Lisätietoa maakuntaohjelman 2014 - 2017 valmistelusta

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014 - 2017 kesäkuun 9. päivä 2014. Muuttovoitto ja vahva aluetalous ovat ohjelman päätavoitteet.

Maakuntaohjelman luonnos oli lausunnoilla ja nähtävillä maalis-huhtikuussa 2014. Maakuntahallitus hyväksyi 19. huhtikuuta muutos- ja täydennysesityksiä koskevat vastineet, joiden pohjalta virasto jatkaa ohjelman valmistelua. Maakuntahallitus hyväksyy ohjelman omalta osaltaan 19. toukokuuta 2014.

Asukkailla ja toimijoilla oli mahdollisuus saada tietoja maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää asiasta mielipiteensä. Kuulutus valmistelun käynnistämisestä sekä siihen liittyvä kuulemisaineisto olivat nähtävillä maakuntaliiton verkkosivuilla ja liiton ilmoitustaululla Mikkelissä.

Kuulemisaineisto sisälsi kuvauksen maakuntaohjelman laadinnan lähtökohdista, valmistelun työohjelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman. Ideioita ja kommentteja voi antaa myös palautelomakkeella liiton verkkosivujen kautta.

Maakuntaohjelmaa valmisteltiin neljällä foorumilla. Foorumeihin liitto oli kutsunut eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneitaan. Foorumit keskittyivät maakuntastrategian pääteemoihin: menestyvään yritystoimintaan, osaavaan työvoimaan ja hyvään innovaatioympäristöön, laadukkaisiin hyvinvointipalveluihin ja hyvään toimintaympäristöön.

Ohjelmavalmistelun sparrauspaja 7 toukokuuta 2013: Maakuntaliitto järjesti toukokuun 2013 alussa maakuntaohjelman 2011 - 2014 arviointitilaisuuden, jossa MDI:n arvioitsijat esittelivät valmistelufoorumien jäsenille arvioinnin tuloksia ja pohjaustivat samalla maakuntaohjelman 2014 - 2017  valmistelua. Tilaisuus oli yhteinen lähtölaukaus ja ”sparrauspaja” uuden ohjelman valmistelulle.

Maakuntaohjelman 2011 - 2014 arviointi valmistui 28.6.2013. Säädösten mukaan maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa tulee arvioida ohjelmakauden aikana. Arvioinnin suorittaa ulkopuolinen arvioitsija. Etelä-Savossa ulkopuolisen arvioinnin suoritti maakuntaliiton toimeksiannosta MDI Public Oy. Työ toteutettiin alkuvuoden 2013 aikana ja raportti valmistui kesäkuussa.

Maakuntaohjelman arvioinnin tuloksia hyödynnettiin maakuntaohjelman2014 - 2017 laadinnassa. Arviointi tuotti tietoa mm. ohjelman vaikutuksista, ja sen tarkoituksena oli erityisesti parantaa ohjelman laadintaan, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvää menettelyä.

Maakuntaohjelman sisältötyöpaja pidettiin 20.9.2013. Etelä-Savon eri toimijoista kootut viisi asiantuntijafoorumia kokosivat kesän 2013 aikana näkemyksiään maakuntaohjelman sisältöpainotuksiksi. Valmistelufoorumit ja maakuntahallitus kokoontuivat 20. syyskuuta yhteiseen työpajaan kuulemaan ja koeponnistamaan foorumityön tuloksia. Näin eri foorumien jäsenet pääsivät tutustumaan toistensa työhön ja tehtyihin sisältöpriorisointeihin. Päivän vetäjänä ja keskustelun sparraajana toimi tulevaisuudentutkija Ilkka Halava Prime FRONTIER Oy:stä.

Valmistelufoorumit jatkoivat maakuntaohjelman sisältöpainotusten tystämistä syys-lokakuussa 2013. Ohjelmavalmistelua koordinoiva valmistelusihteeristö käsitteli foorumien esitykset ohjelman sisältöpainotuksiksi 9.10.2013. Maakuntahallitus käsitteli valmistelufoorumien esitykset maakuntaohjelman sisällöllisiksi painopisteiksi 21.10.2013 ja esitti ne maakuntavaltuustolle 25.11.2013 lähetekeskustelun pohjaksi. Maakuntavaltuusto kävi esitysten pohjalta lähetekeskustelun ja hyväksyi esitykset ohjelman jatkovalmistelun pohjaksi.

Maakuntaohjelman 2014 - 2017 luonnosvalmistui 21.2.2014. Se sisälsi viiden valmistelufoorumin esitykset Etelä-Savon kehittämistoimien kärjiksi vuosille 2014 - 2017. Foorumit valmistelivat ohjelmasisätöjä keväästä 2013 lähtien omissa kokouksissaan ja yhteisissä työpajoissa, Yhteiseen ponnistukseen osallistui yli sata asiantuntijaa eri puolilta maakuntaa.

Ohjelmaa jatkovalmisteltiin annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että tavoitteena oli, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelmaa toimeenpannaan laajan toteuttajajoukon yhteistyöllä. Keskeistä on sen vuoksi kaikkien tahojen sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, aluekehityspäällikkö Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698, sähköpostit: etumini.sukunimi(at )esavo.fi.


Maakuntaohjelma luo edellytyksiä elinkeinoille.