Etelä-Savon maakuntahallitus: Sote-asiat kuntien päätösvaltaa

30.09.2013

Etelä-Savossa ei ainakaan vielä ole mahdollista saada aikaiseksi yhteistä maakunnallista näkemystä siitä, miten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (sote) tulee järjestää. Näin perustelee maakuntahallitus sote-lausuntoaan, jonka se antoi 30. syyskuuta.

- Maakuntaliitto ei lähde päällepäsmäröimään sote-uudistuksessa. Annamme kuntien itse päättää, sanoi maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd) hallituksen tiedotustilaisuudessa.


Jarkko Wuorinen (vas.) ja Teemu Hirvonen hallituksen tiedotustilaisuudessa.

- Maakuntahallitus on samalla linjalla kuin aiemminkin. Emme lähde viemään maakuntatasoista hallintomallia eteenpäin, vaan pysymme valtakunnallisella linjalla. Maakuntaliiton voimakas kannanotto olisi voinut tässä vaiheessa vaikeuttaa tilannetta Etelä-Savossa. Annamme kuntien päättää, korosti myös maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.).

Hallitus jätti maakuntajohtajan esittämän maakuntamallin pois lausunnostaan, joka korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon perusteellista remonttia ja parlamentaarista lähestymistapaa niin sote- kuin kuntauudistuksessakin. Tässä vaiheessa hallituksen mielestä kuntien ja maakuntien on käytännössä vaikea lausua mitään varmaa kummastakaan suuresta uudistuksesta.


Sote-kannanotot kuuluvat Lenita Toivakankin mielestä kunnille.

Lausunnon sisältö ratkesi maakuntahallituksessa vasta äänestyksessä. Äänestyksessä maakuntajohtajan esitys koko maakunnan kokoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon alueesta kaatui äänin 6 – 4. Vastaehdotuksena oli Teemu Hirvosen esitys, josta maakuntamalli oli jätetty pois lausuntoa lyhentämällä. Hirvosta kannatti Pertti Oksa (kok.).

Äänestyksessä maakuntajohtajan esittämää maakunnallista sote-aluetta kannatti keskustan edustajista neljä. Kokoomus, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset kannattivat Hirvosen esitystä. Keskustan Jarkko Wuorinen äänesti tyhjää.

Maakuntahallituksen lausunto liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistukseen, sen väliraporttiin, jonka järjestämisvastuuta ja -alueita pohtinut työryhmä on laatinut. Työryhmä esittää, että palvelut järjestäisi ns. vastuukunta ja muut samassa sosiaali- ja terveydenhuollon alueessa mukana olevat kunnat osallistuisivat päätöksentekoon ja hallintoon yhteisessä uudessa toimielimessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt väliraportista lausuntoja muun muassa kunnilta ja maakunnilta 11. lokakuuta mennessä. Hallitus laatii esityksensä työryhmän loppuraportin perusteella. Esitys on tulossa lausunnoille joulukuussa 2013 ja eduskuntaan keväällä 2014.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, ja hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Uutta maakuntaohjelmaa valmistelee noin sata henkilöä

Etelä-Savon maakuntaliitto valmistelee parhaillaan maakuntaohjelmaa vuosille 2014 – 2017. Uusi ohjelma pohjautuu vuonna 2012 päivitettyyn maakuntastrategiaan Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Ohjelma 2014 – 2017 valmistuu keväällä 2014, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Liitto valmistelee ohjelmaa laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä kuntien ja valtion aluehallinnon sekä maakunnan asukkaita, elinkeinoelämää ja osaamista edustavien tahojen kanssa.

Maakuntahallitus sai 30. syyskuuta tiedokseen maakuntaohjelman 2014 – 2017 valmistelutilanteen ja sai tietoonsa muun muassa, että kevään ja kesän 2013 aikana ohjelman tekoon on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä. He ovat valmistelleet ohjelmaa osin omilla foorumeillaan ja osin yhdessä. Viimeinen tilaisuus oli 20. syyskuuta Mikkelissä, ja siihen osallistui 80 henkilöä. - Ohjelmatyötä vetää valmistelusihteeristö.


Tanja Hartonen-Pulkka ja Markku Lahikainen kuuntelevat.

Osana ohjelman valmistelua liitto tekee ympäristöarvioinnin, joka selvittää ja arvioi ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Ympäristöarvioinnissa laaditaan ympäristöselostus. Tätä ns. sova-työtä ohjaa erillinen työryhmä.

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä maakuntaohjelman sekä sen ympäristöarvioinnin ja -selostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Mielipiteet voi toimittaa koko ohjelman laatimisprosessin ajan postitse osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli, tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo@esavo.fi.

Ohjelman tekoa ohjaa myös nykyisestä maakuntaohjelmasta tehty arviointi, joka valmistui kesällä 2013. Ulkopuolisen arvioijan - MDI Public Oy:n – tekemä arviointi selvitti muun muassa ohjelman vaikutuksia, ja sen tarkoituksena on parantaa uuden ohjelman laadintaa, toimeenpanoa ja seurantaa. Ohjelmatyö kokoaa hyvin yhteen maakunnan toimijoita ja heidän näkemyksiään, arviointi kiitti.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698.

Maakuntakaavaa täydennetään aiempaa vuorovaikutteisemmin

Maakuntaliitto on saanut valmiiksi jokavuotisen maakuntakaavan seurantaraportin. Tuoreen raportin mukaan Etelä-Savon maakuntakaavaa tulisi täydentää tuulivoiman lisäksi muutoinkin.

Kaavan päivityksessä liitto aikoo toimia aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa kuntien ja muiden osallisten kanssa. Talvella ja kevättalvella liitto kuulee eri osapuolia ja kartoittaa heidän kaavatarpeitaan. Maakuntakaavan päivityksestä päätetään näiden tarpeiden pohjalta. Päätös uudesta vaihemaakuntakaavasta tullee kevätvaltuustoon 2014.

Seurantaraportin mukaan välitön päivitystarve on muun muassa täydentää vähittäiskaupan suuryksikköihin liittyvää kaavoitusta sekä Etelä-Savon luonnonvaroihin liittyvää kaavoitusta.

Luonnonvaratarkistusta edellyttävät muun muassa ne kaavavaraukset ja -merkinnät, jotka liittyvät retkisatamiin, pohjavesialueisiin, turvetuotantoon ja soiden suojeluun, kiviainesten, teollisuusmineraalien ja malmien ottoon, arvokkaisiin kallio-, moreeni- ja ranta-alueisiin sekä luonnonsuojelualueisiin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin.

Lisäksi tarkistustarpeet liittyvät Lahti-Heinola-Mikkeli -oikorataan ja Mäntyharjun kanavaan sekä Puolustusvoimien varastoalueisiin.


Kaija Viljakainen ja Eero Sistonen saivat tiedokseen maakuntakaavan päivitystarpeet.

Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava eli tuulivoimaloiden rakentamista ohjaaja kaava on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläoloaika päättyy 2. lokakuuta. Tuulivoimakaava tulee maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 18. marraskuuta ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 25. marraskuuta.

Vaihemaakuntakaavaksi kutsutaan voimassa olevaa maakuntakaavaa täydentäviä kaavoja. Seurantaraportti puolestaan on lakisääteinen asiakirja, joka muun muassa selvittää, miten nykyinen maakuntakaava toteutuu ja miten sitä mahdollisesti tulisi täydentää tai muuttaa.

Maakuntahallitus sai kaavan täydennystarpeet tiedokseen 30. syyskuuta.

Lisätietoa antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Toteuttamissuunnitelma 2014 hyväksytty

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014kokouksessaan 30. syyskuuta. Toteuttamissuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mitä ja minkä suuruisia konkreettisia kehittämishankkeita Etelä-Savossa ensi vuonna toteutetaan.

Toteuttamissuunnitelman keskeisiä rahoitettavia toimia vuonna 2014 ovat muun muassa:

 • suunnitella ja toteuttaa raakapuuterminaali Pieksämäelle,
 • aktivoida metsänomistajia ja kehittää metsäalan osaamista,
 • kehittää digitaalista liiketoimintaa ja Memory Campus -aluetta Mikkeliin,
   
 • terävöittää Saimaan matkailubrändiä Savonlinnan ja Mikkelin seuduilla,
 • kehittää Palokin koskia kalastusmatkailuun Heinävedellä,
 • edistää aluekehityksen ennakointitoimia,
   
 • turvata Metlan, MTT:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen nykyisiä toimintoja uudessa Luonnonvarakeskuksessa,
 • toteuttaa nuorisotakuuta,
 • terävöittää ns. älykkään erikoistumisen toimeenpanoa Etelä-Savossa, kärkihankkeina metsäbiomassa, ympäristöturvallisuus, materiaaliteknologia, digitaalisuus ja luonnonmukainen tuotanto,
   
 • parantaa energia- ja ympäristöteknologian täydennyskoulutusta,
 • kehittää hyvinvointialaa Kumppanuuspöytä-hankkeessa,
 • vahvistaa hyvinvointialan yrittäjyyttä,
   
 • edistää kunta-alan sähköisiä palveluja,
 • lisätä pienten keskusten elinvoimaa,
 • tukea vuoden 2017 asuntomessujen toteuttamista Mikkelissä,
   
 • kehittää Savonlinnan ja Pieksämäen keskustoja,
 • kansainvälistää Parikkalan rajanylityspaikkaa ja
 • toteuttaa Savonradalla toimia, joita junien nopeuden nosto edellyttää.

Pitkällä aikavälillä toteuttamissuunnitelman tavoitteena on edistää lukuisia Etelä-Savolle tärkeitä liikennehankkeita sekä tavoitetta, jossa Savonlinnan oopperajuhlat rahoitettaisiin säätiöstä veikkausvoittovaroin. Itä- ja pohjoissuomalaisena yhteishankkeena suunnitelma painottaa hyviä laajakaistayhteyksiä harvaan asutuilla alueilla.

Tänä syksynä toteuttamissuunnitelmaan ei ole voitu liittää maakunnan EU-rakennerahasto-ohjelmien budjettia eli maakunnan yhteistyöasiakirjaa vuodelle 2014, koska EU-ohjelmien valmistelu on vielä kesken. Yhteistyöasiakirja 2014 valmisteltaneen alkuvuodesta.


Satu Taavitsainen ja Teemu Hirvonen pohtivat.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet ja rahoitustarpeet, joiden avulla maakuntaohjelma vuosittain toteutuu. Suunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin, ja sen laativat joka vuosi maakuntaliitto, seudut ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Maakuntahallitus saa suunnitelman hyväksyttäväkseen maanantaina 30. syyskuuta.

Niin maakuntaohjelman kuin sen toteuttamissuunnitelman tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, uudistaa osaamisrakenteita, kohentaa hyvinvointipalveluja sekä liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaa.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja aluekehityspäällikkö Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747.

Maakuntaliiton jäsenmaksut noussevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliitto vieraili kaikille seutukunnilla syyskuun 2013 alussa. Seutukuntakäynneillä liitto kartoitti kuntien toiveita ja tarpeita liiton suuntaan ja kertoi maakuntahallinnon ajankohtaisista asioista. Keskusteluissa linjattiin myös liiton toimintaa ja taloutta vuodelle 2014.

Maakuntaliiton talous vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntahallitus vahvisti kasvulinjauksen 30. syyskuuta. Vuosi sitten syyskuussa kasvutarpeeksi arvioitiin kolme prosenttia eli sama kuin vuonna 2013.


Kunnat saavat maakuntaliitolta hyvän katteen jäsenmaksuilleen, sanoo Pertti Oksa.

Vuodelle 2013 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa.

Maakuntahallitus hyväksyy omalta osaltaan liiton talousarvion ja -suunnitelman 2014 kokouksessaan 21. lokakuuta, ja maakuntavaltuusto saa sen hyväksyttäväkseen 25. marraskuuta.

Lisätietoja vuoden 2013 toiminnasta antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Saimaa Festivals -yhteismarkkinoinnin tarve selvitetään

Maakuntaliitto aikoo selvittää, ovatko eteläsavolaiset tapahtumien järjestäjät kiinnostuneita yhteismarkkinoinnista. Yhteismarkkinointi tapahtuisi Saimaa Festivals -nimellä. Muitakin maakunnallisen yhteismarkkinoinnin tarpeita ja edellytyksiä liitto aikoo selvittää alkuvuodesta 2014. Puolivuotiselle selvitystyölle liitto hakee rahoitusta maakunnan EU-rahoitteisesta EAKR-ohjelmasta. Selvityksen hinnaksi on arvioitu 30 000 euroa.

Tavoitteena on rakentaa strateginen ja toiminnallinen perusta maakunnalliselle markkinointityölle, johon maakunnan avaintoimijat sitoutuvat. Hanke tiivistäisi maakunnallisen markkinoinnin viestit ja etsisi maakuntabrändin osatekijät.


Matti Tulla on Puulan rannoilta, mutta uskoo, että Saimaa-markkinoinnista hyötyy koko maakunta.

Maakuntahallitus suhtautui markkinoinnin strategiseen tarvekartoitukseen suopeasti ja valtuutti liiton viraston valmistelemaan hankehakemuksen.

Maakuntaliitto on toteuttanut vuosina 2009 – 2011 Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -hanketta sekä vuosina 2012 – 2013 Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hanketta. Hankkeet ovat toimineet kokoavina maakunnan yleismarkkinointihankkeina.

Liiton on tarkoitus hakea jatkoaikaa Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeelle kevättalveksi 2014. Uusi selvityshanke keskittyy pohtimaan maakunnallisen markkinoinnin jatkoa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 21. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Sote-asiat kuntien päätösvaltaa

30.09.2013

Etelä-Savossa ei ainakaan vielä ole mahdollista saada aikaiseksi yhteistä maakunnallista näkemystä siitä, miten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (sote) tulee järjestää. Näin perustelee maakuntahallitus sote-lausuntoaan, jonka se antoi 30. syyskuuta.

- Maakuntaliitto ei lähde päällepäsmäröimään sote-uudistuksessa. Annamme kuntien itse päättää, sanoi maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd) hallituksen tiedotustilaisuudessa.


Jarkko Wuorinen (vas.) ja Teemu Hirvonen hallituksen tiedotustilaisuudessa.

- Maakuntahallitus on samalla linjalla kuin aiemminkin. Emme lähde viemään maakuntatasoista hallintomallia eteenpäin, vaan pysymme valtakunnallisella linjalla. Maakuntaliiton voimakas kannanotto olisi voinut tässä vaiheessa vaikeuttaa tilannetta Etelä-Savossa. Annamme kuntien päättää, korosti myös maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.).

Hallitus jätti maakuntajohtajan esittämän maakuntamallin pois lausunnostaan, joka korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon perusteellista remonttia ja parlamentaarista lähestymistapaa niin sote- kuin kuntauudistuksessakin. Tässä vaiheessa hallituksen mielestä kuntien ja maakuntien on käytännössä vaikea lausua mitään varmaa kummastakaan suuresta uudistuksesta.


Sote-kannanotot kuuluvat Lenita Toivakankin mielestä kunnille.

Lausunnon sisältö ratkesi maakuntahallituksessa vasta äänestyksessä. Äänestyksessä maakuntajohtajan esitys koko maakunnan kokoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon alueesta kaatui äänin 6 – 4. Vastaehdotuksena oli Teemu Hirvosen esitys, josta maakuntamalli oli jätetty pois lausuntoa lyhentämällä. Hirvosta kannatti Pertti Oksa (kok.).

Äänestyksessä maakuntajohtajan esittämää maakunnallista sote-aluetta kannatti keskustan edustajista neljä. Kokoomus, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset kannattivat Hirvosen esitystä. Keskustan Jarkko Wuorinen äänesti tyhjää.

Maakuntahallituksen lausunto liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistukseen, sen väliraporttiin, jonka järjestämisvastuuta ja -alueita pohtinut työryhmä on laatinut. Työryhmä esittää, että palvelut järjestäisi ns. vastuukunta ja muut samassa sosiaali- ja terveydenhuollon alueessa mukana olevat kunnat osallistuisivat päätöksentekoon ja hallintoon yhteisessä uudessa toimielimessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt väliraportista lausuntoja muun muassa kunnilta ja maakunnilta 11. lokakuuta mennessä. Hallitus laatii esityksensä työryhmän loppuraportin perusteella. Esitys on tulossa lausunnoille joulukuussa 2013 ja eduskuntaan keväällä 2014.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, ja hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Uutta maakuntaohjelmaa valmistelee noin sata henkilöä

Etelä-Savon maakuntaliitto valmistelee parhaillaan maakuntaohjelmaa vuosille 2014 – 2017. Uusi ohjelma pohjautuu vuonna 2012 päivitettyyn maakuntastrategiaan Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Ohjelma 2014 – 2017 valmistuu keväällä 2014, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Liitto valmistelee ohjelmaa laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä kuntien ja valtion aluehallinnon sekä maakunnan asukkaita, elinkeinoelämää ja osaamista edustavien tahojen kanssa.

Maakuntahallitus sai 30. syyskuuta tiedokseen maakuntaohjelman 2014 – 2017 valmistelutilanteen ja sai tietoonsa muun muassa, että kevään ja kesän 2013 aikana ohjelman tekoon on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä. He ovat valmistelleet ohjelmaa osin omilla foorumeillaan ja osin yhdessä. Viimeinen tilaisuus oli 20. syyskuuta Mikkelissä, ja siihen osallistui 80 henkilöä. - Ohjelmatyötä vetää valmistelusihteeristö.


Tanja Hartonen-Pulkka ja Markku Lahikainen kuuntelevat.

Osana ohjelman valmistelua liitto tekee ympäristöarvioinnin, joka selvittää ja arvioi ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Ympäristöarvioinnissa laaditaan ympäristöselostus. Tätä ns. sova-työtä ohjaa erillinen työryhmä.

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä maakuntaohjelman sekä sen ympäristöarvioinnin ja -selostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Mielipiteet voi toimittaa koko ohjelman laatimisprosessin ajan postitse osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli, tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo@esavo.fi.

Ohjelman tekoa ohjaa myös nykyisestä maakuntaohjelmasta tehty arviointi, joka valmistui kesällä 2013. Ulkopuolisen arvioijan - MDI Public Oy:n – tekemä arviointi selvitti muun muassa ohjelman vaikutuksia, ja sen tarkoituksena on parantaa uuden ohjelman laadintaa, toimeenpanoa ja seurantaa. Ohjelmatyö kokoaa hyvin yhteen maakunnan toimijoita ja heidän näkemyksiään, arviointi kiitti.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698.

Maakuntakaavaa täydennetään aiempaa vuorovaikutteisemmin

Maakuntaliitto on saanut valmiiksi jokavuotisen maakuntakaavan seurantaraportin. Tuoreen raportin mukaan Etelä-Savon maakuntakaavaa tulisi täydentää tuulivoiman lisäksi muutoinkin.

Kaavan päivityksessä liitto aikoo toimia aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa kuntien ja muiden osallisten kanssa. Talvella ja kevättalvella liitto kuulee eri osapuolia ja kartoittaa heidän kaavatarpeitaan. Maakuntakaavan päivityksestä päätetään näiden tarpeiden pohjalta. Päätös uudesta vaihemaakuntakaavasta tullee kevätvaltuustoon 2014.

Seurantaraportin mukaan välitön päivitystarve on muun muassa täydentää vähittäiskaupan suuryksikköihin liittyvää kaavoitusta sekä Etelä-Savon luonnonvaroihin liittyvää kaavoitusta.

Luonnonvaratarkistusta edellyttävät muun muassa ne kaavavaraukset ja -merkinnät, jotka liittyvät retkisatamiin, pohjavesialueisiin, turvetuotantoon ja soiden suojeluun, kiviainesten, teollisuusmineraalien ja malmien ottoon, arvokkaisiin kallio-, moreeni- ja ranta-alueisiin sekä luonnonsuojelualueisiin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin.

Lisäksi tarkistustarpeet liittyvät Lahti-Heinola-Mikkeli -oikorataan ja Mäntyharjun kanavaan sekä Puolustusvoimien varastoalueisiin.


Kaija Viljakainen ja Eero Sistonen saivat tiedokseen maakuntakaavan päivitystarpeet.

Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava eli tuulivoimaloiden rakentamista ohjaaja kaava on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläoloaika päättyy 2. lokakuuta. Tuulivoimakaava tulee maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 18. marraskuuta ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 25. marraskuuta.

Vaihemaakuntakaavaksi kutsutaan voimassa olevaa maakuntakaavaa täydentäviä kaavoja. Seurantaraportti puolestaan on lakisääteinen asiakirja, joka muun muassa selvittää, miten nykyinen maakuntakaava toteutuu ja miten sitä mahdollisesti tulisi täydentää tai muuttaa.

Maakuntahallitus sai kaavan täydennystarpeet tiedokseen 30. syyskuuta.

Lisätietoa antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Toteuttamissuunnitelma 2014 hyväksytty

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014kokouksessaan 30. syyskuuta. Toteuttamissuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mitä ja minkä suuruisia konkreettisia kehittämishankkeita Etelä-Savossa ensi vuonna toteutetaan.

Toteuttamissuunnitelman keskeisiä rahoitettavia toimia vuonna 2014 ovat muun muassa:

 • suunnitella ja toteuttaa raakapuuterminaali Pieksämäelle,
 • aktivoida metsänomistajia ja kehittää metsäalan osaamista,
 • kehittää digitaalista liiketoimintaa ja Memory Campus -aluetta Mikkeliin,
   
 • terävöittää Saimaan matkailubrändiä Savonlinnan ja Mikkelin seuduilla,
 • kehittää Palokin koskia kalastusmatkailuun Heinävedellä,
 • edistää aluekehityksen ennakointitoimia,
   
 • turvata Metlan, MTT:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen nykyisiä toimintoja uudessa Luonnonvarakeskuksessa,
 • toteuttaa nuorisotakuuta,
 • terävöittää ns. älykkään erikoistumisen toimeenpanoa Etelä-Savossa, kärkihankkeina metsäbiomassa, ympäristöturvallisuus, materiaaliteknologia, digitaalisuus ja luonnonmukainen tuotanto,
   
 • parantaa energia- ja ympäristöteknologian täydennyskoulutusta,
 • kehittää hyvinvointialaa Kumppanuuspöytä-hankkeessa,
 • vahvistaa hyvinvointialan yrittäjyyttä,
   
 • edistää kunta-alan sähköisiä palveluja,
 • lisätä pienten keskusten elinvoimaa,
 • tukea vuoden 2017 asuntomessujen toteuttamista Mikkelissä,
   
 • kehittää Savonlinnan ja Pieksämäen keskustoja,
 • kansainvälistää Parikkalan rajanylityspaikkaa ja
 • toteuttaa Savonradalla toimia, joita junien nopeuden nosto edellyttää.

Pitkällä aikavälillä toteuttamissuunnitelman tavoitteena on edistää lukuisia Etelä-Savolle tärkeitä liikennehankkeita sekä tavoitetta, jossa Savonlinnan oopperajuhlat rahoitettaisiin säätiöstä veikkausvoittovaroin. Itä- ja pohjoissuomalaisena yhteishankkeena suunnitelma painottaa hyviä laajakaistayhteyksiä harvaan asutuilla alueilla.

Tänä syksynä toteuttamissuunnitelmaan ei ole voitu liittää maakunnan EU-rakennerahasto-ohjelmien budjettia eli maakunnan yhteistyöasiakirjaa vuodelle 2014, koska EU-ohjelmien valmistelu on vielä kesken. Yhteistyöasiakirja 2014 valmisteltaneen alkuvuodesta.


Satu Taavitsainen ja Teemu Hirvonen pohtivat.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet ja rahoitustarpeet, joiden avulla maakuntaohjelma vuosittain toteutuu. Suunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin, ja sen laativat joka vuosi maakuntaliitto, seudut ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Maakuntahallitus saa suunnitelman hyväksyttäväkseen maanantaina 30. syyskuuta.

Niin maakuntaohjelman kuin sen toteuttamissuunnitelman tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, uudistaa osaamisrakenteita, kohentaa hyvinvointipalveluja sekä liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaa.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja aluekehityspäällikkö Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747.

Maakuntaliiton jäsenmaksut noussevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliitto vieraili kaikille seutukunnilla syyskuun 2013 alussa. Seutukuntakäynneillä liitto kartoitti kuntien toiveita ja tarpeita liiton suuntaan ja kertoi maakuntahallinnon ajankohtaisista asioista. Keskusteluissa linjattiin myös liiton toimintaa ja taloutta vuodelle 2014.

Maakuntaliiton talous vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntahallitus vahvisti kasvulinjauksen 30. syyskuuta. Vuosi sitten syyskuussa kasvutarpeeksi arvioitiin kolme prosenttia eli sama kuin vuonna 2013.


Kunnat saavat maakuntaliitolta hyvän katteen jäsenmaksuilleen, sanoo Pertti Oksa.

Vuodelle 2013 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa.

Maakuntahallitus hyväksyy omalta osaltaan liiton talousarvion ja -suunnitelman 2014 kokouksessaan 21. lokakuuta, ja maakuntavaltuusto saa sen hyväksyttäväkseen 25. marraskuuta.

Lisätietoja vuoden 2013 toiminnasta antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Saimaa Festivals -yhteismarkkinoinnin tarve selvitetään

Maakuntaliitto aikoo selvittää, ovatko eteläsavolaiset tapahtumien järjestäjät kiinnostuneita yhteismarkkinoinnista. Yhteismarkkinointi tapahtuisi Saimaa Festivals -nimellä. Muitakin maakunnallisen yhteismarkkinoinnin tarpeita ja edellytyksiä liitto aikoo selvittää alkuvuodesta 2014. Puolivuotiselle selvitystyölle liitto hakee rahoitusta maakunnan EU-rahoitteisesta EAKR-ohjelmasta. Selvityksen hinnaksi on arvioitu 30 000 euroa.

Tavoitteena on rakentaa strateginen ja toiminnallinen perusta maakunnalliselle markkinointityölle, johon maakunnan avaintoimijat sitoutuvat. Hanke tiivistäisi maakunnallisen markkinoinnin viestit ja etsisi maakuntabrändin osatekijät.


Matti Tulla on Puulan rannoilta, mutta uskoo, että Saimaa-markkinoinnista hyötyy koko maakunta.

Maakuntahallitus suhtautui markkinoinnin strategiseen tarvekartoitukseen suopeasti ja valtuutti liiton viraston valmistelemaan hankehakemuksen.

Maakuntaliitto on toteuttanut vuosina 2009 – 2011 Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -hanketta sekä vuosina 2012 – 2013 Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hanketta. Hankkeet ovat toimineet kokoavina maakunnan yleismarkkinointihankkeina.

Liiton on tarkoitus hakea jatkoaikaa Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeelle kevättalveksi 2014. Uusi selvityshanke keskittyy pohtimaan maakunnallisen markkinoinnin jatkoa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 21. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Sote-asiat kuntien päätösvaltaa

30.09.2013

Etelä-Savossa ei ainakaan vielä ole mahdollista saada aikaiseksi yhteistä maakunnallista näkemystä siitä, miten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (sote) tulee järjestää. Näin perustelee maakuntahallitus sote-lausuntoaan, jonka se antoi 30. syyskuuta.

- Maakuntaliitto ei lähde päällepäsmäröimään sote-uudistuksessa. Annamme kuntien itse päättää, sanoi maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd) hallituksen tiedotustilaisuudessa.


Jarkko Wuorinen (vas.) ja Teemu Hirvonen hallituksen tiedotustilaisuudessa.

- Maakuntahallitus on samalla linjalla kuin aiemminkin. Emme lähde viemään maakuntatasoista hallintomallia eteenpäin, vaan pysymme valtakunnallisella linjalla. Maakuntaliiton voimakas kannanotto olisi voinut tässä vaiheessa vaikeuttaa tilannetta Etelä-Savossa. Annamme kuntien päättää, korosti myös maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.).

Hallitus jätti maakuntajohtajan esittämän maakuntamallin pois lausunnostaan, joka korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon perusteellista remonttia ja parlamentaarista lähestymistapaa niin sote- kuin kuntauudistuksessakin. Tässä vaiheessa hallituksen mielestä kuntien ja maakuntien on käytännössä vaikea lausua mitään varmaa kummastakaan suuresta uudistuksesta.


Sote-kannanotot kuuluvat Lenita Toivakankin mielestä kunnille.

Lausunnon sisältö ratkesi maakuntahallituksessa vasta äänestyksessä. Äänestyksessä maakuntajohtajan esitys koko maakunnan kokoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon alueesta kaatui äänin 6 – 4. Vastaehdotuksena oli Teemu Hirvosen esitys, josta maakuntamalli oli jätetty pois lausuntoa lyhentämällä. Hirvosta kannatti Pertti Oksa (kok.).

Äänestyksessä maakuntajohtajan esittämää maakunnallista sote-aluetta kannatti keskustan edustajista neljä. Kokoomus, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset kannattivat Hirvosen esitystä. Keskustan Jarkko Wuorinen äänesti tyhjää.

Maakuntahallituksen lausunto liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistukseen, sen väliraporttiin, jonka järjestämisvastuuta ja -alueita pohtinut työryhmä on laatinut. Työryhmä esittää, että palvelut järjestäisi ns. vastuukunta ja muut samassa sosiaali- ja terveydenhuollon alueessa mukana olevat kunnat osallistuisivat päätöksentekoon ja hallintoon yhteisessä uudessa toimielimessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt väliraportista lausuntoja muun muassa kunnilta ja maakunnilta 11. lokakuuta mennessä. Hallitus laatii esityksensä työryhmän loppuraportin perusteella. Esitys on tulossa lausunnoille joulukuussa 2013 ja eduskuntaan keväällä 2014.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, ja hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Uutta maakuntaohjelmaa valmistelee noin sata henkilöä

Etelä-Savon maakuntaliitto valmistelee parhaillaan maakuntaohjelmaa vuosille 2014 – 2017. Uusi ohjelma pohjautuu vuonna 2012 päivitettyyn maakuntastrategiaan Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Ohjelma 2014 – 2017 valmistuu keväällä 2014, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Liitto valmistelee ohjelmaa laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä kuntien ja valtion aluehallinnon sekä maakunnan asukkaita, elinkeinoelämää ja osaamista edustavien tahojen kanssa.

Maakuntahallitus sai 30. syyskuuta tiedokseen maakuntaohjelman 2014 – 2017 valmistelutilanteen ja sai tietoonsa muun muassa, että kevään ja kesän 2013 aikana ohjelman tekoon on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä. He ovat valmistelleet ohjelmaa osin omilla foorumeillaan ja osin yhdessä. Viimeinen tilaisuus oli 20. syyskuuta Mikkelissä, ja siihen osallistui 80 henkilöä. - Ohjelmatyötä vetää valmistelusihteeristö.


Tanja Hartonen-Pulkka ja Markku Lahikainen kuuntelevat.

Osana ohjelman valmistelua liitto tekee ympäristöarvioinnin, joka selvittää ja arvioi ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Ympäristöarvioinnissa laaditaan ympäristöselostus. Tätä ns. sova-työtä ohjaa erillinen työryhmä.

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä maakuntaohjelman sekä sen ympäristöarvioinnin ja -selostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Mielipiteet voi toimittaa koko ohjelman laatimisprosessin ajan postitse osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli, tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo@esavo.fi.

Ohjelman tekoa ohjaa myös nykyisestä maakuntaohjelmasta tehty arviointi, joka valmistui kesällä 2013. Ulkopuolisen arvioijan - MDI Public Oy:n – tekemä arviointi selvitti muun muassa ohjelman vaikutuksia, ja sen tarkoituksena on parantaa uuden ohjelman laadintaa, toimeenpanoa ja seurantaa. Ohjelmatyö kokoaa hyvin yhteen maakunnan toimijoita ja heidän näkemyksiään, arviointi kiitti.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698.

Maakuntakaavaa täydennetään aiempaa vuorovaikutteisemmin

Maakuntaliitto on saanut valmiiksi jokavuotisen maakuntakaavan seurantaraportin. Tuoreen raportin mukaan Etelä-Savon maakuntakaavaa tulisi täydentää tuulivoiman lisäksi muutoinkin.

Kaavan päivityksessä liitto aikoo toimia aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa kuntien ja muiden osallisten kanssa. Talvella ja kevättalvella liitto kuulee eri osapuolia ja kartoittaa heidän kaavatarpeitaan. Maakuntakaavan päivityksestä päätetään näiden tarpeiden pohjalta. Päätös uudesta vaihemaakuntakaavasta tullee kevätvaltuustoon 2014.

Seurantaraportin mukaan välitön päivitystarve on muun muassa täydentää vähittäiskaupan suuryksikköihin liittyvää kaavoitusta sekä Etelä-Savon luonnonvaroihin liittyvää kaavoitusta.

Luonnonvaratarkistusta edellyttävät muun muassa ne kaavavaraukset ja -merkinnät, jotka liittyvät retkisatamiin, pohjavesialueisiin, turvetuotantoon ja soiden suojeluun, kiviainesten, teollisuusmineraalien ja malmien ottoon, arvokkaisiin kallio-, moreeni- ja ranta-alueisiin sekä luonnonsuojelualueisiin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin.

Lisäksi tarkistustarpeet liittyvät Lahti-Heinola-Mikkeli -oikorataan ja Mäntyharjun kanavaan sekä Puolustusvoimien varastoalueisiin.


Kaija Viljakainen ja Eero Sistonen saivat tiedokseen maakuntakaavan päivitystarpeet.

Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava eli tuulivoimaloiden rakentamista ohjaaja kaava on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläoloaika päättyy 2. lokakuuta. Tuulivoimakaava tulee maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 18. marraskuuta ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 25. marraskuuta.

Vaihemaakuntakaavaksi kutsutaan voimassa olevaa maakuntakaavaa täydentäviä kaavoja. Seurantaraportti puolestaan on lakisääteinen asiakirja, joka muun muassa selvittää, miten nykyinen maakuntakaava toteutuu ja miten sitä mahdollisesti tulisi täydentää tai muuttaa.

Maakuntahallitus sai kaavan täydennystarpeet tiedokseen 30. syyskuuta.

Lisätietoa antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Toteuttamissuunnitelma 2014 hyväksytty

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014kokouksessaan 30. syyskuuta. Toteuttamissuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mitä ja minkä suuruisia konkreettisia kehittämishankkeita Etelä-Savossa ensi vuonna toteutetaan.

Toteuttamissuunnitelman keskeisiä rahoitettavia toimia vuonna 2014 ovat muun muassa:

 • suunnitella ja toteuttaa raakapuuterminaali Pieksämäelle,
 • aktivoida metsänomistajia ja kehittää metsäalan osaamista,
 • kehittää digitaalista liiketoimintaa ja Memory Campus -aluetta Mikkeliin,
   
 • terävöittää Saimaan matkailubrändiä Savonlinnan ja Mikkelin seuduilla,
 • kehittää Palokin koskia kalastusmatkailuun Heinävedellä,
 • edistää aluekehityksen ennakointitoimia,
   
 • turvata Metlan, MTT:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen nykyisiä toimintoja uudessa Luonnonvarakeskuksessa,
 • toteuttaa nuorisotakuuta,
 • terävöittää ns. älykkään erikoistumisen toimeenpanoa Etelä-Savossa, kärkihankkeina metsäbiomassa, ympäristöturvallisuus, materiaaliteknologia, digitaalisuus ja luonnonmukainen tuotanto,
   
 • parantaa energia- ja ympäristöteknologian täydennyskoulutusta,
 • kehittää hyvinvointialaa Kumppanuuspöytä-hankkeessa,
 • vahvistaa hyvinvointialan yrittäjyyttä,
   
 • edistää kunta-alan sähköisiä palveluja,
 • lisätä pienten keskusten elinvoimaa,
 • tukea vuoden 2017 asuntomessujen toteuttamista Mikkelissä,
   
 • kehittää Savonlinnan ja Pieksämäen keskustoja,
 • kansainvälistää Parikkalan rajanylityspaikkaa ja
 • toteuttaa Savonradalla toimia, joita junien nopeuden nosto edellyttää.

Pitkällä aikavälillä toteuttamissuunnitelman tavoitteena on edistää lukuisia Etelä-Savolle tärkeitä liikennehankkeita sekä tavoitetta, jossa Savonlinnan oopperajuhlat rahoitettaisiin säätiöstä veikkausvoittovaroin. Itä- ja pohjoissuomalaisena yhteishankkeena suunnitelma painottaa hyviä laajakaistayhteyksiä harvaan asutuilla alueilla.

Tänä syksynä toteuttamissuunnitelmaan ei ole voitu liittää maakunnan EU-rakennerahasto-ohjelmien budjettia eli maakunnan yhteistyöasiakirjaa vuodelle 2014, koska EU-ohjelmien valmistelu on vielä kesken. Yhteistyöasiakirja 2014 valmisteltaneen alkuvuodesta.


Satu Taavitsainen ja Teemu Hirvonen pohtivat.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet ja rahoitustarpeet, joiden avulla maakuntaohjelma vuosittain toteutuu. Suunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin, ja sen laativat joka vuosi maakuntaliitto, seudut ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Maakuntahallitus saa suunnitelman hyväksyttäväkseen maanantaina 30. syyskuuta.

Niin maakuntaohjelman kuin sen toteuttamissuunnitelman tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, uudistaa osaamisrakenteita, kohentaa hyvinvointipalveluja sekä liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaa.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja aluekehityspäällikkö Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747.

Maakuntaliiton jäsenmaksut noussevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliitto vieraili kaikille seutukunnilla syyskuun 2013 alussa. Seutukuntakäynneillä liitto kartoitti kuntien toiveita ja tarpeita liiton suuntaan ja kertoi maakuntahallinnon ajankohtaisista asioista. Keskusteluissa linjattiin myös liiton toimintaa ja taloutta vuodelle 2014.

Maakuntaliiton talous vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntahallitus vahvisti kasvulinjauksen 30. syyskuuta. Vuosi sitten syyskuussa kasvutarpeeksi arvioitiin kolme prosenttia eli sama kuin vuonna 2013.


Kunnat saavat maakuntaliitolta hyvän katteen jäsenmaksuilleen, sanoo Pertti Oksa.

Vuodelle 2013 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa.

Maakuntahallitus hyväksyy omalta osaltaan liiton talousarvion ja -suunnitelman 2014 kokouksessaan 21. lokakuuta, ja maakuntavaltuusto saa sen hyväksyttäväkseen 25. marraskuuta.

Lisätietoja vuoden 2013 toiminnasta antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Saimaa Festivals -yhteismarkkinoinnin tarve selvitetään

Maakuntaliitto aikoo selvittää, ovatko eteläsavolaiset tapahtumien järjestäjät kiinnostuneita yhteismarkkinoinnista. Yhteismarkkinointi tapahtuisi Saimaa Festivals -nimellä. Muitakin maakunnallisen yhteismarkkinoinnin tarpeita ja edellytyksiä liitto aikoo selvittää alkuvuodesta 2014. Puolivuotiselle selvitystyölle liitto hakee rahoitusta maakunnan EU-rahoitteisesta EAKR-ohjelmasta. Selvityksen hinnaksi on arvioitu 30 000 euroa.

Tavoitteena on rakentaa strateginen ja toiminnallinen perusta maakunnalliselle markkinointityölle, johon maakunnan avaintoimijat sitoutuvat. Hanke tiivistäisi maakunnallisen markkinoinnin viestit ja etsisi maakuntabrändin osatekijät.


Matti Tulla on Puulan rannoilta, mutta uskoo, että Saimaa-markkinoinnista hyötyy koko maakunta.

Maakuntahallitus suhtautui markkinoinnin strategiseen tarvekartoitukseen suopeasti ja valtuutti liiton viraston valmistelemaan hankehakemuksen.

Maakuntaliitto on toteuttanut vuosina 2009 – 2011 Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -hanketta sekä vuosina 2012 – 2013 Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hanketta. Hankkeet ovat toimineet kokoavina maakunnan yleismarkkinointihankkeina.

Liiton on tarkoitus hakea jatkoaikaa Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeelle kevättalveksi 2014. Uusi selvityshanke keskittyy pohtimaan maakunnallisen markkinoinnin jatkoa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 21. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Sote-asiat kuntien päätösvaltaa

30.09.2013

Etelä-Savossa ei ainakaan vielä ole mahdollista saada aikaiseksi yhteistä maakunnallista näkemystä siitä, miten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (sote) tulee järjestää. Näin perustelee maakuntahallitus sote-lausuntoaan, jonka se antoi 30. syyskuuta.

- Maakuntaliitto ei lähde päällepäsmäröimään sote-uudistuksessa. Annamme kuntien itse päättää, sanoi maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd) hallituksen tiedotustilaisuudessa.


Jarkko Wuorinen (vas.) ja Teemu Hirvonen hallituksen tiedotustilaisuudessa.

- Maakuntahallitus on samalla linjalla kuin aiemminkin. Emme lähde viemään maakuntatasoista hallintomallia eteenpäin, vaan pysymme valtakunnallisella linjalla. Maakuntaliiton voimakas kannanotto olisi voinut tässä vaiheessa vaikeuttaa tilannetta Etelä-Savossa. Annamme kuntien päättää, korosti myös maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.).

Hallitus jätti maakuntajohtajan esittämän maakuntamallin pois lausunnostaan, joka korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon perusteellista remonttia ja parlamentaarista lähestymistapaa niin sote- kuin kuntauudistuksessakin. Tässä vaiheessa hallituksen mielestä kuntien ja maakuntien on käytännössä vaikea lausua mitään varmaa kummastakaan suuresta uudistuksesta.


Sote-kannanotot kuuluvat Lenita Toivakankin mielestä kunnille.

Lausunnon sisältö ratkesi maakuntahallituksessa vasta äänestyksessä. Äänestyksessä maakuntajohtajan esitys koko maakunnan kokoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon alueesta kaatui äänin 6 – 4. Vastaehdotuksena oli Teemu Hirvosen esitys, josta maakuntamalli oli jätetty pois lausuntoa lyhentämällä. Hirvosta kannatti Pertti Oksa (kok.).

Äänestyksessä maakuntajohtajan esittämää maakunnallista sote-aluetta kannatti keskustan edustajista neljä. Kokoomus, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset kannattivat Hirvosen esitystä. Keskustan Jarkko Wuorinen äänesti tyhjää.

Maakuntahallituksen lausunto liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistukseen, sen väliraporttiin, jonka järjestämisvastuuta ja -alueita pohtinut työryhmä on laatinut. Työryhmä esittää, että palvelut järjestäisi ns. vastuukunta ja muut samassa sosiaali- ja terveydenhuollon alueessa mukana olevat kunnat osallistuisivat päätöksentekoon ja hallintoon yhteisessä uudessa toimielimessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt väliraportista lausuntoja muun muassa kunnilta ja maakunnilta 11. lokakuuta mennessä. Hallitus laatii esityksensä työryhmän loppuraportin perusteella. Esitys on tulossa lausunnoille joulukuussa 2013 ja eduskuntaan keväällä 2014.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, ja hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Uutta maakuntaohjelmaa valmistelee noin sata henkilöä

Etelä-Savon maakuntaliitto valmistelee parhaillaan maakuntaohjelmaa vuosille 2014 – 2017. Uusi ohjelma pohjautuu vuonna 2012 päivitettyyn maakuntastrategiaan Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Ohjelma 2014 – 2017 valmistuu keväällä 2014, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Liitto valmistelee ohjelmaa laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä kuntien ja valtion aluehallinnon sekä maakunnan asukkaita, elinkeinoelämää ja osaamista edustavien tahojen kanssa.

Maakuntahallitus sai 30. syyskuuta tiedokseen maakuntaohjelman 2014 – 2017 valmistelutilanteen ja sai tietoonsa muun muassa, että kevään ja kesän 2013 aikana ohjelman tekoon on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä. He ovat valmistelleet ohjelmaa osin omilla foorumeillaan ja osin yhdessä. Viimeinen tilaisuus oli 20. syyskuuta Mikkelissä, ja siihen osallistui 80 henkilöä. - Ohjelmatyötä vetää valmistelusihteeristö.


Tanja Hartonen-Pulkka ja Markku Lahikainen kuuntelevat.

Osana ohjelman valmistelua liitto tekee ympäristöarvioinnin, joka selvittää ja arvioi ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Ympäristöarvioinnissa laaditaan ympäristöselostus. Tätä ns. sova-työtä ohjaa erillinen työryhmä.

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä maakuntaohjelman sekä sen ympäristöarvioinnin ja -selostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Mielipiteet voi toimittaa koko ohjelman laatimisprosessin ajan postitse osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli, tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo@esavo.fi.

Ohjelman tekoa ohjaa myös nykyisestä maakuntaohjelmasta tehty arviointi, joka valmistui kesällä 2013. Ulkopuolisen arvioijan - MDI Public Oy:n – tekemä arviointi selvitti muun muassa ohjelman vaikutuksia, ja sen tarkoituksena on parantaa uuden ohjelman laadintaa, toimeenpanoa ja seurantaa. Ohjelmatyö kokoaa hyvin yhteen maakunnan toimijoita ja heidän näkemyksiään, arviointi kiitti.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698.

Maakuntakaavaa täydennetään aiempaa vuorovaikutteisemmin

Maakuntaliitto on saanut valmiiksi jokavuotisen maakuntakaavan seurantaraportin. Tuoreen raportin mukaan Etelä-Savon maakuntakaavaa tulisi täydentää tuulivoiman lisäksi muutoinkin.

Kaavan päivityksessä liitto aikoo toimia aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa kuntien ja muiden osallisten kanssa. Talvella ja kevättalvella liitto kuulee eri osapuolia ja kartoittaa heidän kaavatarpeitaan. Maakuntakaavan päivityksestä päätetään näiden tarpeiden pohjalta. Päätös uudesta vaihemaakuntakaavasta tullee kevätvaltuustoon 2014.

Seurantaraportin mukaan välitön päivitystarve on muun muassa täydentää vähittäiskaupan suuryksikköihin liittyvää kaavoitusta sekä Etelä-Savon luonnonvaroihin liittyvää kaavoitusta.

Luonnonvaratarkistusta edellyttävät muun muassa ne kaavavaraukset ja -merkinnät, jotka liittyvät retkisatamiin, pohjavesialueisiin, turvetuotantoon ja soiden suojeluun, kiviainesten, teollisuusmineraalien ja malmien ottoon, arvokkaisiin kallio-, moreeni- ja ranta-alueisiin sekä luonnonsuojelualueisiin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin.

Lisäksi tarkistustarpeet liittyvät Lahti-Heinola-Mikkeli -oikorataan ja Mäntyharjun kanavaan sekä Puolustusvoimien varastoalueisiin.


Kaija Viljakainen ja Eero Sistonen saivat tiedokseen maakuntakaavan päivitystarpeet.

Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava eli tuulivoimaloiden rakentamista ohjaaja kaava on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläoloaika päättyy 2. lokakuuta. Tuulivoimakaava tulee maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 18. marraskuuta ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 25. marraskuuta.

Vaihemaakuntakaavaksi kutsutaan voimassa olevaa maakuntakaavaa täydentäviä kaavoja. Seurantaraportti puolestaan on lakisääteinen asiakirja, joka muun muassa selvittää, miten nykyinen maakuntakaava toteutuu ja miten sitä mahdollisesti tulisi täydentää tai muuttaa.

Maakuntahallitus sai kaavan täydennystarpeet tiedokseen 30. syyskuuta.

Lisätietoa antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Toteuttamissuunnitelma 2014 hyväksytty

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014kokouksessaan 30. syyskuuta. Toteuttamissuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mitä ja minkä suuruisia konkreettisia kehittämishankkeita Etelä-Savossa ensi vuonna toteutetaan.

Toteuttamissuunnitelman keskeisiä rahoitettavia toimia vuonna 2014 ovat muun muassa:

 • suunnitella ja toteuttaa raakapuuterminaali Pieksämäelle,
 • aktivoida metsänomistajia ja kehittää metsäalan osaamista,
 • kehittää digitaalista liiketoimintaa ja Memory Campus -aluetta Mikkeliin,
   
 • terävöittää Saimaan matkailubrändiä Savonlinnan ja Mikkelin seuduilla,
 • kehittää Palokin koskia kalastusmatkailuun Heinävedellä,
 • edistää aluekehityksen ennakointitoimia,
   
 • turvata Metlan, MTT:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen nykyisiä toimintoja uudessa Luonnonvarakeskuksessa,
 • toteuttaa nuorisotakuuta,
 • terävöittää ns. älykkään erikoistumisen toimeenpanoa Etelä-Savossa, kärkihankkeina metsäbiomassa, ympäristöturvallisuus, materiaaliteknologia, digitaalisuus ja luonnonmukainen tuotanto,
   
 • parantaa energia- ja ympäristöteknologian täydennyskoulutusta,
 • kehittää hyvinvointialaa Kumppanuuspöytä-hankkeessa,
 • vahvistaa hyvinvointialan yrittäjyyttä,
   
 • edistää kunta-alan sähköisiä palveluja,
 • lisätä pienten keskusten elinvoimaa,
 • tukea vuoden 2017 asuntomessujen toteuttamista Mikkelissä,
   
 • kehittää Savonlinnan ja Pieksämäen keskustoja,
 • kansainvälistää Parikkalan rajanylityspaikkaa ja
 • toteuttaa Savonradalla toimia, joita junien nopeuden nosto edellyttää.

Pitkällä aikavälillä toteuttamissuunnitelman tavoitteena on edistää lukuisia Etelä-Savolle tärkeitä liikennehankkeita sekä tavoitetta, jossa Savonlinnan oopperajuhlat rahoitettaisiin säätiöstä veikkausvoittovaroin. Itä- ja pohjoissuomalaisena yhteishankkeena suunnitelma painottaa hyviä laajakaistayhteyksiä harvaan asutuilla alueilla.

Tänä syksynä toteuttamissuunnitelmaan ei ole voitu liittää maakunnan EU-rakennerahasto-ohjelmien budjettia eli maakunnan yhteistyöasiakirjaa vuodelle 2014, koska EU-ohjelmien valmistelu on vielä kesken. Yhteistyöasiakirja 2014 valmisteltaneen alkuvuodesta.


Satu Taavitsainen ja Teemu Hirvonen pohtivat.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet ja rahoitustarpeet, joiden avulla maakuntaohjelma vuosittain toteutuu. Suunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin, ja sen laativat joka vuosi maakuntaliitto, seudut ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Maakuntahallitus saa suunnitelman hyväksyttäväkseen maanantaina 30. syyskuuta.

Niin maakuntaohjelman kuin sen toteuttamissuunnitelman tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, uudistaa osaamisrakenteita, kohentaa hyvinvointipalveluja sekä liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaa.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja aluekehityspäällikkö Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747.

Maakuntaliiton jäsenmaksut noussevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliitto vieraili kaikille seutukunnilla syyskuun 2013 alussa. Seutukuntakäynneillä liitto kartoitti kuntien toiveita ja tarpeita liiton suuntaan ja kertoi maakuntahallinnon ajankohtaisista asioista. Keskusteluissa linjattiin myös liiton toimintaa ja taloutta vuodelle 2014.

Maakuntaliiton talous vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntahallitus vahvisti kasvulinjauksen 30. syyskuuta. Vuosi sitten syyskuussa kasvutarpeeksi arvioitiin kolme prosenttia eli sama kuin vuonna 2013.


Kunnat saavat maakuntaliitolta hyvän katteen jäsenmaksuilleen, sanoo Pertti Oksa.

Vuodelle 2013 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa.

Maakuntahallitus hyväksyy omalta osaltaan liiton talousarvion ja -suunnitelman 2014 kokouksessaan 21. lokakuuta, ja maakuntavaltuusto saa sen hyväksyttäväkseen 25. marraskuuta.

Lisätietoja vuoden 2013 toiminnasta antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Saimaa Festivals -yhteismarkkinoinnin tarve selvitetään

Maakuntaliitto aikoo selvittää, ovatko eteläsavolaiset tapahtumien järjestäjät kiinnostuneita yhteismarkkinoinnista. Yhteismarkkinointi tapahtuisi Saimaa Festivals -nimellä. Muitakin maakunnallisen yhteismarkkinoinnin tarpeita ja edellytyksiä liitto aikoo selvittää alkuvuodesta 2014. Puolivuotiselle selvitystyölle liitto hakee rahoitusta maakunnan EU-rahoitteisesta EAKR-ohjelmasta. Selvityksen hinnaksi on arvioitu 30 000 euroa.

Tavoitteena on rakentaa strateginen ja toiminnallinen perusta maakunnalliselle markkinointityölle, johon maakunnan avaintoimijat sitoutuvat. Hanke tiivistäisi maakunnallisen markkinoinnin viestit ja etsisi maakuntabrändin osatekijät.


Matti Tulla on Puulan rannoilta, mutta uskoo, että Saimaa-markkinoinnista hyötyy koko maakunta.

Maakuntahallitus suhtautui markkinoinnin strategiseen tarvekartoitukseen suopeasti ja valtuutti liiton viraston valmistelemaan hankehakemuksen.

Maakuntaliitto on toteuttanut vuosina 2009 – 2011 Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -hanketta sekä vuosina 2012 – 2013 Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hanketta. Hankkeet ovat toimineet kokoavina maakunnan yleismarkkinointihankkeina.

Liiton on tarkoitus hakea jatkoaikaa Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeelle kevättalveksi 2014. Uusi selvityshanke keskittyy pohtimaan maakunnallisen markkinoinnin jatkoa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 21. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010