Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 2011-2014

Geologian tutkimuskeskus on käynnistänyt Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 2011-2014 -projektin Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämän EU-tuen turvin. Projektissa inventoidaan tarkemmin Etelä-Savon POSKI-projektissa (2004 - 2006) tutkitut maa-ainesten ottoalueet käyttökelpoisten maa-ainesmäärien osalta.

Tavoitteena on osoittaa kiviainesten otolle sellaiset paikat, jotka ovat sekä laadullisesti ja määrällisesti, että myös logistisesti hyödynnettävissä. Projektin yhteydessä tehtäviin maastotutkimuksiin kuuluu olosuhteista riippuen kartoitus ja maastotutkimusten tarkka suunnittelu, seismiset luotaukset, maatutkaluotaukset sekä kevyet ja raskaat maaperäkairaukset. Loppupuolella projektin myötä saadut aineistot sovitetaan yhteen ja luokitellaan sen mukaan, miten ne soveltuvat kiviainestenottoon.

Tutkimustulokset tullaan aikanaan esittämään mm. web-pohjaisessa, GTK:n ylläpitämässä kiviainesten tilinpitopalvelussa (KITTI). Mahdolliset uudet aluevaraukset tullaan esittämään vaihemaakuntakaavassa.

Tutustu projektin internet -sivuihin: http://projects.gtk.fi/esakihu/index.html