Maakuntahallitus käynnisti 2. vaihemaakuntakaavan

16.06.2014

Etelä-Savossa käynnistyy 2. vaihemaakuntakaavatyö. Siinä huomiota kiinnitetään etenkin luonnonvaroihin. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen käytöstä.

Maakuntaliitto käynnistää luonnonvarojen kaavoituksen

Maakuntahallitus päätti tänään Etelä-Savon voimassaolevan maakuntakaavan päivitysprosessin käynnistämisestä. Liiton virasto on kevään aikana toteuttanut tarvekartoituksen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kunnilta, viranomaisilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä on kysytty näkemykset kaavan päivitystarpeista todellisten kaavoitustarpeiden täsmentämiseksi. Saadun palautteen perusteella maakuntahallitus päätti tänään periaatetasolla, mistä maankäyttöteemoista kaavatyö käynnistetään. Varsinainen juridinen kaavaprosessi käynnistetään loppukesästä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla.

Tarvekartoituksessa nousi esille, että Etelä-Savossa on suhteellisen vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, pohjavesi- sekä maa- ja kiviainesvaroja – vähän kokonaismäärällisesti ja verrattuna muihin maakuntiin. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Turvetuotannon suhdetta vesistöjen tilaan ja virkistyskäyttöön ryhdytäänkin nyt tarkastelemaan maakuntakaavatasolla.

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakunta mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen tiukoilla ehdoilla

Etelä-Savon maakuntahallitus suhtautuu varauksellisesti Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeeseen.  Tarkoituksena on, että selvitystyössä keskitytään lentoliikenteen kehittämiseen matkaketjut ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Selvitys- ja kehittämistyö on tarpeen, sillä vaikka globaalisti lentoliikenteen uskotaan kasvavan 4,5-5 %:n vuosivauhtia, ennustetaan kotimaan lentoliikenteelle keskimäärin 0,5-1 %:n vuosittaista laskua.

Itä- ja Pohjois-Suomen alue kärsii lentoliikennejärjestelmällisistä ja rakenteellisista saavutettavuuson­gel­mis­ta. Alue on jäänyt jälkeen sekä globaalista että samalla talousalueella olevien naa­pu­ri­mai­den lentoliikenteen kehityksestä. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeessa ke­hit­tä­mis­työn lähtökohta on järjestelmällisten ja rakenteellisten ongelmien purkaminen sekä alueen omi­nais­piir­teis­tä ja elinkeinoelämän tarpeista nousevat mahdollisuudet erityisesti alueen uusien ke­hi­tys­nä­ky­mien valossa.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä Etelä-Savossa hanke koskettaa erityisesti vain Savonlinnan alueen elinkeinoelämää ja lentoliikennettä, mikä pitäisi ottaa huomioon hankesuunnitelmassa ja etenkin hankkeen kustannuksissa ja rahoitusosuuksissa. Etelä-Savon maakuntahallitus on valmis osallistumaan hankkeen rahoitukseen Savonlinnan seudun väestön osuuden verran, mikäli hanke täyttää EU-ohjelmarahoituksen ehdot. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen ke­hit­tä­mis­hank­keen valmistelusta, koordinoinnista ja hankehallinnoinnista vastaa Lapin liitto.

Uusi maakuntajohtaja aloittaa syyskuussa

Maakuntahallitus vahvisti 24.3.2014 maakuntavaltuustossa valitun maakuntajohtajan virkavaalin. OtK, varatuomari Pentti Mäkinen aloittaa virassaan 1.9.2014. Tehtäväkohtainen palkka on sama kuin nykyisellä viranhaltijalla. Palkkauksessa on huomioitu 1.7.2014 tuleva kunta-alan yleiskorotus 20 €/kk.

Maakunnan yhteistyöryhmä nimettiin

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ohjelmakautta 2014-2020 varten. MYRin tehtävänä on yhteen sovittaa maakunnan kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kan­sal­lis­ten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanoa alueellaan.

MYRin toimikausi on kunnallisvaalien valtuustokausi. MYRin kuntapuolen edustajat (8 + pj) on nimetty jo keväällä 2013. Nyt MYRiin nimettiin ohjemaa rahoittavien valtion viranomaisten (6) ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen (6) edustajat niiden esityksestä. MYRin puheenjohtajana toimii Teemu Hirvonen Savonlinnasta, 1. varapuheenjohtajana Esko Kilpinen Pertunmaalta, 2. varapuheenjohtajana Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja 3. varapuheenjohtajana Vesa Kallio MTK Etelä-Savosta. Uusi MYR kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa 2014.

Haasteellinen talous

Maakuntahallitus evästi kokouksessaan maakuntaliiton virastoa vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadintaan. Liitolle haasteita tuovat mm. niukkeneva rahoitus EU-ohjelmien hallinnointiin sekä jäsenkuntien tiukka taloustilanne. Talouden ja toiminnan suuntaviivoja liitto esittelee jäsenkunnilleen tarkemmin syyskuun alun perinteisellä seutukuntakierroksella.

Kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Pöytäkirja on luettavissa http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2014234.HTM

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran kesälomien jälkeen keskiviikkona 20.8.2014.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus käynnisti 2. vaihemaakuntakaavan

16.06.2014

Etelä-Savossa käynnistyy 2. vaihemaakuntakaavatyö. Siinä huomiota kiinnitetään etenkin luonnonvaroihin. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen käytöstä.

Maakuntaliitto käynnistää luonnonvarojen kaavoituksen

Maakuntahallitus päätti tänään Etelä-Savon voimassaolevan maakuntakaavan päivitysprosessin käynnistämisestä. Liiton virasto on kevään aikana toteuttanut tarvekartoituksen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kunnilta, viranomaisilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä on kysytty näkemykset kaavan päivitystarpeista todellisten kaavoitustarpeiden täsmentämiseksi. Saadun palautteen perusteella maakuntahallitus päätti tänään periaatetasolla, mistä maankäyttöteemoista kaavatyö käynnistetään. Varsinainen juridinen kaavaprosessi käynnistetään loppukesästä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla.

Tarvekartoituksessa nousi esille, että Etelä-Savossa on suhteellisen vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, pohjavesi- sekä maa- ja kiviainesvaroja – vähän kokonaismäärällisesti ja verrattuna muihin maakuntiin. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Turvetuotannon suhdetta vesistöjen tilaan ja virkistyskäyttöön ryhdytäänkin nyt tarkastelemaan maakuntakaavatasolla.

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakunta mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen tiukoilla ehdoilla

Etelä-Savon maakuntahallitus suhtautuu varauksellisesti Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeeseen.  Tarkoituksena on, että selvitystyössä keskitytään lentoliikenteen kehittämiseen matkaketjut ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Selvitys- ja kehittämistyö on tarpeen, sillä vaikka globaalisti lentoliikenteen uskotaan kasvavan 4,5-5 %:n vuosivauhtia, ennustetaan kotimaan lentoliikenteelle keskimäärin 0,5-1 %:n vuosittaista laskua.

Itä- ja Pohjois-Suomen alue kärsii lentoliikennejärjestelmällisistä ja rakenteellisista saavutettavuuson­gel­mis­ta. Alue on jäänyt jälkeen sekä globaalista että samalla talousalueella olevien naa­pu­ri­mai­den lentoliikenteen kehityksestä. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeessa ke­hit­tä­mis­työn lähtökohta on järjestelmällisten ja rakenteellisten ongelmien purkaminen sekä alueen omi­nais­piir­teis­tä ja elinkeinoelämän tarpeista nousevat mahdollisuudet erityisesti alueen uusien ke­hi­tys­nä­ky­mien valossa.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä Etelä-Savossa hanke koskettaa erityisesti vain Savonlinnan alueen elinkeinoelämää ja lentoliikennettä, mikä pitäisi ottaa huomioon hankesuunnitelmassa ja etenkin hankkeen kustannuksissa ja rahoitusosuuksissa. Etelä-Savon maakuntahallitus on valmis osallistumaan hankkeen rahoitukseen Savonlinnan seudun väestön osuuden verran, mikäli hanke täyttää EU-ohjelmarahoituksen ehdot. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen ke­hit­tä­mis­hank­keen valmistelusta, koordinoinnista ja hankehallinnoinnista vastaa Lapin liitto.

Uusi maakuntajohtaja aloittaa syyskuussa

Maakuntahallitus vahvisti 24.3.2014 maakuntavaltuustossa valitun maakuntajohtajan virkavaalin. OtK, varatuomari Pentti Mäkinen aloittaa virassaan 1.9.2014. Tehtäväkohtainen palkka on sama kuin nykyisellä viranhaltijalla. Palkkauksessa on huomioitu 1.7.2014 tuleva kunta-alan yleiskorotus 20 €/kk.

Maakunnan yhteistyöryhmä nimettiin

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ohjelmakautta 2014-2020 varten. MYRin tehtävänä on yhteen sovittaa maakunnan kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kan­sal­lis­ten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanoa alueellaan.

MYRin toimikausi on kunnallisvaalien valtuustokausi. MYRin kuntapuolen edustajat (8 + pj) on nimetty jo keväällä 2013. Nyt MYRiin nimettiin ohjemaa rahoittavien valtion viranomaisten (6) ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen (6) edustajat niiden esityksestä. MYRin puheenjohtajana toimii Teemu Hirvonen Savonlinnasta, 1. varapuheenjohtajana Esko Kilpinen Pertunmaalta, 2. varapuheenjohtajana Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja 3. varapuheenjohtajana Vesa Kallio MTK Etelä-Savosta. Uusi MYR kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa 2014.

Haasteellinen talous

Maakuntahallitus evästi kokouksessaan maakuntaliiton virastoa vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadintaan. Liitolle haasteita tuovat mm. niukkeneva rahoitus EU-ohjelmien hallinnointiin sekä jäsenkuntien tiukka taloustilanne. Talouden ja toiminnan suuntaviivoja liitto esittelee jäsenkunnilleen tarkemmin syyskuun alun perinteisellä seutukuntakierroksella.

Kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Pöytäkirja on luettavissa http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2014234.HTM

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran kesälomien jälkeen keskiviikkona 20.8.2014.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus käynnisti 2. vaihemaakuntakaavan

16.06.2014

Etelä-Savossa käynnistyy 2. vaihemaakuntakaavatyö. Siinä huomiota kiinnitetään etenkin luonnonvaroihin. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen käytöstä.

Maakuntaliitto käynnistää luonnonvarojen kaavoituksen

Maakuntahallitus päätti tänään Etelä-Savon voimassaolevan maakuntakaavan päivitysprosessin käynnistämisestä. Liiton virasto on kevään aikana toteuttanut tarvekartoituksen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kunnilta, viranomaisilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä on kysytty näkemykset kaavan päivitystarpeista todellisten kaavoitustarpeiden täsmentämiseksi. Saadun palautteen perusteella maakuntahallitus päätti tänään periaatetasolla, mistä maankäyttöteemoista kaavatyö käynnistetään. Varsinainen juridinen kaavaprosessi käynnistetään loppukesästä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla.

Tarvekartoituksessa nousi esille, että Etelä-Savossa on suhteellisen vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, pohjavesi- sekä maa- ja kiviainesvaroja – vähän kokonaismäärällisesti ja verrattuna muihin maakuntiin. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Turvetuotannon suhdetta vesistöjen tilaan ja virkistyskäyttöön ryhdytäänkin nyt tarkastelemaan maakuntakaavatasolla.

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakunta mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen tiukoilla ehdoilla

Etelä-Savon maakuntahallitus suhtautuu varauksellisesti Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeeseen.  Tarkoituksena on, että selvitystyössä keskitytään lentoliikenteen kehittämiseen matkaketjut ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Selvitys- ja kehittämistyö on tarpeen, sillä vaikka globaalisti lentoliikenteen uskotaan kasvavan 4,5-5 %:n vuosivauhtia, ennustetaan kotimaan lentoliikenteelle keskimäärin 0,5-1 %:n vuosittaista laskua.

Itä- ja Pohjois-Suomen alue kärsii lentoliikennejärjestelmällisistä ja rakenteellisista saavutettavuuson­gel­mis­ta. Alue on jäänyt jälkeen sekä globaalista että samalla talousalueella olevien naa­pu­ri­mai­den lentoliikenteen kehityksestä. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeessa ke­hit­tä­mis­työn lähtökohta on järjestelmällisten ja rakenteellisten ongelmien purkaminen sekä alueen omi­nais­piir­teis­tä ja elinkeinoelämän tarpeista nousevat mahdollisuudet erityisesti alueen uusien ke­hi­tys­nä­ky­mien valossa.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä Etelä-Savossa hanke koskettaa erityisesti vain Savonlinnan alueen elinkeinoelämää ja lentoliikennettä, mikä pitäisi ottaa huomioon hankesuunnitelmassa ja etenkin hankkeen kustannuksissa ja rahoitusosuuksissa. Etelä-Savon maakuntahallitus on valmis osallistumaan hankkeen rahoitukseen Savonlinnan seudun väestön osuuden verran, mikäli hanke täyttää EU-ohjelmarahoituksen ehdot. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen ke­hit­tä­mis­hank­keen valmistelusta, koordinoinnista ja hankehallinnoinnista vastaa Lapin liitto.

Uusi maakuntajohtaja aloittaa syyskuussa

Maakuntahallitus vahvisti 24.3.2014 maakuntavaltuustossa valitun maakuntajohtajan virkavaalin. OtK, varatuomari Pentti Mäkinen aloittaa virassaan 1.9.2014. Tehtäväkohtainen palkka on sama kuin nykyisellä viranhaltijalla. Palkkauksessa on huomioitu 1.7.2014 tuleva kunta-alan yleiskorotus 20 €/kk.

Maakunnan yhteistyöryhmä nimettiin

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ohjelmakautta 2014-2020 varten. MYRin tehtävänä on yhteen sovittaa maakunnan kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kan­sal­lis­ten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanoa alueellaan.

MYRin toimikausi on kunnallisvaalien valtuustokausi. MYRin kuntapuolen edustajat (8 + pj) on nimetty jo keväällä 2013. Nyt MYRiin nimettiin ohjemaa rahoittavien valtion viranomaisten (6) ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen (6) edustajat niiden esityksestä. MYRin puheenjohtajana toimii Teemu Hirvonen Savonlinnasta, 1. varapuheenjohtajana Esko Kilpinen Pertunmaalta, 2. varapuheenjohtajana Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja 3. varapuheenjohtajana Vesa Kallio MTK Etelä-Savosta. Uusi MYR kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa 2014.

Haasteellinen talous

Maakuntahallitus evästi kokouksessaan maakuntaliiton virastoa vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadintaan. Liitolle haasteita tuovat mm. niukkeneva rahoitus EU-ohjelmien hallinnointiin sekä jäsenkuntien tiukka taloustilanne. Talouden ja toiminnan suuntaviivoja liitto esittelee jäsenkunnilleen tarkemmin syyskuun alun perinteisellä seutukuntakierroksella.

Kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Pöytäkirja on luettavissa http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2014234.HTM

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran kesälomien jälkeen keskiviikkona 20.8.2014.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus käynnisti 2. vaihemaakuntakaavan

16.06.2014

Etelä-Savossa käynnistyy 2. vaihemaakuntakaavatyö. Siinä huomiota kiinnitetään etenkin luonnonvaroihin. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen käytöstä.

Maakuntaliitto käynnistää luonnonvarojen kaavoituksen

Maakuntahallitus päätti tänään Etelä-Savon voimassaolevan maakuntakaavan päivitysprosessin käynnistämisestä. Liiton virasto on kevään aikana toteuttanut tarvekartoituksen yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kunnilta, viranomaisilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä on kysytty näkemykset kaavan päivitystarpeista todellisten kaavoitustarpeiden täsmentämiseksi. Saadun palautteen perusteella maakuntahallitus päätti tänään periaatetasolla, mistä maankäyttöteemoista kaavatyö käynnistetään. Varsinainen juridinen kaavaprosessi käynnistetään loppukesästä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla.

Tarvekartoituksessa nousi esille, että Etelä-Savossa on suhteellisen vähän ottotoimintaan hyvin soveltuvia turve-, pohjavesi- sekä maa- ja kiviainesvaroja – vähän kokonaismäärällisesti ja verrattuna muihin maakuntiin. Merkkinä tästä on mm. lupaprosessien vaikeutuminen. Ottotoiminnan ja muun maankäytön yhteen sovittaminen edellyttää avointa keskustelua luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Turvetuotannon suhdetta vesistöjen tilaan ja virkistyskäyttöön ryhdytäänkin nyt tarkastelemaan maakuntakaavatasolla.

Voimassaolevan maakuntakaavan painopisteenä on kaupunkiseutujen ja kuntakeskusten kehittäminen. Näiden suunnittelutilanne on parantunut ja maakuntakaavan kehittämisajatukset ovat toteutumassa. Suunnittelutarve on siirtymässä entistä enemmän luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen koko maakunnassa.

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Maakunta mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen tiukoilla ehdoilla

Etelä-Savon maakuntahallitus suhtautuu varauksellisesti Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeeseen.  Tarkoituksena on, että selvitystyössä keskitytään lentoliikenteen kehittämiseen matkaketjut ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Selvitys- ja kehittämistyö on tarpeen, sillä vaikka globaalisti lentoliikenteen uskotaan kasvavan 4,5-5 %:n vuosivauhtia, ennustetaan kotimaan lentoliikenteelle keskimäärin 0,5-1 %:n vuosittaista laskua.

Itä- ja Pohjois-Suomen alue kärsii lentoliikennejärjestelmällisistä ja rakenteellisista saavutettavuuson­gel­mis­ta. Alue on jäänyt jälkeen sekä globaalista että samalla talousalueella olevien naa­pu­ri­mai­den lentoliikenteen kehityksestä. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeessa ke­hit­tä­mis­työn lähtökohta on järjestelmällisten ja rakenteellisten ongelmien purkaminen sekä alueen omi­nais­piir­teis­tä ja elinkeinoelämän tarpeista nousevat mahdollisuudet erityisesti alueen uusien ke­hi­tys­nä­ky­mien valossa.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä Etelä-Savossa hanke koskettaa erityisesti vain Savonlinnan alueen elinkeinoelämää ja lentoliikennettä, mikä pitäisi ottaa huomioon hankesuunnitelmassa ja etenkin hankkeen kustannuksissa ja rahoitusosuuksissa. Etelä-Savon maakuntahallitus on valmis osallistumaan hankkeen rahoitukseen Savonlinnan seudun väestön osuuden verran, mikäli hanke täyttää EU-ohjelmarahoituksen ehdot. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen ke­hit­tä­mis­hank­keen valmistelusta, koordinoinnista ja hankehallinnoinnista vastaa Lapin liitto.

Uusi maakuntajohtaja aloittaa syyskuussa

Maakuntahallitus vahvisti 24.3.2014 maakuntavaltuustossa valitun maakuntajohtajan virkavaalin. OtK, varatuomari Pentti Mäkinen aloittaa virassaan 1.9.2014. Tehtäväkohtainen palkka on sama kuin nykyisellä viranhaltijalla. Palkkauksessa on huomioitu 1.7.2014 tuleva kunta-alan yleiskorotus 20 €/kk.

Maakunnan yhteistyöryhmä nimettiin

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ohjelmakautta 2014-2020 varten. MYRin tehtävänä on yhteen sovittaa maakunnan kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kan­sal­lis­ten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanoa alueellaan.

MYRin toimikausi on kunnallisvaalien valtuustokausi. MYRin kuntapuolen edustajat (8 + pj) on nimetty jo keväällä 2013. Nyt MYRiin nimettiin ohjemaa rahoittavien valtion viranomaisten (6) ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen (6) edustajat niiden esityksestä. MYRin puheenjohtajana toimii Teemu Hirvonen Savonlinnasta, 1. varapuheenjohtajana Esko Kilpinen Pertunmaalta, 2. varapuheenjohtajana Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja 3. varapuheenjohtajana Vesa Kallio MTK Etelä-Savosta. Uusi MYR kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa 2014.

Haasteellinen talous

Maakuntahallitus evästi kokouksessaan maakuntaliiton virastoa vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadintaan. Liitolle haasteita tuovat mm. niukkeneva rahoitus EU-ohjelmien hallinnointiin sekä jäsenkuntien tiukka taloustilanne. Talouden ja toiminnan suuntaviivoja liitto esittelee jäsenkunnilleen tarkemmin syyskuun alun perinteisellä seutukuntakierroksella.

Kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Pöytäkirja on luettavissa http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2014234.HTM

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran kesälomien jälkeen keskiviikkona 20.8.2014.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010