Etelä-Savo haluaa oman sote-alueen

16.11.2015

Etelä-Savon maakuntahallitus on tyytyväinen, että maakunnat linjattiin pohjaksi alueellisen itsehallinnon rakentamiselle. Maakuntahallitus otti tänään kokouksessaan kannan, että maakunta haluaa olla niiden itsehallintoalueiden joukossa, jotka itse järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa.

Maakuntahallitus totesi, että avoimia kysymyksiä on kuitenkin vielä runsaasti. Kuitenkin oletettavaa on, että toimijat joutuvat antamaan uudistuksesta lausuntonsa näistä lähtökohdista. Kriittisinä kysymyksinä Etelä-Savon osalta on mahdollisimman laajojen palveluiden päivystyksen saaminen maakuntaan. Se turvataan parhaiten olemalla oma sote-alue. Sote-alueita määriteltäessä olisi otettava huomioon maakunnan erityispiirteet: mm. maakuunnan suuri maantieteellinen koko, hajallaan oleva asutus, pitkät välimatkat ja -matka-ajat sekä laaja vapaa-ajan asutus. - Etelä-Savo on 15:ksi suurin maakunta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan väestöpohja riittää itsenäisen soten järjestämiseen.

Maakuntahallitus valmistautuu lausumaan asiasta yksityiskohtaisemmin, kun lausuntopyyntö saapuu.

Etelä-Savo valmistautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen

Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle 2017 rakennetaan valtakunnallinen ohjelmakokonaisuus yhdessä. Maakuntahallitus myönsi maakuntaliiton viraston hakemalle Etelä-Savon Suomi 100 –juhlavuoden koordinaatiohankkeelle tukea maakunnan kehittämisrahasta vuosille 2016-2017. Hankkeella muodostetaan maakunnallinen yhteistoimintaverkosto ja ohjelmakokonaisuus. Juhlavuoden toteuttamisessa maakuntaliitto toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja tukee osaltaan heidän juhlavuositapahtumien, -ohjelmien ja -projektien toteuttamista.

Valtakunnallisesta Suomi 100 –ohjelmasta käynnistyy joulukuussa valtionavustushaku maakunnallisille koordinaatiohankkeille. Etelä-Savon maakuntaliitto käyttää nyt haettua hanketta vastinrahoituksena hakiessaan Suomi 100 -koordinaatiohankkeille kohdennettua valtionavustusta. Tällä menettelyllä Suomi 100 –juhlavuotta Etelä-Savossa toteutetaan 225 000 € hankekokonaisuudella. Maakunnallisen juhlavuoden koordinaattoriksi on valittu Anu-Anette Varho, joka aloittaa tehtävässään tammikuun 2016 alussa.

Miksei Oy selvittää massadigitoinnin mahdollisuuksia Memory Park-arkistokeskittymän yhteydessä

Vuoden 2015 alusta käynnistyneen Mikkelin elinkeinoyhtiö Miksei Oy:n Memory Park Business Plan-hankkeen tavoitteena on luoda laajamittainen toimintakonsepti Mikkelin Kalevankankaalle sijoittuvan arkistoalan keskittymän yhteyteen. Arkistolaitoksen keskusarkiston rakentaminen alueelle on tarkoitus käynnistää vuoden 2016 lopulla. Memory Park Business Plan hankkeen sisältöön on haettu muutoshakemuksella toimenpiteiden laajentamista siten, että hankkeella tehdään  kartoitus massadigitointitehtaan prosesseista, tarvittavista investoinneista sekä taloudellisesta kannattavuudesta.  Tähän toimenpiteiden laajentamiseen myönnettiin viisi kuukautta jatkoaikaa (29.2.2016 asti) sekä 14 000 euroa lisärahoitusta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 116 697 euroa ja tuen osuus 81 688 euroa (lisärahoitus ml.)

Luonnonvaratutkimus säilyttävä Etelä-Savossa

Maa- ja metsätalousministeriö valmistele parhaillaan vuoden 2015 aloittaneen Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston uudistusta. Luonnonvarakeskus muodostettiin Metsäntutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimislaitoksesta. Lausunnolla olevassa toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista. Etelä-Savon osalta esitetään Mikkelin toimipaikan (ent. MTT) lopettamista sekä Savonlinnan (Punkaharjun) (ent. Metla) ja Enonkosken (ent. RKTL) toimipaikkojen supistamista niin, että niiden rooliksi jäisi vain tutkimusaineiston tuottaminen. Näin ollen Etelä-Savoon ei jäisi yhtään luonnonvaratutkimukseen keskittynyttä Luken toimipistettä. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää tätä täysin kestämättömänä ratkaisuja.

Etelä-Savo elinkeinorakenne nojaa vahvasti luonnonvaroihin: maakunta on Suomen metsäisin niin metsän kasvun hakkuumäärien kuin kantorahatulojenkin osalta, alkutuotannon osuus on koko maan keskiarvoon nähden yli kaksinkertainen, maakunnassa pyydetään kaikista sisävesin kaloista yli 30 prosenttia. Nämä elementit yhdessä tutkimusosaamisen kanssa muodostavat vahvan kansallisen ja kansainvälisen kilpailutekijän. Maakuntaliitto pitää tärkeänä, että luonnonvaramaakunnan keskeiset tutkimuslaitokset säilyvät maakunnassa, jossa niillä on ensiarvoisen tärkeä tehtävä maakunnan elinvoimaisuuden edelleen kehittämisessä.

Luken Etelä-Savon yksiköillä on -  Mikkeli/luomututkimus, Punkaharju/metsäbiotekniikka, Enonkoski/Saimaan vesistöalueet -  vahvat profiilit alansa erityisosaamisen kärkinä ja ne ovat tiiviissä yhteistyössä alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä alan yritysten kanssa. Maakuntaliitto edellyttää, että näissä osaamiskeskittymissä säilyy sekä tutkimus että siihen kiinteästi liittyvä koetoiminta. Etelä-Savon yksiköt palvelevat osaamisaloillaan ainoina Luken tutkimusasemina Etelä-Savon lisäksi koko Kaakkois-Suomea, noin 465 000 asukkaan ja kolmen maakunnan aluetta. Esitetyssä toimipaikkaverkkorakenteessa koko Kaakkois-Suomen alue olisi jäämässä kokonaan ilman luonnonvarojen tutkimusta. Tätä mallia maakuntaliitto pitää täysin kestämättömänä niin alueellisesti kuin valtakunnallisen tutkimusverkostorakenteen osalta. Alueella sijaitsee merkittävät metsä-, maatalous- ja vesistövarat, joiden rooli ei saa jäädä pelkästään aineistoreserviksi.

Maakuntaliitto esittää, että Mikkelin ja Savonlinnan Luken yksiköt määriteltäisiin strategisiksi yksiköiksi.

Etelä-Savon edustajat Itä-Suomen liikuntaneuvostoon

Toukokuussa 2015 voimaan tulleen uuden liikuntalain mukaan liikunnan aluehallintotehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Maakuntaliittojen tehtävä on nimetä Aluehallintovirastonsa alueelle liikuntaneuvosto.  Itä-Suomen AVIn alueella toimivien kolmen maakunnan  - Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan  - kesken on päätetty Itä-Suomen liikuntaneuvoston kokoonpanoksi 12 jäsentä,  neljä jokaisesta maakunnasta.  Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa keskeisiin liikunnan kehittämisasioihin ja liikuntasektorin avustuksiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto on maakunnan edustajien nimeämisesityksessään ottanut huomioon laajasti maakunnan eri toimijat sekä alueellisen edustavuuden. Lähtökohtana on ollut se, että edustettuina ovat mahdollisimman monipuolisesti liikunnan ja hyvinvoinnin kansalais- ja järjestötoiminta, kuntasektori sekä liikunta-alan koulutuksen asiantuntemus. Maakunnan edustajiksi liikuntaneuvostoon nimettiin Etelä-Savon Liikunnan toiminnanjohtaja Heino Lipsanen (toimii myös neuvoston varapuheenjohtajana), Tanhuvaaran urheiluopiston rehtori Erkki Kauppinen, Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sekä Mäntyharjun Virkistyksen Marita Mattila.

Muut kokousasiat

Asiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Kokouksen pöytäkirja ja mediatilaisuuden nauhoite

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.

Kokouksen jälkeiseen mediainfoon voi tutustua

http://cloud.magneetto.com/esavo/2015_1116_maakuntahallitus/view

Seuraavat kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.12.2015 klo 10 Mikkelissä.

Maakuntavaltuusto kokoontuu 23.11.2015 klo 10 konsertti- ja kongressikeskus Mikaelissa Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, kehittämispäällikkö Hanna Makkula, puh. 0400 618 489, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo haluaa oman sote-alueen

16.11.2015

Etelä-Savon maakuntahallitus on tyytyväinen, että maakunnat linjattiin pohjaksi alueellisen itsehallinnon rakentamiselle. Maakuntahallitus otti tänään kokouksessaan kannan, että maakunta haluaa olla niiden itsehallintoalueiden joukossa, jotka itse järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa.

Maakuntahallitus totesi, että avoimia kysymyksiä on kuitenkin vielä runsaasti. Kuitenkin oletettavaa on, että toimijat joutuvat antamaan uudistuksesta lausuntonsa näistä lähtökohdista. Kriittisinä kysymyksinä Etelä-Savon osalta on mahdollisimman laajojen palveluiden päivystyksen saaminen maakuntaan. Se turvataan parhaiten olemalla oma sote-alue. Sote-alueita määriteltäessä olisi otettava huomioon maakunnan erityispiirteet: mm. maakuunnan suuri maantieteellinen koko, hajallaan oleva asutus, pitkät välimatkat ja -matka-ajat sekä laaja vapaa-ajan asutus. - Etelä-Savo on 15:ksi suurin maakunta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan väestöpohja riittää itsenäisen soten järjestämiseen.

Maakuntahallitus valmistautuu lausumaan asiasta yksityiskohtaisemmin, kun lausuntopyyntö saapuu.

Etelä-Savo valmistautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen

Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle 2017 rakennetaan valtakunnallinen ohjelmakokonaisuus yhdessä. Maakuntahallitus myönsi maakuntaliiton viraston hakemalle Etelä-Savon Suomi 100 –juhlavuoden koordinaatiohankkeelle tukea maakunnan kehittämisrahasta vuosille 2016-2017. Hankkeella muodostetaan maakunnallinen yhteistoimintaverkosto ja ohjelmakokonaisuus. Juhlavuoden toteuttamisessa maakuntaliitto toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja tukee osaltaan heidän juhlavuositapahtumien, -ohjelmien ja -projektien toteuttamista.

Valtakunnallisesta Suomi 100 –ohjelmasta käynnistyy joulukuussa valtionavustushaku maakunnallisille koordinaatiohankkeille. Etelä-Savon maakuntaliitto käyttää nyt haettua hanketta vastinrahoituksena hakiessaan Suomi 100 -koordinaatiohankkeille kohdennettua valtionavustusta. Tällä menettelyllä Suomi 100 –juhlavuotta Etelä-Savossa toteutetaan 225 000 € hankekokonaisuudella. Maakunnallisen juhlavuoden koordinaattoriksi on valittu Anu-Anette Varho, joka aloittaa tehtävässään tammikuun 2016 alussa.

Miksei Oy selvittää massadigitoinnin mahdollisuuksia Memory Park-arkistokeskittymän yhteydessä

Vuoden 2015 alusta käynnistyneen Mikkelin elinkeinoyhtiö Miksei Oy:n Memory Park Business Plan-hankkeen tavoitteena on luoda laajamittainen toimintakonsepti Mikkelin Kalevankankaalle sijoittuvan arkistoalan keskittymän yhteyteen. Arkistolaitoksen keskusarkiston rakentaminen alueelle on tarkoitus käynnistää vuoden 2016 lopulla. Memory Park Business Plan hankkeen sisältöön on haettu muutoshakemuksella toimenpiteiden laajentamista siten, että hankkeella tehdään  kartoitus massadigitointitehtaan prosesseista, tarvittavista investoinneista sekä taloudellisesta kannattavuudesta.  Tähän toimenpiteiden laajentamiseen myönnettiin viisi kuukautta jatkoaikaa (29.2.2016 asti) sekä 14 000 euroa lisärahoitusta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 116 697 euroa ja tuen osuus 81 688 euroa (lisärahoitus ml.)

Luonnonvaratutkimus säilyttävä Etelä-Savossa

Maa- ja metsätalousministeriö valmistele parhaillaan vuoden 2015 aloittaneen Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston uudistusta. Luonnonvarakeskus muodostettiin Metsäntutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimislaitoksesta. Lausunnolla olevassa toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista. Etelä-Savon osalta esitetään Mikkelin toimipaikan (ent. MTT) lopettamista sekä Savonlinnan (Punkaharjun) (ent. Metla) ja Enonkosken (ent. RKTL) toimipaikkojen supistamista niin, että niiden rooliksi jäisi vain tutkimusaineiston tuottaminen. Näin ollen Etelä-Savoon ei jäisi yhtään luonnonvaratutkimukseen keskittynyttä Luken toimipistettä. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää tätä täysin kestämättömänä ratkaisuja.

Etelä-Savo elinkeinorakenne nojaa vahvasti luonnonvaroihin: maakunta on Suomen metsäisin niin metsän kasvun hakkuumäärien kuin kantorahatulojenkin osalta, alkutuotannon osuus on koko maan keskiarvoon nähden yli kaksinkertainen, maakunnassa pyydetään kaikista sisävesin kaloista yli 30 prosenttia. Nämä elementit yhdessä tutkimusosaamisen kanssa muodostavat vahvan kansallisen ja kansainvälisen kilpailutekijän. Maakuntaliitto pitää tärkeänä, että luonnonvaramaakunnan keskeiset tutkimuslaitokset säilyvät maakunnassa, jossa niillä on ensiarvoisen tärkeä tehtävä maakunnan elinvoimaisuuden edelleen kehittämisessä.

Luken Etelä-Savon yksiköillä on -  Mikkeli/luomututkimus, Punkaharju/metsäbiotekniikka, Enonkoski/Saimaan vesistöalueet -  vahvat profiilit alansa erityisosaamisen kärkinä ja ne ovat tiiviissä yhteistyössä alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä alan yritysten kanssa. Maakuntaliitto edellyttää, että näissä osaamiskeskittymissä säilyy sekä tutkimus että siihen kiinteästi liittyvä koetoiminta. Etelä-Savon yksiköt palvelevat osaamisaloillaan ainoina Luken tutkimusasemina Etelä-Savon lisäksi koko Kaakkois-Suomea, noin 465 000 asukkaan ja kolmen maakunnan aluetta. Esitetyssä toimipaikkaverkkorakenteessa koko Kaakkois-Suomen alue olisi jäämässä kokonaan ilman luonnonvarojen tutkimusta. Tätä mallia maakuntaliitto pitää täysin kestämättömänä niin alueellisesti kuin valtakunnallisen tutkimusverkostorakenteen osalta. Alueella sijaitsee merkittävät metsä-, maatalous- ja vesistövarat, joiden rooli ei saa jäädä pelkästään aineistoreserviksi.

Maakuntaliitto esittää, että Mikkelin ja Savonlinnan Luken yksiköt määriteltäisiin strategisiksi yksiköiksi.

Etelä-Savon edustajat Itä-Suomen liikuntaneuvostoon

Toukokuussa 2015 voimaan tulleen uuden liikuntalain mukaan liikunnan aluehallintotehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Maakuntaliittojen tehtävä on nimetä Aluehallintovirastonsa alueelle liikuntaneuvosto.  Itä-Suomen AVIn alueella toimivien kolmen maakunnan  - Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan  - kesken on päätetty Itä-Suomen liikuntaneuvoston kokoonpanoksi 12 jäsentä,  neljä jokaisesta maakunnasta.  Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa keskeisiin liikunnan kehittämisasioihin ja liikuntasektorin avustuksiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto on maakunnan edustajien nimeämisesityksessään ottanut huomioon laajasti maakunnan eri toimijat sekä alueellisen edustavuuden. Lähtökohtana on ollut se, että edustettuina ovat mahdollisimman monipuolisesti liikunnan ja hyvinvoinnin kansalais- ja järjestötoiminta, kuntasektori sekä liikunta-alan koulutuksen asiantuntemus. Maakunnan edustajiksi liikuntaneuvostoon nimettiin Etelä-Savon Liikunnan toiminnanjohtaja Heino Lipsanen (toimii myös neuvoston varapuheenjohtajana), Tanhuvaaran urheiluopiston rehtori Erkki Kauppinen, Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sekä Mäntyharjun Virkistyksen Marita Mattila.

Muut kokousasiat

Asiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Kokouksen pöytäkirja ja mediatilaisuuden nauhoite

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.

Kokouksen jälkeiseen mediainfoon voi tutustua

http://cloud.magneetto.com/esavo/2015_1116_maakuntahallitus/view

Seuraavat kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.12.2015 klo 10 Mikkelissä.

Maakuntavaltuusto kokoontuu 23.11.2015 klo 10 konsertti- ja kongressikeskus Mikaelissa Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, kehittämispäällikkö Hanna Makkula, puh. 0400 618 489, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo haluaa oman sote-alueen

16.11.2015

Etelä-Savon maakuntahallitus on tyytyväinen, että maakunnat linjattiin pohjaksi alueellisen itsehallinnon rakentamiselle. Maakuntahallitus otti tänään kokouksessaan kannan, että maakunta haluaa olla niiden itsehallintoalueiden joukossa, jotka itse järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa.

Maakuntahallitus totesi, että avoimia kysymyksiä on kuitenkin vielä runsaasti. Kuitenkin oletettavaa on, että toimijat joutuvat antamaan uudistuksesta lausuntonsa näistä lähtökohdista. Kriittisinä kysymyksinä Etelä-Savon osalta on mahdollisimman laajojen palveluiden päivystyksen saaminen maakuntaan. Se turvataan parhaiten olemalla oma sote-alue. Sote-alueita määriteltäessä olisi otettava huomioon maakunnan erityispiirteet: mm. maakuunnan suuri maantieteellinen koko, hajallaan oleva asutus, pitkät välimatkat ja -matka-ajat sekä laaja vapaa-ajan asutus. - Etelä-Savo on 15:ksi suurin maakunta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan väestöpohja riittää itsenäisen soten järjestämiseen.

Maakuntahallitus valmistautuu lausumaan asiasta yksityiskohtaisemmin, kun lausuntopyyntö saapuu.

Etelä-Savo valmistautuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen

Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle 2017 rakennetaan valtakunnallinen ohjelmakokonaisuus yhdessä. Maakuntahallitus myönsi maakuntaliiton viraston hakemalle Etelä-Savon Suomi 100 –juhlavuoden koordinaatiohankkeelle tukea maakunnan kehittämisrahasta vuosille 2016-2017. Hankkeella muodostetaan maakunnallinen yhteistoimintaverkosto ja ohjelmakokonaisuus. Juhlavuoden toteuttamisessa maakuntaliitto toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja tukee osaltaan heidän juhlavuositapahtumien, -ohjelmien ja -projektien toteuttamista.

Valtakunnallisesta Suomi 100 –ohjelmasta käynnistyy joulukuussa valtionavustushaku maakunnallisille koordinaatiohankkeille. Etelä-Savon maakuntaliitto käyttää nyt haettua hanketta vastinrahoituksena hakiessaan Suomi 100 -koordinaatiohankkeille kohdennettua valtionavustusta. Tällä menettelyllä Suomi 100 –juhlavuotta Etelä-Savossa toteutetaan 225 000 € hankekokonaisuudella. Maakunnallisen juhlavuoden koordinaattoriksi on valittu Anu-Anette Varho, joka aloittaa tehtävässään tammikuun 2016 alussa.

Miksei Oy selvittää massadigitoinnin mahdollisuuksia Memory Park-arkistokeskittymän yhteydessä

Vuoden 2015 alusta käynnistyneen Mikkelin elinkeinoyhtiö Miksei Oy:n Memory Park Business Plan-hankkeen tavoitteena on luoda laajamittainen toimintakonsepti Mikkelin Kalevankankaalle sijoittuvan arkistoalan keskittymän yhteyteen. Arkistolaitoksen keskusarkiston rakentaminen alueelle on tarkoitus käynnistää vuoden 2016 lopulla. Memory Park Business Plan hankkeen sisältöön on haettu muutoshakemuksella toimenpiteiden laajentamista siten, että hankkeella tehdään  kartoitus massadigitointitehtaan prosesseista, tarvittavista investoinneista sekä taloudellisesta kannattavuudesta.  Tähän toimenpiteiden laajentamiseen myönnettiin viisi kuukautta jatkoaikaa (29.2.2016 asti) sekä 14 000 euroa lisärahoitusta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 116 697 euroa ja tuen osuus 81 688 euroa (lisärahoitus ml.)

Luonnonvaratutkimus säilyttävä Etelä-Savossa

Maa- ja metsätalousministeriö valmistele parhaillaan vuoden 2015 aloittaneen Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston uudistusta. Luonnonvarakeskus muodostettiin Metsäntutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimislaitoksesta. Lausunnolla olevassa toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista. Etelä-Savon osalta esitetään Mikkelin toimipaikan (ent. MTT) lopettamista sekä Savonlinnan (Punkaharjun) (ent. Metla) ja Enonkosken (ent. RKTL) toimipaikkojen supistamista niin, että niiden rooliksi jäisi vain tutkimusaineiston tuottaminen. Näin ollen Etelä-Savoon ei jäisi yhtään luonnonvaratutkimukseen keskittynyttä Luken toimipistettä. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää tätä täysin kestämättömänä ratkaisuja.

Etelä-Savo elinkeinorakenne nojaa vahvasti luonnonvaroihin: maakunta on Suomen metsäisin niin metsän kasvun hakkuumäärien kuin kantorahatulojenkin osalta, alkutuotannon osuus on koko maan keskiarvoon nähden yli kaksinkertainen, maakunnassa pyydetään kaikista sisävesin kaloista yli 30 prosenttia. Nämä elementit yhdessä tutkimusosaamisen kanssa muodostavat vahvan kansallisen ja kansainvälisen kilpailutekijän. Maakuntaliitto pitää tärkeänä, että luonnonvaramaakunnan keskeiset tutkimuslaitokset säilyvät maakunnassa, jossa niillä on ensiarvoisen tärkeä tehtävä maakunnan elinvoimaisuuden edelleen kehittämisessä.

Luken Etelä-Savon yksiköillä on -  Mikkeli/luomututkimus, Punkaharju/metsäbiotekniikka, Enonkoski/Saimaan vesistöalueet -  vahvat profiilit alansa erityisosaamisen kärkinä ja ne ovat tiiviissä yhteistyössä alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä alan yritysten kanssa. Maakuntaliitto edellyttää, että näissä osaamiskeskittymissä säilyy sekä tutkimus että siihen kiinteästi liittyvä koetoiminta. Etelä-Savon yksiköt palvelevat osaamisaloillaan ainoina Luken tutkimusasemina Etelä-Savon lisäksi koko Kaakkois-Suomea, noin 465 000 asukkaan ja kolmen maakunnan aluetta. Esitetyssä toimipaikkaverkkorakenteessa koko Kaakkois-Suomen alue olisi jäämässä kokonaan ilman luonnonvarojen tutkimusta. Tätä mallia maakuntaliitto pitää täysin kestämättömänä niin alueellisesti kuin valtakunnallisen tutkimusverkostorakenteen osalta. Alueella sijaitsee merkittävät metsä-, maatalous- ja vesistövarat, joiden rooli ei saa jäädä pelkästään aineistoreserviksi.

Maakuntaliitto esittää, että Mikkelin ja Savonlinnan Luken yksiköt määriteltäisiin strategisiksi yksiköiksi.

Etelä-Savon edustajat Itä-Suomen liikuntaneuvostoon

Toukokuussa 2015 voimaan tulleen uuden liikuntalain mukaan liikunnan aluehallintotehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Maakuntaliittojen tehtävä on nimetä Aluehallintovirastonsa alueelle liikuntaneuvosto.  Itä-Suomen AVIn alueella toimivien kolmen maakunnan  - Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan  - kesken on päätetty Itä-Suomen liikuntaneuvoston kokoonpanoksi 12 jäsentä,  neljä jokaisesta maakunnasta.  Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa keskeisiin liikunnan kehittämisasioihin ja liikuntasektorin avustuksiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto on maakunnan edustajien nimeämisesityksessään ottanut huomioon laajasti maakunnan eri toimijat sekä alueellisen edustavuuden. Lähtökohtana on ollut se, että edustettuina ovat mahdollisimman monipuolisesti liikunnan ja hyvinvoinnin kansalais- ja järjestötoiminta, kuntasektori sekä liikunta-alan koulutuksen asiantuntemus. Maakunnan edustajiksi liikuntaneuvostoon nimettiin Etelä-Savon Liikunnan toiminnanjohtaja Heino Lipsanen (toimii myös neuvoston varapuheenjohtajana), Tanhuvaaran urheiluopiston rehtori Erkki Kauppinen, Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sekä Mäntyharjun Virkistyksen Marita Mattila.

Muut kokousasiat

Asiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Kokouksen pöytäkirja ja mediatilaisuuden nauhoite

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.

Kokouksen jälkeiseen mediainfoon voi tutustua

http://cloud.magneetto.com/esavo/2015_1116_maakuntahallitus/view

Seuraavat kokoukset

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.12.2015 klo 10 Mikkelissä.

Maakuntavaltuusto kokoontuu 23.11.2015 klo 10 konsertti- ja kongressikeskus Mikaelissa Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, kehittämispäällikkö Hanna Makkula, puh. 0400 618 489, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010