Tuulivoimakaavan luonnos nähtävillä 3.12.2012 – 31.1.2013

27.11.2012

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen maakunnan tuulivoimakaavaksi. Kaavaluonnos ja sen valmisteluaineistot ovat kansalaisten nähtävillä 3. joulukuuta lähtien maakuntaliiton ja kuntien ilmoitustauluilla sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/tuulivoimakaava.

Nähtävillä olo päättyy 31. tammikuuta 2013, joten maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida kaavaluonnosta kahden kuukauden ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Siihen merkitään alueet, jotka soveltuvat parhaiten tuulivoiman tuotantoon. Lisäksi kaava ohjaa yleismääräyksellä myös yksittäisten suurten tuulivoimaloiden suunnittelua.

Luonnos sijoittaa Etelä-Savoon seitsemän aluetta, jotka soveltuvat laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueet sijaitsevat suurten järvien läheisyydessä Enonkoskella, Heinävedellä, Kerimäellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa.

Maakunnallisen kokoluokan tuulivoimapuistoiksi kaava määrittelee puistokokonaisuuden, joka koostuu vähintään seitsemästä suurvoimalasta. Tätä pienemmät tuulipuistot eivät edellytä maakuntakaavamerkintää, mutta niiden tulee olla yleismääräyksen mukaisia. Pieniä tuulivoima-alueita kunnat voivat sijoittaa yleiskaavalla myös muille kuin maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

Tuulivoima-alueita selvitettäessä maakuntaliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota maisema-arvoihin. Järvimaisema on keskeinen tekijä Etelä-Savon vapaa-ajan asutukselle ja matkailulle. Samoin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on jätetty tuulivoimatuotannon ulkopuolelle.

Maakuntaliitto pyytää luonnoksesta lausunnot myös keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.


Maakuntakaavamerkintä ei ole rakennuslupa

– Merkintä maakuntakaavassa ei suoraan mahdollista rakennusluvan myöntämistä tuulivoimalalle. Rakennusluvan pohjaksi alueelle on aina tehtävä myös tarkempi suunnitelma, korostaa kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen maakuntaliitosta.

– Maakuntakaava osoittaa, mikä alue soveltuu laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueen rajat sekä sille sijoitettavien voimaloiden määrä ja niiden tarkka sijainti täsmentyvät kuntien yleiskaavoissa. Maakuntakaava on ohje kunnille, kun ne laativat tuulivoimaloiden sijoittamista koskevia yleis- ja asemakaavoja.


Taustalla useita selvityksiä

Tuulivoimakaavoituksen pohjaksi Etelä-Savon maakuntaliitto selvitti vuosina 2010 – 2011 yhdessä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa alueiden tuulivoimamahdollisuudet.

Etelä-Savon maakuntaliitto on täydentänyt ja tarkentanut esiselvitystä ja laatinut uusia, myös kohdekohtaisia selvityksiä. Niiden lähtökohtana on ollut Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlas, jonka pohjalta liitto on analysoinut tuulioloiltaan sopivimmat tuulivoima-alueet.

Arvioinnissa liitto on ottanut huomioon myös rakennetun ympäristön, sähköverkon, luonnonympäristön erityisarvot ja linnuston sekä maiseman erityispiirteet ja lentoturvallisuuden. Selvitysaineistot löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava.
 

Palaute kirjallisesti

Nähtävillä oleva aineisto koostuu kaavaselvityksistä ja niiden pohjalta tehdyistä kaava-asiakirjoista eli kaavakartoista ja kaavaselostuksesta.

Nähtävillä olon aikana kaikki maakuntakaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistoista. Kaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 31. tammikuuta 2013 klo 16 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton virastoon osoitteella Hallituskatu 3 A, 50100 Mikkeli tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) esavo.fi. Tarkempia tietoja saa Etelä-Savon maakuntaliiton virastosta, puh. 015 - 321 130.


Uusiutuvaa energiaa

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tavoitetta tukee syöttötariffijärjestelmä, jossa valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa ns. takuuhintajärjestelmällä.

Bioenergiahankkeiden, kuten biokaasusähköntuotannon ja puuta käyttävien chp-laitosten ohella tukea on mahdollista saada myös tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimalla tuotetun sähkön takuuhinta on vuoden 2015 loppuun 105,3 euroa/megawattitunti (MWh) ja sen jälkeen 83,5 e/MWh. Maksettava tuki on takuuhinnan ja markkinahinnan välinen erotus. Tukea on mahdollista saada enintään 12 vuotta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet osoitetaan maakuntakaavassa. Tavoitteet edellyttävät ensisijaisesti keskitettyjä useamman voimalan yksiköitä. Maakuntakaavan tehtävänä on myös ohjata tuulivoimakokonaisuuden jatkosuunnittelua maakunnassa.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Tuulivoimakaavan luonnos nähtävillä 3.12.2012 – 31.1.2013

27.11.2012

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen maakunnan tuulivoimakaavaksi. Kaavaluonnos ja sen valmisteluaineistot ovat kansalaisten nähtävillä 3. joulukuuta lähtien maakuntaliiton ja kuntien ilmoitustauluilla sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/tuulivoimakaava.

Nähtävillä olo päättyy 31. tammikuuta 2013, joten maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida kaavaluonnosta kahden kuukauden ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Siihen merkitään alueet, jotka soveltuvat parhaiten tuulivoiman tuotantoon. Lisäksi kaava ohjaa yleismääräyksellä myös yksittäisten suurten tuulivoimaloiden suunnittelua.

Luonnos sijoittaa Etelä-Savoon seitsemän aluetta, jotka soveltuvat laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueet sijaitsevat suurten järvien läheisyydessä Enonkoskella, Heinävedellä, Kerimäellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa.

Maakunnallisen kokoluokan tuulivoimapuistoiksi kaava määrittelee puistokokonaisuuden, joka koostuu vähintään seitsemästä suurvoimalasta. Tätä pienemmät tuulipuistot eivät edellytä maakuntakaavamerkintää, mutta niiden tulee olla yleismääräyksen mukaisia. Pieniä tuulivoima-alueita kunnat voivat sijoittaa yleiskaavalla myös muille kuin maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

Tuulivoima-alueita selvitettäessä maakuntaliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota maisema-arvoihin. Järvimaisema on keskeinen tekijä Etelä-Savon vapaa-ajan asutukselle ja matkailulle. Samoin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on jätetty tuulivoimatuotannon ulkopuolelle.

Maakuntaliitto pyytää luonnoksesta lausunnot myös keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.


Maakuntakaavamerkintä ei ole rakennuslupa

– Merkintä maakuntakaavassa ei suoraan mahdollista rakennusluvan myöntämistä tuulivoimalalle. Rakennusluvan pohjaksi alueelle on aina tehtävä myös tarkempi suunnitelma, korostaa kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen maakuntaliitosta.

– Maakuntakaava osoittaa, mikä alue soveltuu laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueen rajat sekä sille sijoitettavien voimaloiden määrä ja niiden tarkka sijainti täsmentyvät kuntien yleiskaavoissa. Maakuntakaava on ohje kunnille, kun ne laativat tuulivoimaloiden sijoittamista koskevia yleis- ja asemakaavoja.


Taustalla useita selvityksiä

Tuulivoimakaavoituksen pohjaksi Etelä-Savon maakuntaliitto selvitti vuosina 2010 – 2011 yhdessä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa alueiden tuulivoimamahdollisuudet.

Etelä-Savon maakuntaliitto on täydentänyt ja tarkentanut esiselvitystä ja laatinut uusia, myös kohdekohtaisia selvityksiä. Niiden lähtökohtana on ollut Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlas, jonka pohjalta liitto on analysoinut tuulioloiltaan sopivimmat tuulivoima-alueet.

Arvioinnissa liitto on ottanut huomioon myös rakennetun ympäristön, sähköverkon, luonnonympäristön erityisarvot ja linnuston sekä maiseman erityispiirteet ja lentoturvallisuuden. Selvitysaineistot löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava.
 

Palaute kirjallisesti

Nähtävillä oleva aineisto koostuu kaavaselvityksistä ja niiden pohjalta tehdyistä kaava-asiakirjoista eli kaavakartoista ja kaavaselostuksesta.

Nähtävillä olon aikana kaikki maakuntakaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistoista. Kaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 31. tammikuuta 2013 klo 16 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton virastoon osoitteella Hallituskatu 3 A, 50100 Mikkeli tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) esavo.fi. Tarkempia tietoja saa Etelä-Savon maakuntaliiton virastosta, puh. 015 - 321 130.


Uusiutuvaa energiaa

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tavoitetta tukee syöttötariffijärjestelmä, jossa valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa ns. takuuhintajärjestelmällä.

Bioenergiahankkeiden, kuten biokaasusähköntuotannon ja puuta käyttävien chp-laitosten ohella tukea on mahdollista saada myös tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimalla tuotetun sähkön takuuhinta on vuoden 2015 loppuun 105,3 euroa/megawattitunti (MWh) ja sen jälkeen 83,5 e/MWh. Maksettava tuki on takuuhinnan ja markkinahinnan välinen erotus. Tukea on mahdollista saada enintään 12 vuotta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet osoitetaan maakuntakaavassa. Tavoitteet edellyttävät ensisijaisesti keskitettyjä useamman voimalan yksiköitä. Maakuntakaavan tehtävänä on myös ohjata tuulivoimakokonaisuuden jatkosuunnittelua maakunnassa.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Tuulivoimakaavan luonnos nähtävillä 3.12.2012 – 31.1.2013

27.11.2012

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen maakunnan tuulivoimakaavaksi. Kaavaluonnos ja sen valmisteluaineistot ovat kansalaisten nähtävillä 3. joulukuuta lähtien maakuntaliiton ja kuntien ilmoitustauluilla sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/tuulivoimakaava.

Nähtävillä olo päättyy 31. tammikuuta 2013, joten maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida kaavaluonnosta kahden kuukauden ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Siihen merkitään alueet, jotka soveltuvat parhaiten tuulivoiman tuotantoon. Lisäksi kaava ohjaa yleismääräyksellä myös yksittäisten suurten tuulivoimaloiden suunnittelua.

Luonnos sijoittaa Etelä-Savoon seitsemän aluetta, jotka soveltuvat laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueet sijaitsevat suurten järvien läheisyydessä Enonkoskella, Heinävedellä, Kerimäellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa.

Maakunnallisen kokoluokan tuulivoimapuistoiksi kaava määrittelee puistokokonaisuuden, joka koostuu vähintään seitsemästä suurvoimalasta. Tätä pienemmät tuulipuistot eivät edellytä maakuntakaavamerkintää, mutta niiden tulee olla yleismääräyksen mukaisia. Pieniä tuulivoima-alueita kunnat voivat sijoittaa yleiskaavalla myös muille kuin maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

Tuulivoima-alueita selvitettäessä maakuntaliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota maisema-arvoihin. Järvimaisema on keskeinen tekijä Etelä-Savon vapaa-ajan asutukselle ja matkailulle. Samoin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on jätetty tuulivoimatuotannon ulkopuolelle.

Maakuntaliitto pyytää luonnoksesta lausunnot myös keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.


Maakuntakaavamerkintä ei ole rakennuslupa

– Merkintä maakuntakaavassa ei suoraan mahdollista rakennusluvan myöntämistä tuulivoimalalle. Rakennusluvan pohjaksi alueelle on aina tehtävä myös tarkempi suunnitelma, korostaa kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen maakuntaliitosta.

– Maakuntakaava osoittaa, mikä alue soveltuu laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueen rajat sekä sille sijoitettavien voimaloiden määrä ja niiden tarkka sijainti täsmentyvät kuntien yleiskaavoissa. Maakuntakaava on ohje kunnille, kun ne laativat tuulivoimaloiden sijoittamista koskevia yleis- ja asemakaavoja.


Taustalla useita selvityksiä

Tuulivoimakaavoituksen pohjaksi Etelä-Savon maakuntaliitto selvitti vuosina 2010 – 2011 yhdessä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa alueiden tuulivoimamahdollisuudet.

Etelä-Savon maakuntaliitto on täydentänyt ja tarkentanut esiselvitystä ja laatinut uusia, myös kohdekohtaisia selvityksiä. Niiden lähtökohtana on ollut Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlas, jonka pohjalta liitto on analysoinut tuulioloiltaan sopivimmat tuulivoima-alueet.

Arvioinnissa liitto on ottanut huomioon myös rakennetun ympäristön, sähköverkon, luonnonympäristön erityisarvot ja linnuston sekä maiseman erityispiirteet ja lentoturvallisuuden. Selvitysaineistot löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava.
 

Palaute kirjallisesti

Nähtävillä oleva aineisto koostuu kaavaselvityksistä ja niiden pohjalta tehdyistä kaava-asiakirjoista eli kaavakartoista ja kaavaselostuksesta.

Nähtävillä olon aikana kaikki maakuntakaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistoista. Kaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 31. tammikuuta 2013 klo 16 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton virastoon osoitteella Hallituskatu 3 A, 50100 Mikkeli tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) esavo.fi. Tarkempia tietoja saa Etelä-Savon maakuntaliiton virastosta, puh. 015 - 321 130.


Uusiutuvaa energiaa

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tavoitetta tukee syöttötariffijärjestelmä, jossa valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa ns. takuuhintajärjestelmällä.

Bioenergiahankkeiden, kuten biokaasusähköntuotannon ja puuta käyttävien chp-laitosten ohella tukea on mahdollista saada myös tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimalla tuotetun sähkön takuuhinta on vuoden 2015 loppuun 105,3 euroa/megawattitunti (MWh) ja sen jälkeen 83,5 e/MWh. Maksettava tuki on takuuhinnan ja markkinahinnan välinen erotus. Tukea on mahdollista saada enintään 12 vuotta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet osoitetaan maakuntakaavassa. Tavoitteet edellyttävät ensisijaisesti keskitettyjä useamman voimalan yksiköitä. Maakuntakaavan tehtävänä on myös ohjata tuulivoimakokonaisuuden jatkosuunnittelua maakunnassa.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Tuulivoimakaavan luonnos nähtävillä 3.12.2012 – 31.1.2013

27.11.2012

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen maakunnan tuulivoimakaavaksi. Kaavaluonnos ja sen valmisteluaineistot ovat kansalaisten nähtävillä 3. joulukuuta lähtien maakuntaliiton ja kuntien ilmoitustauluilla sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/tuulivoimakaava.

Nähtävillä olo päättyy 31. tammikuuta 2013, joten maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida kaavaluonnosta kahden kuukauden ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Siihen merkitään alueet, jotka soveltuvat parhaiten tuulivoiman tuotantoon. Lisäksi kaava ohjaa yleismääräyksellä myös yksittäisten suurten tuulivoimaloiden suunnittelua.

Luonnos sijoittaa Etelä-Savoon seitsemän aluetta, jotka soveltuvat laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueet sijaitsevat suurten järvien läheisyydessä Enonkoskella, Heinävedellä, Kerimäellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa.

Maakunnallisen kokoluokan tuulivoimapuistoiksi kaava määrittelee puistokokonaisuuden, joka koostuu vähintään seitsemästä suurvoimalasta. Tätä pienemmät tuulipuistot eivät edellytä maakuntakaavamerkintää, mutta niiden tulee olla yleismääräyksen mukaisia. Pieniä tuulivoima-alueita kunnat voivat sijoittaa yleiskaavalla myös muille kuin maakuntakaavassa osoitetuille alueille.

Tuulivoima-alueita selvitettäessä maakuntaliitto on kiinnittänyt erityistä huomiota maisema-arvoihin. Järvimaisema on keskeinen tekijä Etelä-Savon vapaa-ajan asutukselle ja matkailulle. Samoin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on jätetty tuulivoimatuotannon ulkopuolelle.

Maakuntaliitto pyytää luonnoksesta lausunnot myös keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.


Maakuntakaavamerkintä ei ole rakennuslupa

– Merkintä maakuntakaavassa ei suoraan mahdollista rakennusluvan myöntämistä tuulivoimalalle. Rakennusluvan pohjaksi alueelle on aina tehtävä myös tarkempi suunnitelma, korostaa kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen maakuntaliitosta.

– Maakuntakaava osoittaa, mikä alue soveltuu laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Alueen rajat sekä sille sijoitettavien voimaloiden määrä ja niiden tarkka sijainti täsmentyvät kuntien yleiskaavoissa. Maakuntakaava on ohje kunnille, kun ne laativat tuulivoimaloiden sijoittamista koskevia yleis- ja asemakaavoja.


Taustalla useita selvityksiä

Tuulivoimakaavoituksen pohjaksi Etelä-Savon maakuntaliitto selvitti vuosina 2010 – 2011 yhdessä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa alueiden tuulivoimamahdollisuudet.

Etelä-Savon maakuntaliitto on täydentänyt ja tarkentanut esiselvitystä ja laatinut uusia, myös kohdekohtaisia selvityksiä. Niiden lähtökohtana on ollut Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlas, jonka pohjalta liitto on analysoinut tuulioloiltaan sopivimmat tuulivoima-alueet.

Arvioinnissa liitto on ottanut huomioon myös rakennetun ympäristön, sähköverkon, luonnonympäristön erityisarvot ja linnuston sekä maiseman erityispiirteet ja lentoturvallisuuden. Selvitysaineistot löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava.
 

Palaute kirjallisesti

Nähtävillä oleva aineisto koostuu kaavaselvityksistä ja niiden pohjalta tehdyistä kaava-asiakirjoista eli kaavakartoista ja kaavaselostuksesta.

Nähtävillä olon aikana kaikki maakuntakaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistoista. Kaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 31. tammikuuta 2013 klo 16 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton virastoon osoitteella Hallituskatu 3 A, 50100 Mikkeli tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) esavo.fi. Tarkempia tietoja saa Etelä-Savon maakuntaliiton virastosta, puh. 015 - 321 130.


Uusiutuvaa energiaa

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tavoitetta tukee syöttötariffijärjestelmä, jossa valtio tukee uusiutuvan energian tuotantoa ns. takuuhintajärjestelmällä.

Bioenergiahankkeiden, kuten biokaasusähköntuotannon ja puuta käyttävien chp-laitosten ohella tukea on mahdollista saada myös tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimalla tuotetun sähkön takuuhinta on vuoden 2015 loppuun 105,3 euroa/megawattitunti (MWh) ja sen jälkeen 83,5 e/MWh. Maksettava tuki on takuuhinnan ja markkinahinnan välinen erotus. Tukea on mahdollista saada enintään 12 vuotta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet osoitetaan maakuntakaavassa. Tavoitteet edellyttävät ensisijaisesti keskitettyjä useamman voimalan yksiköitä. Maakuntakaavan tehtävänä on myös ohjata tuulivoimakokonaisuuden jatkosuunnittelua maakunnassa.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010