Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa

21.08.2014

Kuntalakiluonnos varsin onnistunut, mutta vaatii vielä hiomista.

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää kuntalakiluonnosta pääosin onnistuneena, mutta kritisoi mm. vaikuttavuusarvioita, joita se pitää puutteellisina. Maakuntahallitus vaatii, että riittävät vaikuttavuusarviot on oltava käytettävissä lain eduskuntakäsittelyssä. Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntakaavan päivittämisen. Se keskittyy luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaava hyväksyttäisiin vuonna 2017.

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa. Laissa on paljon hyviä asioita, mutta esimerkiksi siirtymistä kuntakonsernitasoiseen tarkasteluun arviointimenettelyssä arvosteltiin. Muutoksen vaikutusarvioita pidettiin riittämättöminä. Maakuntahallitus korosti myös, että nykyisin voimassa olevassa kuntalaissa on erikseen säädökset maakuntaliittojen toimielinten valinnasta. Uudesta laista ne puuttuvat kokonaan. Niitä liitto vaatii sinne lisättäväksi nykyiseen tapaan.

Hallitusohjelmatavoitteita linjattiin lähetekeskustelussa

Maakuntahallitus kävi kokouksessaan myös lähetekeskustelun hallitusohjelmatavoitteista. Keskustelu kokosi evästystä ensi viikolla Kajaanissa pidettävään Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen sekä syksyllä jatkettavaan Kaakkois-Suomen vaalipiirin hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun. Tavoitteena on saada hallitusohjelmaan linjaukset, joilla Itä- ja Kaakkois-Suomi saadaan yritysvetoiseen kasvuun. Esimerkiksi biotalouteen ja cleantechiin kaavaillut kansallisen elinkeino- ja tutkimuspolitiikan satsaukset on maakuntahallituksen mielestä kohdistettava erityisesti luonnonvara-Suomeen.

Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman linjauksia

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka on pohjana myös maakunnan hallitusohjelmatavoitteille ja tulevien vuosien budjettiesityksille. Toimeenpanosuunnitelma täsmentää mm. elinkeinoelämän ja osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuteen ja toimintaympäristöön liittyviä toimia. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy infrahankkeista myös Itä-Suomen yhteisenä ykköshankkeena viitostien kunnostaminen välillä Mikkeli-Juva. Perusparannustöiden tulee jatkua Juvan suuntaan välittömästi Mikkelin kohdan valmistuttua. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman syyskuussa.

Lisäksi hallitus hyväksyi maakuntaohjelmaa täsmentävän älykkään erikoistumisen strategian, joka linjaa tarkemmin mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintojen kehittämistä ja rahoitusta maakunnassa.

Budjettiesityksessä ilon ja huolen aiheita

Maakuntahallitus pani ilolla merkille Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen kolmannen vaiheen, Saimaan syväväylän siirron Savonlinnan Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan, saaman aloitusrahan valtiovarainministeriön budjettiesityksessä. Hanke parantaa syväväylän toiminnallisuutta ja turvallisuutta poistamalla yhden väylästön onnettomuusaltteimmista kohdista. Saimaan syväväylä on osa eurooppalaista TEN-ydinverkkoa.

Sen sijaan ministeriön budjettiesityksen kuntataloutta kurjistava linja huolestuttaa maakuntahallitusta. Valtio hivuttaa osuuttaan kuntien peruspalvelujen rahoituksesta alemmas, tekee valtionosuuksiin lisäleikkauksia jo aiemmin tällä vaalikaudella tehtyjen mittavien leikkausten päälle sekä sälyttää kunnille mm. työllistämisen ja oppivelvollisuusiän noston kautta merkittäviä lisävelvoitteita. Maakuntahallitus vaatii myös maakunnan kehittämisrahan palauttamista budjettiin ja sen tason merkittävää nostamista. Asia on nostettu Itä-Suomen yhteiseksi viestiksi maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa.

Maakuntahallitus tukee Mikkeliä Avin ja Elyn valtakunnallisten hallintopalvelujen sijoituspaikaksi

Maakuntahallitus esittää, että aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualue ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus sijoitettaisiin Mikkeliin. Tämä olisi luontevaa jatkoa Mikkelissä pitkään tehdylle hallinnon kehittämistyölle. Mikkelissä sijaitsee Itä-Suomen Avin päätoimipaikka ja Etelä-Savon Ely-keskuksen päätoimipaikka, joihin kumpaankin on jo koottu valtakunnallisia hallinnon toimintoja ja osaamista. Mikkeliin on kaupungin ja maakunnan yhteistyöllä rakennettu arkistoinnin, digitoinnin ja sähköisen palvelutoiminnan keskittymää, mikä tukee hallintotoimintojen sijoittumista tänne. Alueella on myös osaavaa työvoimaa, alan koulutusta, kilpailukykyisiä toimitilaratkaisuja ja hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiin.

Maakuntaliitto päivittää maakuntakaavaa

Maakuntahallitus päätti tänään käynnistää Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Kaavoitus alkaa kaavan sisältöä, prosessia, vaikuttamismahdollisuuksia ja vaikutusten arviointia esittelevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisella nähtäville 8.9.-8.10.2014. Samalla suunnitelmasta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomais- ja intressitahoilta. Nähtäville panosta tiedotetaan alueen lehdissä ja maakuntaliiton kotisivuilla.

Pääpaino luonnonvarojen kestävässä käytössä

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Etelä-Savossa on pinta-alaan suhteutettuna vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, sora- ja kiviainesvaroja. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Luonnonvarojen käytön toisessa vaakakupissa on ottotoiminnan ympäristövaikutusten hallinta. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteensovittaminen on edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tällä hetkellä ottotoimintaa ja sen vaikutuksia tarkastellaan lupahakemus- ja ottoaluekohtaisesti. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä on mahdollisuus tarkastella esim. turvetuotannon sijoittumisen vesistövaikutuksia kokonaisuutena ja pyrkiä tätä kautta nykyistä paremmin turvaamaan mökkirikkaan vesistömaakunnan vesistöjen laadun.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavoituksen tilanne Etelä-Savossa

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on puolestaan voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu 21.12.2011. Lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi 9. kesäkuuta 2014 tuulivoimaa käsittelevän 1. vaihemaakuntakaavan, joka on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Sen vahvistuspäätös saataneen vuoden 2015 aikana. Nyt käynnistyvä 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2016.

Muut päätökset

Muut kokousasiat päätettiin esitysten mukaan.

Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 22. syyskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa

21.08.2014

Kuntalakiluonnos varsin onnistunut, mutta vaatii vielä hiomista.

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää kuntalakiluonnosta pääosin onnistuneena, mutta kritisoi mm. vaikuttavuusarvioita, joita se pitää puutteellisina. Maakuntahallitus vaatii, että riittävät vaikuttavuusarviot on oltava käytettävissä lain eduskuntakäsittelyssä. Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntakaavan päivittämisen. Se keskittyy luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaava hyväksyttäisiin vuonna 2017.

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa. Laissa on paljon hyviä asioita, mutta esimerkiksi siirtymistä kuntakonsernitasoiseen tarkasteluun arviointimenettelyssä arvosteltiin. Muutoksen vaikutusarvioita pidettiin riittämättöminä. Maakuntahallitus korosti myös, että nykyisin voimassa olevassa kuntalaissa on erikseen säädökset maakuntaliittojen toimielinten valinnasta. Uudesta laista ne puuttuvat kokonaan. Niitä liitto vaatii sinne lisättäväksi nykyiseen tapaan.

Hallitusohjelmatavoitteita linjattiin lähetekeskustelussa

Maakuntahallitus kävi kokouksessaan myös lähetekeskustelun hallitusohjelmatavoitteista. Keskustelu kokosi evästystä ensi viikolla Kajaanissa pidettävään Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen sekä syksyllä jatkettavaan Kaakkois-Suomen vaalipiirin hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun. Tavoitteena on saada hallitusohjelmaan linjaukset, joilla Itä- ja Kaakkois-Suomi saadaan yritysvetoiseen kasvuun. Esimerkiksi biotalouteen ja cleantechiin kaavaillut kansallisen elinkeino- ja tutkimuspolitiikan satsaukset on maakuntahallituksen mielestä kohdistettava erityisesti luonnonvara-Suomeen.

Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman linjauksia

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka on pohjana myös maakunnan hallitusohjelmatavoitteille ja tulevien vuosien budjettiesityksille. Toimeenpanosuunnitelma täsmentää mm. elinkeinoelämän ja osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuteen ja toimintaympäristöön liittyviä toimia. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy infrahankkeista myös Itä-Suomen yhteisenä ykköshankkeena viitostien kunnostaminen välillä Mikkeli-Juva. Perusparannustöiden tulee jatkua Juvan suuntaan välittömästi Mikkelin kohdan valmistuttua. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman syyskuussa.

Lisäksi hallitus hyväksyi maakuntaohjelmaa täsmentävän älykkään erikoistumisen strategian, joka linjaa tarkemmin mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintojen kehittämistä ja rahoitusta maakunnassa.

Budjettiesityksessä ilon ja huolen aiheita

Maakuntahallitus pani ilolla merkille Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen kolmannen vaiheen, Saimaan syväväylän siirron Savonlinnan Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan, saaman aloitusrahan valtiovarainministeriön budjettiesityksessä. Hanke parantaa syväväylän toiminnallisuutta ja turvallisuutta poistamalla yhden väylästön onnettomuusaltteimmista kohdista. Saimaan syväväylä on osa eurooppalaista TEN-ydinverkkoa.

Sen sijaan ministeriön budjettiesityksen kuntataloutta kurjistava linja huolestuttaa maakuntahallitusta. Valtio hivuttaa osuuttaan kuntien peruspalvelujen rahoituksesta alemmas, tekee valtionosuuksiin lisäleikkauksia jo aiemmin tällä vaalikaudella tehtyjen mittavien leikkausten päälle sekä sälyttää kunnille mm. työllistämisen ja oppivelvollisuusiän noston kautta merkittäviä lisävelvoitteita. Maakuntahallitus vaatii myös maakunnan kehittämisrahan palauttamista budjettiin ja sen tason merkittävää nostamista. Asia on nostettu Itä-Suomen yhteiseksi viestiksi maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa.

Maakuntahallitus tukee Mikkeliä Avin ja Elyn valtakunnallisten hallintopalvelujen sijoituspaikaksi

Maakuntahallitus esittää, että aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualue ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus sijoitettaisiin Mikkeliin. Tämä olisi luontevaa jatkoa Mikkelissä pitkään tehdylle hallinnon kehittämistyölle. Mikkelissä sijaitsee Itä-Suomen Avin päätoimipaikka ja Etelä-Savon Ely-keskuksen päätoimipaikka, joihin kumpaankin on jo koottu valtakunnallisia hallinnon toimintoja ja osaamista. Mikkeliin on kaupungin ja maakunnan yhteistyöllä rakennettu arkistoinnin, digitoinnin ja sähköisen palvelutoiminnan keskittymää, mikä tukee hallintotoimintojen sijoittumista tänne. Alueella on myös osaavaa työvoimaa, alan koulutusta, kilpailukykyisiä toimitilaratkaisuja ja hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiin.

Maakuntaliitto päivittää maakuntakaavaa

Maakuntahallitus päätti tänään käynnistää Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Kaavoitus alkaa kaavan sisältöä, prosessia, vaikuttamismahdollisuuksia ja vaikutusten arviointia esittelevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisella nähtäville 8.9.-8.10.2014. Samalla suunnitelmasta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomais- ja intressitahoilta. Nähtäville panosta tiedotetaan alueen lehdissä ja maakuntaliiton kotisivuilla.

Pääpaino luonnonvarojen kestävässä käytössä

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Etelä-Savossa on pinta-alaan suhteutettuna vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, sora- ja kiviainesvaroja. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Luonnonvarojen käytön toisessa vaakakupissa on ottotoiminnan ympäristövaikutusten hallinta. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteensovittaminen on edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tällä hetkellä ottotoimintaa ja sen vaikutuksia tarkastellaan lupahakemus- ja ottoaluekohtaisesti. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä on mahdollisuus tarkastella esim. turvetuotannon sijoittumisen vesistövaikutuksia kokonaisuutena ja pyrkiä tätä kautta nykyistä paremmin turvaamaan mökkirikkaan vesistömaakunnan vesistöjen laadun.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavoituksen tilanne Etelä-Savossa

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on puolestaan voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu 21.12.2011. Lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi 9. kesäkuuta 2014 tuulivoimaa käsittelevän 1. vaihemaakuntakaavan, joka on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Sen vahvistuspäätös saataneen vuoden 2015 aikana. Nyt käynnistyvä 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2016.

Muut päätökset

Muut kokousasiat päätettiin esitysten mukaan.

Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 22. syyskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa

21.08.2014

Kuntalakiluonnos varsin onnistunut, mutta vaatii vielä hiomista.

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää kuntalakiluonnosta pääosin onnistuneena, mutta kritisoi mm. vaikuttavuusarvioita, joita se pitää puutteellisina. Maakuntahallitus vaatii, että riittävät vaikuttavuusarviot on oltava käytettävissä lain eduskuntakäsittelyssä. Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntakaavan päivittämisen. Se keskittyy luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaava hyväksyttäisiin vuonna 2017.

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa. Laissa on paljon hyviä asioita, mutta esimerkiksi siirtymistä kuntakonsernitasoiseen tarkasteluun arviointimenettelyssä arvosteltiin. Muutoksen vaikutusarvioita pidettiin riittämättöminä. Maakuntahallitus korosti myös, että nykyisin voimassa olevassa kuntalaissa on erikseen säädökset maakuntaliittojen toimielinten valinnasta. Uudesta laista ne puuttuvat kokonaan. Niitä liitto vaatii sinne lisättäväksi nykyiseen tapaan.

Hallitusohjelmatavoitteita linjattiin lähetekeskustelussa

Maakuntahallitus kävi kokouksessaan myös lähetekeskustelun hallitusohjelmatavoitteista. Keskustelu kokosi evästystä ensi viikolla Kajaanissa pidettävään Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen sekä syksyllä jatkettavaan Kaakkois-Suomen vaalipiirin hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun. Tavoitteena on saada hallitusohjelmaan linjaukset, joilla Itä- ja Kaakkois-Suomi saadaan yritysvetoiseen kasvuun. Esimerkiksi biotalouteen ja cleantechiin kaavaillut kansallisen elinkeino- ja tutkimuspolitiikan satsaukset on maakuntahallituksen mielestä kohdistettava erityisesti luonnonvara-Suomeen.

Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman linjauksia

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka on pohjana myös maakunnan hallitusohjelmatavoitteille ja tulevien vuosien budjettiesityksille. Toimeenpanosuunnitelma täsmentää mm. elinkeinoelämän ja osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuteen ja toimintaympäristöön liittyviä toimia. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy infrahankkeista myös Itä-Suomen yhteisenä ykköshankkeena viitostien kunnostaminen välillä Mikkeli-Juva. Perusparannustöiden tulee jatkua Juvan suuntaan välittömästi Mikkelin kohdan valmistuttua. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman syyskuussa.

Lisäksi hallitus hyväksyi maakuntaohjelmaa täsmentävän älykkään erikoistumisen strategian, joka linjaa tarkemmin mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintojen kehittämistä ja rahoitusta maakunnassa.

Budjettiesityksessä ilon ja huolen aiheita

Maakuntahallitus pani ilolla merkille Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen kolmannen vaiheen, Saimaan syväväylän siirron Savonlinnan Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan, saaman aloitusrahan valtiovarainministeriön budjettiesityksessä. Hanke parantaa syväväylän toiminnallisuutta ja turvallisuutta poistamalla yhden väylästön onnettomuusaltteimmista kohdista. Saimaan syväväylä on osa eurooppalaista TEN-ydinverkkoa.

Sen sijaan ministeriön budjettiesityksen kuntataloutta kurjistava linja huolestuttaa maakuntahallitusta. Valtio hivuttaa osuuttaan kuntien peruspalvelujen rahoituksesta alemmas, tekee valtionosuuksiin lisäleikkauksia jo aiemmin tällä vaalikaudella tehtyjen mittavien leikkausten päälle sekä sälyttää kunnille mm. työllistämisen ja oppivelvollisuusiän noston kautta merkittäviä lisävelvoitteita. Maakuntahallitus vaatii myös maakunnan kehittämisrahan palauttamista budjettiin ja sen tason merkittävää nostamista. Asia on nostettu Itä-Suomen yhteiseksi viestiksi maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa.

Maakuntahallitus tukee Mikkeliä Avin ja Elyn valtakunnallisten hallintopalvelujen sijoituspaikaksi

Maakuntahallitus esittää, että aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualue ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus sijoitettaisiin Mikkeliin. Tämä olisi luontevaa jatkoa Mikkelissä pitkään tehdylle hallinnon kehittämistyölle. Mikkelissä sijaitsee Itä-Suomen Avin päätoimipaikka ja Etelä-Savon Ely-keskuksen päätoimipaikka, joihin kumpaankin on jo koottu valtakunnallisia hallinnon toimintoja ja osaamista. Mikkeliin on kaupungin ja maakunnan yhteistyöllä rakennettu arkistoinnin, digitoinnin ja sähköisen palvelutoiminnan keskittymää, mikä tukee hallintotoimintojen sijoittumista tänne. Alueella on myös osaavaa työvoimaa, alan koulutusta, kilpailukykyisiä toimitilaratkaisuja ja hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiin.

Maakuntaliitto päivittää maakuntakaavaa

Maakuntahallitus päätti tänään käynnistää Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Kaavoitus alkaa kaavan sisältöä, prosessia, vaikuttamismahdollisuuksia ja vaikutusten arviointia esittelevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisella nähtäville 8.9.-8.10.2014. Samalla suunnitelmasta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomais- ja intressitahoilta. Nähtäville panosta tiedotetaan alueen lehdissä ja maakuntaliiton kotisivuilla.

Pääpaino luonnonvarojen kestävässä käytössä

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Etelä-Savossa on pinta-alaan suhteutettuna vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, sora- ja kiviainesvaroja. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Luonnonvarojen käytön toisessa vaakakupissa on ottotoiminnan ympäristövaikutusten hallinta. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteensovittaminen on edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tällä hetkellä ottotoimintaa ja sen vaikutuksia tarkastellaan lupahakemus- ja ottoaluekohtaisesti. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä on mahdollisuus tarkastella esim. turvetuotannon sijoittumisen vesistövaikutuksia kokonaisuutena ja pyrkiä tätä kautta nykyistä paremmin turvaamaan mökkirikkaan vesistömaakunnan vesistöjen laadun.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavoituksen tilanne Etelä-Savossa

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on puolestaan voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu 21.12.2011. Lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi 9. kesäkuuta 2014 tuulivoimaa käsittelevän 1. vaihemaakuntakaavan, joka on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Sen vahvistuspäätös saataneen vuoden 2015 aikana. Nyt käynnistyvä 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2016.

Muut päätökset

Muut kokousasiat päätettiin esitysten mukaan.

Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 22. syyskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa

21.08.2014

Kuntalakiluonnos varsin onnistunut, mutta vaatii vielä hiomista.

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää kuntalakiluonnosta pääosin onnistuneena, mutta kritisoi mm. vaikuttavuusarvioita, joita se pitää puutteellisina. Maakuntahallitus vaatii, että riittävät vaikuttavuusarviot on oltava käytettävissä lain eduskuntakäsittelyssä. Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntakaavan päivittämisen. Se keskittyy luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaava hyväksyttäisiin vuonna 2017.

Kuntalakiluonnos kirvoitti keskustelua maakuntahallituksessa. Laissa on paljon hyviä asioita, mutta esimerkiksi siirtymistä kuntakonsernitasoiseen tarkasteluun arviointimenettelyssä arvosteltiin. Muutoksen vaikutusarvioita pidettiin riittämättöminä. Maakuntahallitus korosti myös, että nykyisin voimassa olevassa kuntalaissa on erikseen säädökset maakuntaliittojen toimielinten valinnasta. Uudesta laista ne puuttuvat kokonaan. Niitä liitto vaatii sinne lisättäväksi nykyiseen tapaan.

Hallitusohjelmatavoitteita linjattiin lähetekeskustelussa

Maakuntahallitus kävi kokouksessaan myös lähetekeskustelun hallitusohjelmatavoitteista. Keskustelu kokosi evästystä ensi viikolla Kajaanissa pidettävään Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen sekä syksyllä jatkettavaan Kaakkois-Suomen vaalipiirin hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun. Tavoitteena on saada hallitusohjelmaan linjaukset, joilla Itä- ja Kaakkois-Suomi saadaan yritysvetoiseen kasvuun. Esimerkiksi biotalouteen ja cleantechiin kaavaillut kansallisen elinkeino- ja tutkimuspolitiikan satsaukset on maakuntahallituksen mielestä kohdistettava erityisesti luonnonvara-Suomeen.

Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman linjauksia

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka on pohjana myös maakunnan hallitusohjelmatavoitteille ja tulevien vuosien budjettiesityksille. Toimeenpanosuunnitelma täsmentää mm. elinkeinoelämän ja osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuteen ja toimintaympäristöön liittyviä toimia. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy infrahankkeista myös Itä-Suomen yhteisenä ykköshankkeena viitostien kunnostaminen välillä Mikkeli-Juva. Perusparannustöiden tulee jatkua Juvan suuntaan välittömästi Mikkelin kohdan valmistuttua. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman syyskuussa.

Lisäksi hallitus hyväksyi maakuntaohjelmaa täsmentävän älykkään erikoistumisen strategian, joka linjaa tarkemmin mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintojen kehittämistä ja rahoitusta maakunnassa.

Budjettiesityksessä ilon ja huolen aiheita

Maakuntahallitus pani ilolla merkille Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen kolmannen vaiheen, Saimaan syväväylän siirron Savonlinnan Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan, saaman aloitusrahan valtiovarainministeriön budjettiesityksessä. Hanke parantaa syväväylän toiminnallisuutta ja turvallisuutta poistamalla yhden väylästön onnettomuusaltteimmista kohdista. Saimaan syväväylä on osa eurooppalaista TEN-ydinverkkoa.

Sen sijaan ministeriön budjettiesityksen kuntataloutta kurjistava linja huolestuttaa maakuntahallitusta. Valtio hivuttaa osuuttaan kuntien peruspalvelujen rahoituksesta alemmas, tekee valtionosuuksiin lisäleikkauksia jo aiemmin tällä vaalikaudella tehtyjen mittavien leikkausten päälle sekä sälyttää kunnille mm. työllistämisen ja oppivelvollisuusiän noston kautta merkittäviä lisävelvoitteita. Maakuntahallitus vaatii myös maakunnan kehittämisrahan palauttamista budjettiin ja sen tason merkittävää nostamista. Asia on nostettu Itä-Suomen yhteiseksi viestiksi maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa.

Maakuntahallitus tukee Mikkeliä Avin ja Elyn valtakunnallisten hallintopalvelujen sijoituspaikaksi

Maakuntahallitus esittää, että aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualue ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus sijoitettaisiin Mikkeliin. Tämä olisi luontevaa jatkoa Mikkelissä pitkään tehdylle hallinnon kehittämistyölle. Mikkelissä sijaitsee Itä-Suomen Avin päätoimipaikka ja Etelä-Savon Ely-keskuksen päätoimipaikka, joihin kumpaankin on jo koottu valtakunnallisia hallinnon toimintoja ja osaamista. Mikkeliin on kaupungin ja maakunnan yhteistyöllä rakennettu arkistoinnin, digitoinnin ja sähköisen palvelutoiminnan keskittymää, mikä tukee hallintotoimintojen sijoittumista tänne. Alueella on myös osaavaa työvoimaa, alan koulutusta, kilpailukykyisiä toimitilaratkaisuja ja hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiin.

Maakuntaliitto päivittää maakuntakaavaa

Maakuntahallitus päätti tänään käynnistää Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Kaavoitus alkaa kaavan sisältöä, prosessia, vaikuttamismahdollisuuksia ja vaikutusten arviointia esittelevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisella nähtäville 8.9.-8.10.2014. Samalla suunnitelmasta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomais- ja intressitahoilta. Nähtäville panosta tiedotetaan alueen lehdissä ja maakuntaliiton kotisivuilla.

Pääpaino luonnonvarojen kestävässä käytössä

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Etelä-Savossa on pinta-alaan suhteutettuna vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, sora- ja kiviainesvaroja. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Luonnonvarojen käytön toisessa vaakakupissa on ottotoiminnan ympäristövaikutusten hallinta. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteensovittaminen on edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tällä hetkellä ottotoimintaa ja sen vaikutuksia tarkastellaan lupahakemus- ja ottoaluekohtaisesti. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä on mahdollisuus tarkastella esim. turvetuotannon sijoittumisen vesistövaikutuksia kokonaisuutena ja pyrkiä tätä kautta nykyistä paremmin turvaamaan mökkirikkaan vesistömaakunnan vesistöjen laadun.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakuntakaavoituksen tilanne Etelä-Savossa

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on puolestaan voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu 21.12.2011. Lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi 9. kesäkuuta 2014 tuulivoimaa käsittelevän 1. vaihemaakuntakaavan, joka on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Sen vahvistuspäätös saataneen vuoden 2015 aikana. Nyt käynnistyvä 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2016.

Muut päätökset

Muut kokousasiat päätettiin esitysten mukaan.

Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 22. syyskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010