määräaikaan mennessä 30. Muistutukset ja lausunnot sekä niiden vastineet käsitellään huhtikuun maakuntahallituksessa. Tämän jälkeen laaditaan maakuntakaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville syys-lokakuussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan marraskuussa. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti maakuntakaavoja ei enää tarvitse alistaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan maakuntavaltuusto päättää kaavasta.

Lisätietoja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672,  janne.nulpponen@esavo.fi

InFlow parantaa asumisen energiatehokkuutta

Maakuntahallitus puolsi kokouksessaan kehittämisrahoituksen myöntämistä Mikkelin ammattikorkeakoululle InFlow-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa asumisen energiatehokkuutta sisäilman hallinnalla. Hankkeen tulosten avulla rakennusten kuluttamaa energiaa voidaan pienentää ja asumismukavuutta lisätä. Hankkeessa käytetään uusimpia virtauslaskennan menetelmiä kuvaamaan rakennuksessa tapahtuvia ilmavirtauksia, keskittyen asuinrakennusten keittiöilmanvaihtoon. Keittiössä tapahtuva ilmanvaihto, lämmitys ja ihmisten liikkuminen aiheuttavat muutoksia tilan tekniseen toimintaan ja suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen hyvinvointiin. Ilmavirtausten hallinta on tärkeä osa lähes nollaenergiatalon taloteknistä kokonaisuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 67 920 euroa ja EU-aluekehitysrahaston osarahoitusta sille esitetään 47 544 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.5.2016 – 28.2.2017.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi

Koti yhdessä – Yhdessä koti

Vuosi 2017 on Mikkelille todellinen supervuosi. Samana vuonna juhlistetaan Suomen satavuotisjuhlavuotta ja Mikkelissä järjestetään asuntomessut Kirkonvarkauteen rakentuvalla asuinalueella. Juhlavuotta juhlitaan valtakunnallisen Yhdessä -teeman rinnalla Mikkelin Koti yhdessä -teeman alla, joka pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelmaan. Paikallinen teema nivoo yhteen vuoden 2017 mittakaavaltaan monipuolista tapahtumatarjontaa some-kampanjoista ja tempauksista valtakunnallista yleisöä keräävään asuntomessukokonaisuuteen. Teeman alle halutaan toteuttaa korkeatasoinen kokonaisuus, jonka avulla pohditaan miltä näyttää yhteinen ja yhdessä tehty suomalainen koti vuonna 2017.

Koti yhdessä -teemavuoden kärkitapahtumana toimivat Mikkelin asuntomessut, joilla nostetaan esiin eteläsavolaista osaamista monipuolisesti. Hankkeella mm. tarjotaan toimijoille puitteita messualueen designtorilta, toteutetaan 100 % eteläsavolaisten suunnittelijoiden sisustuskokonaisuus sekä tuotetaan piha-alueelle toiminnallista sisältöä. Lisäksi osana hanketta järjestetään eteläsavolaisille kohdennettu Koti yhdessä -teeman mukainen suunnittelukilpailu, jonka avulla etsitään ehdotuksia uusista kotiympäristöön ja vapaa-ajan asumiseen liittyvistä tuotteista.

Lisätietoja kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh, 040 773 7285, heli.gynther@esavo.fi

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkostoa ei saa supistaa

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen viraston laatiman lausunnon poliisin palvelu- ja toimipisteverkoston kehittämisestä. Maakunnassa se tarkoittaa Heinäveden toimipisteen sulkemista ja Juvan ja Mäntyharjun poliisiasemien lakkauttamista 1.6.2016 alkaen. Poliisiasemien toimitilojen vuokrasopimukset on jo irtisanottu. Maakuntaliitto kritisoi sitä, että toimenpiteisiin mm. toimitilojen osalta on ryhdytty ennen kuin edes lausuntokierros on asiaan liittyen päättynyt.

Maakuntaliiton mielestä suunnitelmat poliisiasemien lakkauttamisesta eivät ole perusteltuja kansalaisten kokonaisturvallisuuden kannalta ja ne pitäisi perua. Kun otetaan huomioon muutosten aiheuttamat haitat, ei muutos ole perusteltu myöskään kansantalouden kannalta. Maakuntaliitto ei yhdy poliisin vakuutteluun siitä, että asemien lakkauttamisella olisi hyvin vähän vaikutuksia kansalaisten elämään. Jo nyt on havaittu, että poliisin vetäytyminen on lisännyt turvattomuuden tunnetta ja eritysesti kauttaaltaan, mutta harvaan asutussa Etelä-Savossa, jo etäisyyksien takia poliisin tavoitettavuus on jo nyt haasteellista.

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Aluehallinnon säädösmuutoksissakin lähtökohtana 18 maakunnan jako

Etelä-Savon maakuntaliitto muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossaan, että kaikessa säädösvalmistelussa, jotka liittyvät tulevan maakuntapohjaisen itsehallinnon toimialaan kuuluviin tai niitä sivuaviin asioihin, on tehtävä maakuntauudistuksen kokonaisuus huomioiden. Huolensa maakuntaliitto lausui liittyen valtioneuvoston ehdotukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY) annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusmuutoksella keskitettäisiin lisää ELY-keskusten tehtäviä yhden tai muutaman ELY-keskusten hoidettavaksi.

Maakuntaliitto katsoo, että ELYjen päätösvallan keskittäminen ja aluetuntemuksen karsiminen toistuvilla säädösmuutoksilla itsehallintouudistuksen valmisteluvaiheessa on omiaan vesittämään hallituksen linjausta maakuntaitsehallinnosta. Maakuntaliiton mielestä keskeistä olisi ensin määritellä tulevan maakuntaitsehallinnon elinvoimapolitiikan tehtävät ja sitten uudistaa lainsäädäntö tehtävien hoitamiseksi mahdollisimman tehokkaasti 18 itsehallintomaakunnassa. Itsehallintomaakuntien on voitava sopia keskinäisestä yhteistyöstään.

Toimiva ja vaikuttava maakuntien elinvoimapolitiikka mahdollistaa koko maan kehityspotentiaalin käyttöön saamisen ja tukee näin Suomen kasvu- ja työllisyystavoitteita.

Lisätietoja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi

Muut kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.

Seuraava kokous

Seuraavan kerran maakuntahallitus kokoontuu 18.4.2016. Maakuntavaltuusto kokoontuu 23.5.2016 klo 10 Suomen nuoriso-opistolla Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707372 4507, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Haasteelliset ajat yhdistävät

21.03.2016

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 21.3.2016

- Koko maakunta kantaa huolta yliopistokoulutuksen tulevaisuudesta alueella. Kyse ei ole pelkästään Savonlinnan OKL:stä, vaan myös yliopistokeskus tarvitsee meidän kaikkien tukea. Nyt jos koskaan on maakunnan puhallettava yhteen hiileen, sanoi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen tänään maakuntahallituksen kokouksessa.

Savonlinnan kaupunki on valmis tekemään yli 30 miljoonan euron satsauksen opettajain koulutuksen (OKL) säilymiseksi kaupungissa. Itä-Suomen yliopistolta on odotettavissa päätöksiä kevään aikana OKL:n kohtalosta. Maakunnan delegaatio luovutti Savonlinnan kampusta tukevan kansalaisadressin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle viime keskiviikkona. Kampuksen tueksi on meneillään myös rahakeräys. Maakunnan kunnat ja muut toimijat ovat laajasti ottaneet kantaa kampuksen säilymisen puolesta.

- Opetus- ja kulttuuriministeri suhtautui varsin ymmärtäväisesti Savonlinnan tilanteeseen. Samalla hän kuitenkin totesi, että eri seutukunnat ovat pyrkineet vastaavalla tavalla markkinoimaan omia vahvuuksiaan. Ministerin mukaan haasteena on myös, että hallitusohjelmassa on mainittu, että yliopistoverkkoa tiivistetään ja että yliopistot profiloituvat nykyistä enemmän, sanoi maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. Hän oli luovuttamassa adressia maakuntajohtaja Pentti Mäkisen kanssa.

Mäkinen muistutti hallituksen kokouksessa, että koko yliopistokenttä on murroksessa. OKL:n lisäksi myös maamme kuuden yliopistokeskuksen rahoitus on pienenemässä ja se vaikuttaa myös Mikkelin yliopistokeskukseen. Lisäksi Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yt-neuvotteluilla voi olla vaikutusta myös maakunnan toimipisteiden toimintoihin.

Maakuntahallinnon valmisteluun lisää vauhtia

Etelä-Savossa itsehallintoalueen valmistelu jatkuu 19.4.2016 pidettävällä laajapohjaisella tilaisuudella. Siellä maakunnan keskeiset toimijat tuovat esille omat näkemyksenä uudistuksen toteuttamisesta. Maakuntaliitto toimii tilaisuuden koolle kutsujana. Tilaisuudessa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kertoo ajankohtaisimmat asiat valtakunnallisesta valmistelusta asian tiimoilta.

Lisätietoja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 7700491, mervi.simoska@esavo.fi

2. vaiheen maakuntakaava kiinnostaa

Etelä-Savon maakuntaliitossa laaditaan parhaillaan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaa, jossa päivitetään kaikkia aluevarauksia. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnöissä, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 1.2.2016 – 11.3.2016 välisen ajan ja lausuntojen antoaika päättyi 15.3.2016. Kansalaiset ja yhteisöt jättivät kaavaluonnoksesta 52 muistutusta, joista yli puolet koski potentiaalisia turvetuotantoaluevarauksia (29 muistutusta). Lisäksi muistutettiin valtakunnallisesti arvokkaista moreeni- ja kallioaluevarauksista (6 kpl), maisema-alueista (5 kpl) ja ampumaradoista (4 kpl). Yksittäisiä muistutuksia jätettiin mm. teknisen huollon aluevarauksista.

Lausuntoja kaavaluonnoksesta pyydettiin 65 eri taholta ja niitä on tuli määräaikaan mennessä 30. Muistutukset ja lausunnot sekä niiden vastineet käsitellään huhtikuun maakuntahallituksessa. Tämän jälkeen laaditaan maakuntakaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville syys-lokakuussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan marraskuussa. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti maakuntakaavoja ei enää tarvitse alistaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan maakuntavaltuusto päättää kaavasta.

Lisätietoja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672,  janne.nulpponen@esavo.fi

InFlow parantaa asumisen energiatehokkuutta

Maakuntahallitus puolsi kokouksessaan kehittämisrahoituksen myöntämistä Mikkelin ammattikorkeakoululle InFlow-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa asumisen energiatehokkuutta sisäilman hallinnalla. Hankkeen tulosten avulla rakennusten kuluttamaa energiaa voidaan pienentää ja asumismukavuutta lisätä. Hankkeessa käytetään uusimpia virtauslaskennan menetelmiä kuvaamaan rakennuksessa tapahtuvia ilmavirtauksia, keskittyen asuinrakennusten keittiöilmanvaihtoon. Keittiössä tapahtuva ilmanvaihto, lämmitys ja ihmisten liikkuminen aiheuttavat muutoksia tilan tekniseen toimintaan ja suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen hyvinvointiin. Ilmavirtausten hallinta on tärkeä osa lähes nollaenergiatalon taloteknistä kokonaisuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 67 920 euroa ja EU-aluekehitysrahaston osarahoitusta sille esitetään 47 544 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.5.2016 – 28.2.2017.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi

Koti yhdessä – Yhdessä koti

Vuosi 2017 on Mikkelille todellinen supervuosi. Samana vuonna juhlistetaan Suomen satavuotisjuhlavuotta ja Mikkelissä järjestetään asuntomessut Kirkonvarkauteen rakentuvalla asuinalueella. Juhlavuotta juhlitaan valtakunnallisen Yhdessä -teeman rinnalla Mikkelin Koti yhdessä -teeman alla, joka pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelmaan. Paikallinen teema nivoo yhteen vuoden 2017 mittakaavaltaan monipuolista tapahtumatarjontaa some-kampanjoista ja tempauksista valtakunnallista yleisöä keräävään asuntomessukokonaisuuteen. Teeman alle halutaan toteuttaa korkeatasoinen kokonaisuus, jonka avulla pohditaan miltä näyttää yhteinen ja yhdessä tehty suomalainen koti vuonna 2017.

Koti yhdessä -teemavuoden kärkitapahtumana toimivat Mikkelin asuntomessut, joilla nostetaan esiin eteläsavolaista osaamista monipuolisesti. Hankkeella mm. tarjotaan toimijoille puitteita messualueen designtorilta, toteutetaan 100 % eteläsavolaisten suunnittelijoiden sisustuskokonaisuus sekä tuotetaan piha-alueelle toiminnallista sisältöä. Lisäksi osana hanketta järjestetään eteläsavolaisille kohdennettu Koti yhdessä -teeman mukainen suunnittelukilpailu, jonka avulla etsitään ehdotuksia uusista kotiympäristöön ja vapaa-ajan asumiseen liittyvistä tuotteista.

Lisätietoja kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh, 040 773 7285, heli.gynther@esavo.fi

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkostoa ei saa supistaa

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen viraston laatiman lausunnon poliisin palvelu- ja toimipisteverkoston kehittämisestä. Maakunnassa se tarkoittaa Heinäveden toimipisteen sulkemista ja Juvan ja Mäntyharjun poliisiasemien lakkauttamista 1.6.2016 alkaen. Poliisiasemien toimitilojen vuokrasopimukset on jo irtisanottu. Maakuntaliitto kritisoi sitä, että toimenpiteisiin mm. toimitilojen osalta on ryhdytty ennen kuin edes lausuntokierros on asiaan liittyen päättynyt.

Maakuntaliiton mielestä suunnitelmat poliisiasemien lakkauttamisesta eivät ole perusteltuja kansalaisten kokonaisturvallisuuden kannalta ja ne pitäisi perua. Kun otetaan huomioon muutosten aiheuttamat haitat, ei muutos ole perusteltu myöskään kansantalouden kannalta. Maakuntaliitto ei yhdy poliisin vakuutteluun siitä, että asemien lakkauttamisella olisi hyvin vähän vaikutuksia kansalaisten elämään. Jo nyt on havaittu, että poliisin vetäytyminen on lisännyt turvattomuuden tunnetta ja eritysesti kauttaaltaan, mutta harvaan asutussa Etelä-Savossa, jo etäisyyksien takia poliisin tavoitettavuus on jo nyt haasteellista.

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Aluehallinnon säädösmuutoksissakin lähtökohtana 18 maakunnan jako

Etelä-Savon maakuntaliitto muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossaan, että kaikessa säädösvalmistelussa, jotka liittyvät tulevan maakuntapohjaisen itsehallinnon toimialaan kuuluviin tai niitä sivuaviin asioihin, on tehtävä maakuntauudistuksen kokonaisuus huomioiden. Huolensa maakuntaliitto lausui liittyen valtioneuvoston ehdotukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY) annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusmuutoksella keskitettäisiin lisää ELY-keskusten tehtäviä yhden tai muutaman ELY-keskusten hoidettavaksi.

Maakuntaliitto katsoo, että ELYjen päätösvallan keskittäminen ja aluetuntemuksen karsiminen toistuvilla säädösmuutoksilla itsehallintouudistuksen valmisteluvaiheessa on omiaan vesittämään hallituksen linjausta maakuntaitsehallinnosta. Maakuntaliiton mielestä keskeistä olisi ensin määritellä tulevan maakuntaitsehallinnon elinvoimapolitiikan tehtävät ja sitten uudistaa lainsäädäntö tehtävien hoitamiseksi mahdollisimman tehokkaasti 18 itsehallintomaakunnassa. Itsehallintomaakuntien on voitava sopia keskinäisestä yhteistyöstään.

Toimiva ja vaikuttava maakuntien elinvoimapolitiikka mahdollistaa koko maan kehityspotentiaalin käyttöön saamisen ja tukee näin Suomen kasvu- ja työllisyystavoitteita.

Lisätietoja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi

Muut kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.

Seuraava kokous

Seuraavan kerran maakuntahallitus kokoontuu 18.4.2016. Maakuntavaltuusto kokoontuu 23.5.2016 klo 10 Suomen nuoriso-opistolla Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707372 4507, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010