Itsehallintoalueen valmistelu etenee – tavoitteena edelleen oma sote-alue

14.12.2015

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli tänään kokouksessaan itsehallintoalueen valmistelusta. Maan hallituksen linjausten mukaisesti maahan muodostetaan 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta. Etelä-Savo on väestöltään 15. suurin maakunta, ja maakuntahallitus lähtee edelleen siitä, että tavoitteena on maakunnan oma sote-alue.

Itsehallintoalueiden valmisteluun liittyen valtiovarainministeriö on asettanut joulukuun 2015 alussa selvityshenkilöksi ministeri Lauri Tarastin, jonka tarkoituksena on selvittää valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista. Eri ministeriöt kokoavat parhaillaan tausta-aineistoa selvityshenkilölle. Hänen ehdotuksensa on oltava valtiovarainministeriön käytettävissä viimeistään 22.1.2016.


Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi


Soita lisäsuojeluun maakunnassa

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa ympäristöministeriössä valmistuneesta soidensuojelutyöryhmän ehdotuksista. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaimmista ja nykyistä suojelualueverkkoa parhaiten täydentävistä suoalueista sekä niiden suojelun vaihtoehtoisista toteutuskeinoista.

Työryhmä ehdottaa välittömiä suojelutoimia ainoastaan valtion omistamille soille. Lisäksi työryhmä esittää vapaaehtoisten suojelutoimien kohteeksi Etelä-Suomessa sijaitsevien, selvityksissä valtakunnallisesti arvokkaiksi todettujen soiden yksityismaita. Näitä soita on yhteensä 610 ja noin 50 000 hehtaaria.

Etelä-Savosta esitetään valtakunnallisesti arvokkaiksi soiksi 57 suota, yhteensä 3408 hehtaaria, josta valtion omistamaa suoalaa on 207 hehtaaria. Yksityismaiden suoalueista maakuntakaavassa on jo joko kokonaan tai osittain suojelumerkinnällä 16 suota (noin 400 hehtaaria).

Maakuntahallituksen mielestä on hyvä, että soidensuojelutyöryhmä on viimein jättänyt esityksensä valtakunnallisesti arvokkaista suoalueista ja niiden suojelutavoista. Aineistoa tarvitaan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadinnassa, jossa suunnitellaan potentiaalisia turvetuotantoalueita maakuntaan. Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti valtion omistamat suoalueet merkitään suojelumerkinnällä myös maakuntakaavaan. Lisäksi maakuntahallitus toivoo, että valtio varaisi mahdollisimman pian määrärahat myös yksityismaiden soidensuojelualueiden suojelukorvauksiin.

Lue lisää

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi


2. vaihemaakuntakaavaluonnos nähtäville vuoden 2016 alkupuolella

Maakuntahallitus käynnisti elokuussa 2014 toisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Kehityksen seurauksena nykyiseen kaavaan on tullut lukuisia päivitystarpeita. Tavoitteena on päivittää nykyinen 2010 vahvistettu kaava ajan tasalle vastaamaan todellista suunnittelutilannetta.  Osa muutostarpeista perustuu myös lainsäädännön muutokseen ja valtakunnallisiin inventointeihin. Useista muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja strategisilta valinnoiltaan ajantasainen.

Maakuntahallitus vuoden 2015 viimeisessä kokouksessaan käsitteli kaavaluonnosta ja jatkaa sen käsittelyä tammikuun 2016 kokouksessaan. Tarkoituksena on saada luonnos nähtäville alkuvuodesta 2016. Kaavaehdotus valmistuu keväällä 2016 ja sitä esitellään myös kevätvaltuustossa. Maakuntakaava laadittaessa hyödynnetään samaan aikaan vireillä olevaa maakunnan tulevaisuustarkastelua sekä ensi vuoden alussa alkavaa maakuntastrategiatyötä. Uusittu maakuntastrategia ja maakuntakaava saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2016.

Lue lisää

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, jarmo.vauhkonen@esavo.fi ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi


Kiinteistöjen tiedot ajan tasalle

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa yhdessä maakunnan kuntien kanssa kuntien kiinteistötietojen tarkistushankkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoa kunnissa. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka toteuttaa edellä luetellut toimenpiteet kuntien nimeämien yhdyshenkilöiden tuella. Hankeaika on joulukuusta 2015 vuoden 2016 loppuun. Hankkeen projektipäälliköksi haki 14 henkilöä. Valinta tehdään tammikuussa. Tositoimiin päästään helmikuussa 2016.

Lue lisää

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi

Rahoitusta vähähiilisyyteen ja biotalouteen

Maakuntahallitus teki kokouksessaan myönteisiä rahoituspäätöksiä EU-rakennerahasto-ohjelmasta 2014-2020  etenkin biotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Kuuden rahoitusta saaneen hankkeen joukossa on mm. biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 –hanke, joka pyrkii parantamaan kaupallisten teollisen kokoluokan biojalostamoinvestointien ja biojalostustoiminnan syntymistä Mikkelin seudulle. Hankkeen tavoitteena on vähintään yhden teollisen mittakaavan, puupohjaista biomassaa hyödyntävän biojalostamoinvestoinnin saaminen maakuntaan vuoteen 2019 mennessä. Hanketta toteuttaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Savonlinnassa sijaitsevaan Mikkelin ammattikorkeakoulun kuitulaboratorioon hankitaan mikroselluloosan (MCC) pilot-mittakaavainen valmistuslaitteisto. Se tukee Biomassaprosessien laboratorio I -hankkeessa aloitettua valmistuslaitteiston hankintaa.

BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa -hankkeen tavoitteena on puolestaan kehittää mikrokiteisen selluloosan (MCC) valmistusta kumiteollisuuden tarpeisiin. Kiristyvien päästönormien ja kierrätettävyysvaatimuksien vuoksi kumiteollisuudessa on kasvanut tarve ympäristöystävälliselle, kierrätettävälle materiaalille. Hanke vastaa vahvasti kumiteollisuuden alan yritysten tarpeisiin löytää uusiutuvaan energiaan perustuvia, vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeen tuloksena syntyy uusia MCC -laatuja, jotka soveltuvat kumiteollisuuden tarpeisiin. Hankkeen toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Vähähiilistä matkailua selvitetään Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta vähähiilisyydestä matkailussa.

Lue lisää

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi


Muut päätökset

Muut esityslistan asiat maakuntahallitus päätti esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä. 


Seuraavat kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.1.2016.


Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itsehallintoalueen valmistelu etenee – tavoitteena edelleen oma sote-alue

14.12.2015

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli tänään kokouksessaan itsehallintoalueen valmistelusta. Maan hallituksen linjausten mukaisesti maahan muodostetaan 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta. Etelä-Savo on väestöltään 15. suurin maakunta, ja maakuntahallitus lähtee edelleen siitä, että tavoitteena on maakunnan oma sote-alue.

Itsehallintoalueiden valmisteluun liittyen valtiovarainministeriö on asettanut joulukuun 2015 alussa selvityshenkilöksi ministeri Lauri Tarastin, jonka tarkoituksena on selvittää valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista. Eri ministeriöt kokoavat parhaillaan tausta-aineistoa selvityshenkilölle. Hänen ehdotuksensa on oltava valtiovarainministeriön käytettävissä viimeistään 22.1.2016.


Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi


Soita lisäsuojeluun maakunnassa

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa ympäristöministeriössä valmistuneesta soidensuojelutyöryhmän ehdotuksista. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaimmista ja nykyistä suojelualueverkkoa parhaiten täydentävistä suoalueista sekä niiden suojelun vaihtoehtoisista toteutuskeinoista.

Työryhmä ehdottaa välittömiä suojelutoimia ainoastaan valtion omistamille soille. Lisäksi työryhmä esittää vapaaehtoisten suojelutoimien kohteeksi Etelä-Suomessa sijaitsevien, selvityksissä valtakunnallisesti arvokkaiksi todettujen soiden yksityismaita. Näitä soita on yhteensä 610 ja noin 50 000 hehtaaria.

Etelä-Savosta esitetään valtakunnallisesti arvokkaiksi soiksi 57 suota, yhteensä 3408 hehtaaria, josta valtion omistamaa suoalaa on 207 hehtaaria. Yksityismaiden suoalueista maakuntakaavassa on jo joko kokonaan tai osittain suojelumerkinnällä 16 suota (noin 400 hehtaaria).

Maakuntahallituksen mielestä on hyvä, että soidensuojelutyöryhmä on viimein jättänyt esityksensä valtakunnallisesti arvokkaista suoalueista ja niiden suojelutavoista. Aineistoa tarvitaan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadinnassa, jossa suunnitellaan potentiaalisia turvetuotantoalueita maakuntaan. Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti valtion omistamat suoalueet merkitään suojelumerkinnällä myös maakuntakaavaan. Lisäksi maakuntahallitus toivoo, että valtio varaisi mahdollisimman pian määrärahat myös yksityismaiden soidensuojelualueiden suojelukorvauksiin.

Lue lisää

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi


2. vaihemaakuntakaavaluonnos nähtäville vuoden 2016 alkupuolella

Maakuntahallitus käynnisti elokuussa 2014 toisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Kehityksen seurauksena nykyiseen kaavaan on tullut lukuisia päivitystarpeita. Tavoitteena on päivittää nykyinen 2010 vahvistettu kaava ajan tasalle vastaamaan todellista suunnittelutilannetta.  Osa muutostarpeista perustuu myös lainsäädännön muutokseen ja valtakunnallisiin inventointeihin. Useista muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja strategisilta valinnoiltaan ajantasainen.

Maakuntahallitus vuoden 2015 viimeisessä kokouksessaan käsitteli kaavaluonnosta ja jatkaa sen käsittelyä tammikuun 2016 kokouksessaan. Tarkoituksena on saada luonnos nähtäville alkuvuodesta 2016. Kaavaehdotus valmistuu keväällä 2016 ja sitä esitellään myös kevätvaltuustossa. Maakuntakaava laadittaessa hyödynnetään samaan aikaan vireillä olevaa maakunnan tulevaisuustarkastelua sekä ensi vuoden alussa alkavaa maakuntastrategiatyötä. Uusittu maakuntastrategia ja maakuntakaava saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2016.

Lue lisää

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, jarmo.vauhkonen@esavo.fi ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi


Kiinteistöjen tiedot ajan tasalle

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa yhdessä maakunnan kuntien kanssa kuntien kiinteistötietojen tarkistushankkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoa kunnissa. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka toteuttaa edellä luetellut toimenpiteet kuntien nimeämien yhdyshenkilöiden tuella. Hankeaika on joulukuusta 2015 vuoden 2016 loppuun. Hankkeen projektipäälliköksi haki 14 henkilöä. Valinta tehdään tammikuussa. Tositoimiin päästään helmikuussa 2016.

Lue lisää

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi

Rahoitusta vähähiilisyyteen ja biotalouteen

Maakuntahallitus teki kokouksessaan myönteisiä rahoituspäätöksiä EU-rakennerahasto-ohjelmasta 2014-2020  etenkin biotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Kuuden rahoitusta saaneen hankkeen joukossa on mm. biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 –hanke, joka pyrkii parantamaan kaupallisten teollisen kokoluokan biojalostamoinvestointien ja biojalostustoiminnan syntymistä Mikkelin seudulle. Hankkeen tavoitteena on vähintään yhden teollisen mittakaavan, puupohjaista biomassaa hyödyntävän biojalostamoinvestoinnin saaminen maakuntaan vuoteen 2019 mennessä. Hanketta toteuttaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Savonlinnassa sijaitsevaan Mikkelin ammattikorkeakoulun kuitulaboratorioon hankitaan mikroselluloosan (MCC) pilot-mittakaavainen valmistuslaitteisto. Se tukee Biomassaprosessien laboratorio I -hankkeessa aloitettua valmistuslaitteiston hankintaa.

BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa -hankkeen tavoitteena on puolestaan kehittää mikrokiteisen selluloosan (MCC) valmistusta kumiteollisuuden tarpeisiin. Kiristyvien päästönormien ja kierrätettävyysvaatimuksien vuoksi kumiteollisuudessa on kasvanut tarve ympäristöystävälliselle, kierrätettävälle materiaalille. Hanke vastaa vahvasti kumiteollisuuden alan yritysten tarpeisiin löytää uusiutuvaan energiaan perustuvia, vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeen tuloksena syntyy uusia MCC -laatuja, jotka soveltuvat kumiteollisuuden tarpeisiin. Hankkeen toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Vähähiilistä matkailua selvitetään Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta vähähiilisyydestä matkailussa.

Lue lisää

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi


Muut päätökset

Muut esityslistan asiat maakuntahallitus päätti esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä. 


Seuraavat kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.1.2016.


Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itsehallintoalueen valmistelu etenee – tavoitteena edelleen oma sote-alue

14.12.2015

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli tänään kokouksessaan itsehallintoalueen valmistelusta. Maan hallituksen linjausten mukaisesti maahan muodostetaan 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta. Etelä-Savo on väestöltään 15. suurin maakunta, ja maakuntahallitus lähtee edelleen siitä, että tavoitteena on maakunnan oma sote-alue.

Itsehallintoalueiden valmisteluun liittyen valtiovarainministeriö on asettanut joulukuun 2015 alussa selvityshenkilöksi ministeri Lauri Tarastin, jonka tarkoituksena on selvittää valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista. Eri ministeriöt kokoavat parhaillaan tausta-aineistoa selvityshenkilölle. Hänen ehdotuksensa on oltava valtiovarainministeriön käytettävissä viimeistään 22.1.2016.


Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi


Soita lisäsuojeluun maakunnassa

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa ympäristöministeriössä valmistuneesta soidensuojelutyöryhmän ehdotuksista. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaimmista ja nykyistä suojelualueverkkoa parhaiten täydentävistä suoalueista sekä niiden suojelun vaihtoehtoisista toteutuskeinoista.

Työryhmä ehdottaa välittömiä suojelutoimia ainoastaan valtion omistamille soille. Lisäksi työryhmä esittää vapaaehtoisten suojelutoimien kohteeksi Etelä-Suomessa sijaitsevien, selvityksissä valtakunnallisesti arvokkaiksi todettujen soiden yksityismaita. Näitä soita on yhteensä 610 ja noin 50 000 hehtaaria.

Etelä-Savosta esitetään valtakunnallisesti arvokkaiksi soiksi 57 suota, yhteensä 3408 hehtaaria, josta valtion omistamaa suoalaa on 207 hehtaaria. Yksityismaiden suoalueista maakuntakaavassa on jo joko kokonaan tai osittain suojelumerkinnällä 16 suota (noin 400 hehtaaria).

Maakuntahallituksen mielestä on hyvä, että soidensuojelutyöryhmä on viimein jättänyt esityksensä valtakunnallisesti arvokkaista suoalueista ja niiden suojelutavoista. Aineistoa tarvitaan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadinnassa, jossa suunnitellaan potentiaalisia turvetuotantoalueita maakuntaan. Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti valtion omistamat suoalueet merkitään suojelumerkinnällä myös maakuntakaavaan. Lisäksi maakuntahallitus toivoo, että valtio varaisi mahdollisimman pian määrärahat myös yksityismaiden soidensuojelualueiden suojelukorvauksiin.

Lue lisää

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi


2. vaihemaakuntakaavaluonnos nähtäville vuoden 2016 alkupuolella

Maakuntahallitus käynnisti elokuussa 2014 toisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Kehityksen seurauksena nykyiseen kaavaan on tullut lukuisia päivitystarpeita. Tavoitteena on päivittää nykyinen 2010 vahvistettu kaava ajan tasalle vastaamaan todellista suunnittelutilannetta.  Osa muutostarpeista perustuu myös lainsäädännön muutokseen ja valtakunnallisiin inventointeihin. Useista muutostarpeista huolimatta nykyinen maakuntakaava on kokonaisuutena edelleen varsin toimiva ja strategisilta valinnoiltaan ajantasainen.

Maakuntahallitus vuoden 2015 viimeisessä kokouksessaan käsitteli kaavaluonnosta ja jatkaa sen käsittelyä tammikuun 2016 kokouksessaan. Tarkoituksena on saada luonnos nähtäville alkuvuodesta 2016. Kaavaehdotus valmistuu keväällä 2016 ja sitä esitellään myös kevätvaltuustossa. Maakuntakaava laadittaessa hyödynnetään samaan aikaan vireillä olevaa maakunnan tulevaisuustarkastelua sekä ensi vuoden alussa alkavaa maakuntastrategiatyötä. Uusittu maakuntastrategia ja maakuntakaava saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2016.

Lue lisää

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, jarmo.vauhkonen@esavo.fi ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi


Kiinteistöjen tiedot ajan tasalle

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa yhdessä maakunnan kuntien kanssa kuntien kiinteistötietojen tarkistushankkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoa kunnissa. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka toteuttaa edellä luetellut toimenpiteet kuntien nimeämien yhdyshenkilöiden tuella. Hankeaika on joulukuusta 2015 vuoden 2016 loppuun. Hankkeen projektipäälliköksi haki 14 henkilöä. Valinta tehdään tammikuussa. Tositoimiin päästään helmikuussa 2016.

Lue lisää

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi

Rahoitusta vähähiilisyyteen ja biotalouteen

Maakuntahallitus teki kokouksessaan myönteisiä rahoituspäätöksiä EU-rakennerahasto-ohjelmasta 2014-2020  etenkin biotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Kuuden rahoitusta saaneen hankkeen joukossa on mm. biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 –hanke, joka pyrkii parantamaan kaupallisten teollisen kokoluokan biojalostamoinvestointien ja biojalostustoiminnan syntymistä Mikkelin seudulle. Hankkeen tavoitteena on vähintään yhden teollisen mittakaavan, puupohjaista biomassaa hyödyntävän biojalostamoinvestoinnin saaminen maakuntaan vuoteen 2019 mennessä. Hanketta toteuttaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Savonlinnassa sijaitsevaan Mikkelin ammattikorkeakoulun kuitulaboratorioon hankitaan mikroselluloosan (MCC) pilot-mittakaavainen valmistuslaitteisto. Se tukee Biomassaprosessien laboratorio I -hankkeessa aloitettua valmistuslaitteiston hankintaa.

BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa -hankkeen tavoitteena on puolestaan kehittää mikrokiteisen selluloosan (MCC) valmistusta kumiteollisuuden tarpeisiin. Kiristyvien päästönormien ja kierrätettävyysvaatimuksien vuoksi kumiteollisuudessa on kasvanut tarve ympäristöystävälliselle, kierrätettävälle materiaalille. Hanke vastaa vahvasti kumiteollisuuden alan yritysten tarpeisiin löytää uusiutuvaan energiaan perustuvia, vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeen tuloksena syntyy uusia MCC -laatuja, jotka soveltuvat kumiteollisuuden tarpeisiin. Hankkeen toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Vähähiilistä matkailua selvitetään Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta vähähiilisyydestä matkailussa.

Lue lisää

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi


Muut päätökset

Muut esityslistan asiat maakuntahallitus päätti esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä. 


Seuraavat kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.1.2016.


Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010